• Loading...
 

Hỏi đáp

Thư viện hình ảnh

      

Thư viện Video

 • Hệ thống văn bản >> Thông tư

 • Nội dung tìm kiếm:

  1-30 of 260<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  >
  SỐ KÝ HIỆU NGÀY PHÁT HÀNH TRÍCH YẾU TẢI VỀ
  01/2019/TT-BNV 24/01/2019 Thông tư quy định quy trình trao đổi, lưu trữ, xử lý tài liệu điện tử trong công tác văn thư, các chức năng cơ bản của Hệ thống quản lý tài liệu điện tử trong quá trình xử lý công việc của các cơ quan, tổ chức.
  24/2018/TT-BTNMT 15/11/2018 Thông tư số 24/2018/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường : Quy định về kiểm tra, thẩm định, nghiệm thu chất lượng sản phẩm đo đạc và bản đồ
  17/2018/TT-BTNMT 31/10/2018 Thông tư số 17/2018/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường : Quy định kỹ thuật thành lập, cập nhật bộ bản đồ chuẩn biên giới quốc gia và thể hiện đường biên giới quốc gia, chủ quyền lãnh thổ quốc gia trên các sản phẩm đo đạc và bản đồ, xuất bản phẩm bản đồ
  32/2018/TT-BTNMT 26/12/2018 Thông tư quy định thu thập thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường phục vụ lưu trữ, bảo quản, công bố, cung cấp và sử dụng
  24/2018/TT-BTNMT 15/11/2018 Thông tư quy định về kiểm tra, thẩm định, nghiệm thu chất lượng sản phẩm đo đạc và bản đồ
  20/2018/TT-BTNMT 08/11/2018 Thông tư quy định chế độ báo cáo thống kê ngành tài nguyên và môi trường
  01/2019/TT-BTNMT 08/3/2019 Thông tu Quy định ngưng hiệu lực thi hành một số quy định của Thông tư số 08/2018/TT-BTNMTngày 14/9/2018 và thông tư số 09/2018/TT-BTNMT ngày 14/9/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường
  05/2017/TT-BTNMT 25/04/2017 Thông tư Quy định về quy trình xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai
  25/2018/TT-BTNMT 14/12/2018 Thông tư ban hành định mực kinh tế - kỹ thuật kiểm tra, thẩm định, nghiệm thu chất lượng sản phẩm đo đạc và bản đồ
  31/2018/TT-BTNMT 26/12/2018 Thông tư quy định nội dung, biểu mẫu báo cáo tài nguyên nước
  27/2018/TT-BTNMT 14/12/2018 Thông tư quy định về thống kê kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất
  29/2018/TT-BTNMT 26/12/2018 Thông tư ban hành định mức kinh tết - kỹ thuật công tác thông tin, dữ liệu khí tượng thủy văn
  21/2018/TT-BTNMT 14/11/2018 Thông tư quy định về công tác thi đua khen thưởng ngành tài nguyên và môi trường
  30/2018/TT-BTNMT 26/12/2018 Thông tư quy định kỹ thuật về quan trắc và cung cấp thông tin, dữ liệu khí tượng thủy văn đối với trạm khí tượng thủy văn chuyên dùng
  34/2018/TT-BTNMT 26/12/2018 Thông tư quy định về phân loại và yêu cầu trong thực hiện điều tra, đánh giá tài nguyên nước dưới đất
  35/2018/TT-BTNMT 28/12/2018 Thông tư quy định tiêu chí xác định và ban hành Danh mục loài ngoại lai sâm hại
  18/2018/TT-BTNMT 31/10/2018 Thông tư quy định Hội đồng quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường
  22/2018/TT-BTNMT 15/11/2018 Thông tư ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật đo vẽ bản đồ địa hình đáy biển tỷ lệ 1:5000
  09/2018/TT-BTNMT 14/09/2018 Thông tư ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường
  08/2018/TT-BTNMT 14/09/2018 Thông tư ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường
  70/2018/TT-BTC 08/08/2018 Thông tư quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình và mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh giai đoạn 2016 - 2020
  57/2018/TT-BTC 05/07/2018 Thông tư hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 29/2018/NĐ-CP ngày 05/3/2018 của Chính phủ quy định trình tự, thủ tục xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản và xử lý đối với tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân
  03/2018/TT-BTNMT 14/08/2018 Thông tư sửa đổi, bãi bỏ một số quy định về thủ tục hành chính liên quan đến kiểm tra chuyên ngành thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường
  số 76/2017/TT-BTNMT 29/12/2017 Thông tư số 76/2017/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường : Quy định về đánh giá khả năng tiếp nhận nước thải, sức chịu tải của nguồn nước sông, hồ
  số 50/2017/TT-BTNMT 30/11/2017 Thông tư số 50/2017/TT-BTNMT ngày 30/11/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường: Quy định nội dung công tác điều tra, đánh giá di sản địa chất, công viên địa chất.
  số 15/2005/TTLT- BTC- BTNMT 22/02/2005 Thông tư liên tịch số 15/2005/TTLT- BTC- BTNMT ngày 22/02/2005 hướng dẫn việc quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp kinh tế thực hiện nhiệm vụ bảo vệ môi trường.
  số 11/1997/TTLT-NN-CN Thông tư liên tịch số 11/1997/TTLT-NN-CN của Bộ NN&PTNN và Bộ Công nghiệp ngày 08/11/1997 hướng dẫn việc quản lý nhà nước đối với tài nguyên nước dưới đất
  số 48/2017/TT-BTNMT 20/11/2017 Thông tư số 48/2017/TT-BTNMT ngày 20/11/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường: Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về mã luật khí tượng trên cao và ra đa thời tiết
  số 45/2017/TT-BTNMT 23/10/2017 Thông tư số 45/2017/TT-BTNMT ngày 23/10/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường: Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật công tác điều tra khảo sát khí tượng thủy văn
  số 44/2017/TT-BTNMT 23/10/2017 Thông tư số 44/2017/TT-BTNMT ngày 23/10/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường: Quy định kỹ thuật về quan trắc ra đa thời tiết và ô dôn - bức xạ cực tím