• Loading...
 

Hỏi đáp

Thư viện hình ảnh

      

Thư viện Video

Đẩy nhanh tiến độ cổ phần hóa các đơn vị sự nghiệp công lập
Ngày xuất bản: 06/09/2019 7:56:00 SA
Lượt đọc: 639

Để hoàn thành việc chuyển các đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần theo chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương, các đơn vị sự nghiệp công lập đẩy nhanh tiến độ cổ phần hóa, hoàn thành việc chuyển các đơn vị sự nghiệp thành công ty cổ phần theo kế hoạch đã đề ra.

Ảnh minh họa

UBND tỉnh yêu cầu Trưởng Ban Chỉ đạo cổ phần hóa đơn vị sự nghiệp các sở: Xây dựng, Giao thông vận tải và Ủy ban nhân dân huyện Văn Yên chỉ đạo Trung tâm kiểm định xây dựng, Trung tâm đào tạo lái xe mô tô, Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới, Ban quản lý chợ Mậu A: (1) lập báo cáo tài chính và thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính đến thời điểm cổ phần hóa; (2) lập phương án sắp xếp và xử lý nhà, đất và phương án sử dụng đất trình cấp có thẩm quyền phê duyệt; (3) lựa chọn đơn vị tư vấn xác định giá trị, tư vấn xây dựng phương án cổ phần hóa theo quy định; (4) phối hợp với đơn vị tư vấn hướng dẫn các đơn vị sự nghiệp trực thuộc xây dựng kế hoạch chi tiết nội dung các bước công việc và tiến độ, thời gian dự kiến hoàn thành; (5) xây dựng dự toán chi phí cổ phần hóa trình cấp có thẩm quyền phê duyệt(6) chỉ đạo các đơn vị sự nghiệp tổ chức triển khai xây dựng phương án cổ phần hóa theo nội dung, trình tự hướng dẫn tại Kế hoạch số 202/KH-UBND ngày 19/11/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh và quy định pháp luật hiện hành.

Các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Giao thông Vận tải, Ủy ban nhân dân huyện Văn Yên theo chức năng quản lý và nhiệm vụ được giao có trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị sự nghiệp xây dựng phương án cổ phần hóa theo quy định hiện hành và Kế hoạch số 202/KH-UBND ngày 19/11/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh. Thực hiện hoàn thành cổ phần hóa theo tiến độ đề ra.

Các đơn vị: Trung tâm Kiểm định xây dựng, Trung tâm đào tạo lái xe mô tô, Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới và Ban quản lý chợ Mậu A, huyện Văn Yên căn cứ Quyết định số 2756/QĐ-UBND ngày 21/12/2018, Quyết định số 74/QĐ-UBND ngày 18/01/2019 và Kế hoạch số 202/KH-UBND ngày 19/11/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh nghiêm túc triển khai thực hiện các bước công việc theo kế hoạch và tiến độ đề ra.

Sở Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm theo dõi tiến độ, kết quả thực hiện và tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc các đơn vị có văn bản phản ánh về Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

Theo CTTĐTT