• Loading...
 

Hỏi đáp

Thư viện hình ảnh

      

Thư viện Video

 • Hệ thống văn bản >> Quyết định

 • Nội dung tìm kiếm:


  Số/Ký hiệu văn bản Trích yếu

  1-30 of 47<  1  2  >
  SỐ KÝ HIỆU NGÀY PHÁT HÀNH TRÍCH YẾU TẢI VỀ
  17/2014/QĐ-UBND 17/09/2014 Quyết định Ban hành Quy định chi tiết một số điều, khoản của Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013 và Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.
  17/2015/QĐ-UBND 01/10/2015 Quyết định ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Yên Bái
  590/QĐ-UBND 03/4/2019 Quyết định về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của huyện Trạm Tấu
  569/QĐ-UBND 03/4/2019 Quyết định về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của huyện Lục Yên
  604/QĐ-UBND 09/4/2019 Quyết định về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của huyện Mù Cang Chải
  2868/QĐ-UBND 28/12/2018 Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái
  40/2018/QĐ-UBND 09/12/2018 Quyết định quy định dịch vụ đo đạc, lập bản đồ địa chính trong trường hợp cơ quan Nhà nước có thẩm quyền giao đất, cho thuê đất mới hoặc cho phép thực hiện việc chuyển mục đích sử dụng đất ở những nơi chưa có bản đồ địa chính có tọa độ trên địa bàn tỉnh Yên Bái
  2869/QĐ-UBND 28/12/2018 Quyết định về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái.
  2864/QĐ-UBND 28/12/2018 Quyết định về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái.
  2867/QĐ-UBND 28/12/2018 Quyết định về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái.
  2866/QĐ-UBND 28/12/2018 Quyết định về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái.
  2863/QĐ-UBND 28/12/2018 Quyết định về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái.
  2870/QĐ-UBND 28/12/2018 Quyết định về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái.
  2865/QĐ-UBND 28/12/2018 Quyết định về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái.
  2862/QĐ-UBND 28/12/2018 Quyết định về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái.
  01/2019/QĐ-UBND 07/01/2019 Quyết định về việc quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2019 trên địa bàn tỉnh Yên Bái
  113/QĐ-UBND 24/01/2019 Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Đăng ký biện pháp bảo đảm thuộc phạm vi quản lý của Sở Tư pháp, UBND cấp huyện tỉnh Yên Bái
  3948/QĐ-BTNMT 28/12/2018 Quyết định về công bố 10 sự kiện ngành tài nguyên và môi trường năm 2018
  41/2018/QĐ-UBND 27/12/2018 Quyết định ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên năm 2019 tại tỉnh Yên Bái
  3873/QĐ-BTNMT 25/12/2018 Quyết định phê duyệt và công bố kết quả thống kê diện tích đất đai năm 2017
  2901/QĐ-UBND 28/12/2018 Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 3520/QĐ-UBND ngày 29/12/2017 của UBND tỉnh Yên Bái về việc phê duyệt Quy hoạch thăm dò, khai thác; sử dụng khoáng sản tỉnh Yên Bái giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến năm 2030.
  2893/QĐ-UBND 28/12/2018 Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ về tổ chức hoạt động và Quy chế quản lý, sử dụng quỹ phát triển đất của tỉnh Yên Bái ban hành kèm theo Quyết định số 124/QĐ-UBND ngày 17/02/2012 của UBND tỉnh Yên Bái
  31/2018/QĐ-UBND 04/12/2018 Quyết định về việc ban hành Bộ đơn giá: Đo đạc lập bản đồ địa chính; Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; Xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính tại tỉn Yên Bái.
  435/QĐ-STNMT 28/12/2018 Quyết định ban hành Quy chế cung cấp thông tin của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Yên Bái
  2737/QĐ-UBND 20/12/2018 Quyết định ban hành Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước tỉnh Yên Bái năm 2019
  2694/QĐ-UBND 17/12/2018 Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong các lĩnh vực: Môi trường; địa chất và khoáng sản; Tài nguyên nước; Khí tượng thủy văn thuộc phạm vi quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Yên Bái
  2706/QĐ-UBND 19/12/2018 Quyết định về việc kiện toàn, sắp xếp lại thôn, bản, tổ dân phố trên địa bàn huyện Văn Yên
  2703/QĐ-UBND 19/12/2018 Quyết định về việc kiện toàn, sắp xếp lại thôn, bản, tổ dân phố trên địa bàn thành phố Yên Bái
  2705/QĐ-UBND 19/12/2018 Quyết định về việc kiện toàn, sắp xếp lại thôn, bản, tổ dân phố trên địa bàn huyện Mù Cang Chải
  2708/QĐ-UBND 19/12/2018 Quyết định về việc kiện toàn, sắp xếp lại thôn, bản, tổ dân phố trên địa bàn huyện Trạm Tấu