• Loading...
 

Hỏi đáp

Thư viện hình ảnh

      

Thư viện Video

 • xin ý kiến tham gia đối với Thiết kế kỹ thuật – Dự toán Đề án tăng cường quản lý đất đai có nguồn gốc từ các nông, lâm trường quốc doanh trên địa bàn tỉnh Yên Bái
 • Xin ý kiến vào dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác, chia sẻ và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Yên Bái
 • Dự thảo Quyết định quy định về dự báo, cảnh báo và truyền tin thiên tai
 • Dự thảo Quyết định Ban hành Quy chế Quản lý vùng hồ Thác Bà
 • Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 38/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Khí tượng thủy văn
 • Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác, chia sẻ và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Yên Bái
 • Xin ý kiến tham gia đối với Điều chỉnh, bổ sung Thiết kế kỹ thuật – Dự toán xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái (lần 2)
 • Xin ý kiến tham gia đối với Điều chỉnh, bổ sung Thiết kế kỹ thuật – Dự toán xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái
 • Xin ý kiến vào dự thảo đề án “Điều tra, đánh giá tình hình quản lý, sử dụng đối với quỹ đất nông nghiệp dành cho công ích và quỹ đất chưa sử dụng của Ủy ban nhân dân cấp xã trên phạm vi cả nước”.
 • Nhiệm vụ đánh giá tác động môi trường của việc nuôi cá lồng trên hồ Thác Bà.
 • 1-10 of 62<  1  2  3  4  5  6  7  >
  Học Web Chuẩn

  Click tại đây để tham gia ý kiến dự thảo văn bản.