• Loading...
 

Hỏi đáp

Thư viện hình ảnh

      

Thư viện Video

 • Hệ thống văn bản QPPL >> Văn bản mới

 • Nội dung tìm kiếm:

  451-500 of 1174<  ...  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  ...  >
  SỐ KÝ HIỆU NGÀY PHÁT HÀNH TRÍCH YẾU TẢI VỀ
  05/2006/TT-BTNMT 24/5/2006 Thông tư 05/2006/TT-BTNMT ngày 24 tháng 5 năm 2006 hướng dẫn một số điều thực hiện nghị định 182/2004/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai.
  04/2006/TT- BTNMT 22/5/2006 Thông tư 04/2006/TT- BTNMT ngày 22 tháng 5 năm 2006, hướng dẫn phương pháp tính đơn giá dự toán, xây dựng dự toán kinh phí thực hiện lập và điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.
  số 01/2006/TT- BTNMT 23/01/2006 Thông tư số 01/2006/TT- BTNMT ngày 23 tháng 01 năm 2006 HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MỘT SỐ NỘI DUNG CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 160/2005/NĐ – CP NGÀY 27 THÁNG 12 NĂM 2005 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH LUẬT KHOÁNG SẢN VÀ LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT KHOÁNG SẢN
  số 04/2005/TT- BTNMT 18/7/2005 Thông tư số 04/2005/TT- BTNMT ngày 18 tháng 7 năm 2005 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc hướng dẫn các biện pháp quản lý, sử dụng đất đai khi sắp xếp, đổi mới và phát triển các nông, lâm trường quốc doanh.
  01/2005 /TT-BTNMT Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai
  1/2005/TT-BXD TT hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Nghị định 26/2004/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng, quản lý công trình hạ tầng đô thị và quản lý sử dụng nhà
  116/2004/TT-BTC Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất
  số 117/2004/TT- BTC 07/12/2004 Thông tư số 117/2004/TT- BTC ngày 07/12/2004 hướng dẫn thực hiện Nghị định số 198/2004/NĐ- CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất.
  117/2004/TT-BTC Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ Hướng dẫn thực hiện
  114/2004/TT-BTC Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 của Chính phủ về phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất
  29/2004/TT-BTNMT Thông tư 29/2004/TT-BTNMT Về việc hướng dẫn lập, chỉnh lý, quản lý hồ sơ địa chính.
  30/2004/TT-BTNMT Thông tư 30/2004/TT-BTNMT về việc hướng dẫn lập, điều chỉnh và thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất
  28/2004/TT-BTNMT Thông tư 28/2004/TT-BTNMT về việc hướng dẫn thực hiện thống kê, kiểm kê đất đai và xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất
  số 01/2005/TT-BTNMT Thông tư số 01/2005/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường; hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 181/2004/NĐ- CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai.
  số 18/2004/TT-BTNMT 25/8/2004 Thông tư số 18/2004/TT-BTNMT, ngày 25 tháng 8 năm 2004 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, hướng dẫn thực hiện Nghị định số 109/2003/NĐ-CP ngày 23 tháng 9 năm 2003 của Chính phủ về bảo tồn và phát triển bền vững các vùng đất ngập nước.
  số 89/2004/TT-BQP 19/6/2004 Thông tư số 89/2004/TT-BQP ngày 19/6/2004 hướng dẫn thực hiện Nghị định số 161/2003/NĐ-CP của Chính phủ về Quy chế khu vực biên giới biển.
  số 93/2002/TT-BTC 23/10/2002 Thông tư số 93/2002/TT-BTC ngày 23/10/2002 quy định chế độ thu nộp và quản lý sử dụng lệ phí địa chính
  1990/2001/TT-TCĐC Về việc hướng dẫn đăng ký đất đai, lập hồ sơ địa chính và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
  số 95/2001/TT-BTC 23/11/2001 Thông tư số 95/2001/TT-BTC ngày 23/11/2001 của Bộ Tài chính hướng dẫn bổ xung thông tư 41/2001/TT-BTC
  1883/2001/TT-TCĐC Về việc hướng dẫn mẫu các hợp đồng để thực hiện các quyền của người sử dụng đất
  1842/2001/TT-TCĐC Về việc hướng dẫn thi hành Nghị định số 68/2002/NĐ-CP ngày 01/10/2001 của Chính phủ về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đai
  12/2001/BLĐTBXH-TT Về việc hướng dẫn về tuổi nghỉ hưu của người lao động khai thác than trong hầm mỏ
  số 35/2001/TT-BTC 25/5/2001 Thông tư số 35/2001/TT-BTC ngày 25/5/2001 hướng dẫn việc nộp tiền thuê đất, góp vốn liên doanh bằng giá trị quyền SDĐ của các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trong nước.
  số 115/2000/TT-BTC 11/12/2000 Thông tư số 115/2000/TT-BTC ngày 11/12/2000 hướng dẫn thi hành Nghị định số 38/2000/NĐ-CP ngày 23/8/2000 về thu tiền SDĐ.
  số 104/2000/TT-BTC 23/10/2000 Thông tư số 104/2000/TT-BTC ngày 23/10/2000 hướng dẫn thi hành Nghị định số 19/2000/NĐ-CP ngày 8/6/2000 Quy định thi hành Luật thuế chuyển quyền SDĐ và luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật thuế đó.
  số 03/2000/TT-BXD 25/5/2000 Thông tư số 03/2000/TT-BXD ngày 25/5/2000 về việc sửa đổi bổ sung Thông tư liên tịch số 09/1999/TTLT ngày 10/12/1999 hướng dẫn cấp giấy phép xây dựng
  số 02/2000/TT-TCHQ 14/04/2000 Thông tư số 02/2000/TT-TCHQ ngày 14/04/2000 của Tổng cục Hải quan về việc hướng dẫn thủ tục hải quan đối với sản phẩm gỗ lâm sản xuất khẩu và nhiên liệu gỗ lâm sản nhập khẩu
  số 03 /1999/TT-BCN 03/08/1999 Thông tư số 03 /1999/TT-BCN ngày 03/08/1999 của Bộ Công nghiệp hướng dẫn quyết toán đề án điều tra cơ bản địa chất về tài nguyên khoáng sản hoàn thành
  số 81/1999/TT-BTC 30/6/1999 Thông tư số 81/1999/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 30/6/1999 hướng dẫn thực hiện một số biện pháp khuyến khích đầu tư trực tiếp nước ngoài về tiền thuê đất theo Quyết định số 53/1999/QĐ-TTg ngày 26/3/1999.
  15/1999/TT-BTM 19/5/1999 Thông tư 15/1999/TT-BTM ngày 19/5/1999 của Bộ Thương mại hướng dẫn kinh doanh khí đốt hoá lỏng.
  số 63/1999/TT-BNN-BVTV 09/04/1999 Thông tư số 63/1999/TT-BNN-BVTV ngày 09/04/1999 của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn về việc hướng dẫn thực hiện công tác kiểm dịch nội địa
  số 28 /1999/TT-BTC 13/03/1999 Thông tư số 28 /1999/TT-BTC ngày 13/03/1999 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc quản lý, cấp phát vốn NSNN cho dự án trồng mới 5 triệu HA rừng theo quyết định 661/QĐ-TTg ngày 29/07/1999
  số 26/1999 TT-BTC 10/03/1999 Thông tư số 26/1999 TT-BTC ngày 10/03/1999 của Bộ Tài chính hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính cho dự án khu vực lâm nghiệp và quản lý rừng phòng hộ đầu nguồn do dự án ADB tài trợ
  số 187/1998/TT/BTC 29/12/1998 Thông tư số 187/1998/TT/BTC ngày 29/12/1998 của Bộ Tài chính hướng dẫn bổ xung thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động xây dựng cơ bản, sản xuất chế biến sản phẩm nông lâm nghiệp
  số 145/1998/TT-BTC 4/11/1998 Thông tư số 145/1998/TT-BTC ngày 4/11/1998 hướng dẫn thi hành Nghị định số 22/19998/NĐ-CP ngày 24/4/1998 của Chính phủ về việc đền bù thiệt hại khi Nhà nước thu hồi đất để sử dụng cho mục đích khác
  số 60/1998/TT/BTC 13/05/1998 Thông tư số 60/1998/TT/BTC ngày 13/05/1998 hướng dẫn thu lệ phí cấp, gia hạn giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn môi trường
  số 05/1998/TT-BTC 9/1/1998 Thông tư số 05/1998/TT-BTC ngày 9/1/1998 của Bộ Tài chính hướng dẫn thủ tục nộp, quản lý tiền đặt cọc hoặc ký quỹ đối với giấy phép thăm dò khoáng sản.
  số 96/1997/TT/BTC 31/12/1997 Thông tư số 96/1997/TT/BTC ngày 31/12/1997 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu nộp lệ phí cấp giấy phép hoạt động khoáng sản
  số 01/1997/TT-BCN 31/12/1997 Thông tư số 01/1997/TT-BCN ngày 31/12/1997 của Bộ Công nghiệp hướng dẫn về nội dung báo cáo nghiên cứu khả thi, thiết kế mỏ và thủ tục thẩm định phê duyệt thiết kế mỏ
  số 70/TC-QLCS 07/10/1997 Thông tư số 70/TC-QLCS ngày 07/10/1997 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc nộp tiền thuê đất, góp vốn liên doanh bằng giá trị QSD đất của các tổ chức trong nước theo quy định tại nghị định 87/CP ngày 17/12/1996 của CP.
  10/TT-ĐCKS Về việc hướng dẫn thủ tục trình thẩm định, phê duyệt đề án, báo cáo trong hoạt động khoáng sản và lập đề án khảo sát thăm dò khoáng sản
  số 59 TC-TCT 01/09/1997 Thông tư số 59 TC-TCT ngày 01/09/1997 của Bộ Tài chính hướng dẫn bổ xung về tính giảm, miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp khi có thiên tai
  số 131/TCHQ-GSQL 24/06/1997 Thông tư số 131/TCHQ-GSQL ngày 24/06/1997 của Tổng cục Hải quan hướng dẫn thực hiện nghị định số 65/CP ngày 13/10/1995 của Chính phủ về việc quy định thủ tục xuất nhập khẩu đá quý
  số 05/TT-TCKT 12/06/1997 Thông tư số 05/TT-TCKT ngày 12/06/1997 của Bộ Công nghiệp hướng dẫn sử dụng kinh phí lán trại trong các đơn vị điều tra thăm dò địa chất
  293/TT-ĐC Về việc hướng dẫn về việc lập hồ sơ xin giao đất đối với các tổ chức trong nước và việc cho thuê lại đất trong khu công nghiệp, khu chế xuất
  số 03 TC/TCT 21/01/1997 Thông tư số 03 TC/TCT ngày 21/01/1997 của Bộ Tài chính hướng dẫn sửa đổi bổ xung thông tư số 89/TC/TCT ngày 9/11/1993 về tính giảm miễn thuế đất nông nghiệp khi có thiên tai
  số 80 TC/TCT 21/12/1996 Thông tư số 80 TC/TCT ngày 21/12/1996 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu nộp và quản lý phí thẩm định đIều kiện và lệ phí cấp giấy phép hành nghề chế biến gỗ và lâm sản khác
  số 2781/TT-KCM 03/12/1996 Thông tư số 2781/TT-KCM ngày 03/12/1996 của Bộ KHCN&MT hướng dẫn về thủ tục cấp, gia hạn thu hồi giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn môi trường cho các cơ sở công nghiệp
  số 2433/TT-KCM 30/10/1996 Thông tư số 2433/TT-KCM ngày 30/10/1996 của Bộ KHCN&MT về việc hướng dẫn thi hành nghị định 26/CP về xử phạt vi phạm hành chính bảo vệ môi trường
  số 57 TC/TCT 23/09/1996 Thông tư số 57 TC/TCT ngày 23/09/1996 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành nghị định số 45/CP ngày 3/8/1996 của chính phủ