• Loading...
 

Hỏi đáp

Thư viện hình ảnh

      

Thư viện Video

Yên Bái tiếp tục đẩy mạnh sắp xếp tổ chức bộ máy
Ngày xuất bản: 11/03/2020 7:58:00 SA
Lượt đọc: 252

Phát huy những kết quả đạt được trong thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW và Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII những năm trước, việc sắp tổ chức bộ máy hệ thống chính trị và đơn vị sự nghiệp công lập trong năm 2020 sẽ được tiếp tục đẩy mạnh.

 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy làm việc với Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Yên Bái về kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2019 và 2 tháng đầu năm 2020.
Ban Thường vụ Tỉnh ủy làm việc với Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Yên Bái về kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2019 và 2 tháng đầu năm 2020.

 

Với cách làm nghiêm túc, bài bản, công khai, minh bạch, thận trọng, nhân văn và quyết tâm, năm 2019, toàn tỉnh tiếp tục giảm 84 cơ quan, đơn vị đầu mối trực thuộc. Trong đó, giảm 1 cơ quan hành chính cấp tỉnh; 22 cơ quan, đầu mối trực thuộc các sở, ban, ngành cấp tỉnh; 27 phòng, ban trực thuộc cấp huyện; 34 phòng thuộc các chi cục trực thuộc sở, ban, ngành. 
 
Qua sắp xếp, giảm 130 lãnh đạo (cấp tỉnh 89 người, cấp huyện 68 người); đồng thời, giảm 338 biên chế. 
 
Thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị công lập theo tinh thần Nghị quyết 18 và 19, cụ thể là mục tiêu, nhiệm vụ Kế hoạch số 72-KH/TU, Chương trình hành động số 95-Ctr/TU của Tỉnh ủy, phấn đấu đến năm 2021 toàn tỉnh giảm tối thiểu 12% biên chế công chức, 13% biên chế viên chức; đồng thời, xác định rõ khung vị trí việc làm để rà soát, cân đối, điều chỉnh, bổ sung biên chế đối với các cơ quan, tổ chức đơn vị còn thiếu nhằm đảm bảo yêu cầu thực hiện nhiệm vụ. 
 
Nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2020 là phải hoàn thiện sắp xếp, kiện toàn một số tổ chức và các đầu mối bên trong của từng tổ chức theo hướng giảm đầu mối, giảm tối đa cấp trung gian, giảm cấp phó; sửa đổi, bổ sung quy chế làm việc và phân cấp quản lý tổ chức, cán bộ của các cấp đảm bảo liên thông, thống nhất, chặt chẽ trong tổ chức thực hiện; sửa đổi, bổ sung quy định về tuyển dụng, thi, xét nâng ngạch công chức, viên chức cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội; hoàn thành xây dựng và triển khai khung vị trí việc làm của các cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị tỉnh. 
 
Năm nay sẽ tiếp tục sắp xếp các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, cấp huyện sau khi Chính phủ ban hành nghị định thay thế Nghị định số 37/2015/NĐ-CP và Nghị định số 24/NĐ-CP đảm bảo đồng bộ, thống nhất, phù hợp điều kiện thực tiễn; sáp nhập, cơ cấu lại một số cơ quan, đơn vị của Đảng, chính quyền cấp tỉnh sau khi có hướng dẫn của Trung ương. 
 
Tiến hành hợp nhất Trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái và Trường Cao đẳng Văn hóa - Nghệ thuật và Du lịch thành Trường Cao đẳng Cộng đồng; hợp nhất Ban Tổ chức Tỉnh ủy với Sở Nội vụ, Sở Giao thông Vận tải với Sở Xây dựng sau khi có văn bản đồng ý của Trung ương. 
 
Nghiên cứu chuyển đổi các đơn vị sự nghiệp kinh tế, sự nghiệp khác có đủ điều kiện thành lập công ty cổ phần như: Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới, Trung tâm Đào tạo lái xe (Sở Giao thông Vận tải), Trung tâm Kiểm định xây dựng (Sở Xây dựng); chuyển đổi mô hình hoạt động 4 công ty lâm nghiệp thuộc UBND tỉnh và sắp xếp các lâm trường; xây dựng phương án chuyển đổi mô hình hoạt động của chợ: Mậu A, Yên Thế, Mường Lò, Yên Bái… 
 
Để thực hiện nhiệm vụ trên, phải đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục chính trị tư tưởng, tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động trong toàn Đảng bộ, sự đồng thuận của xã hội. 
 
Đồng thời nâng cao ý thức chính trị, phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị, tổ chức trong lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Bên cạnh thực hiện hiệu quả các chủ trương, chính sách về công tác quản lý, sắp xếp tổ chức, bộ máy, tinh giản biên chế đã được tỉnh ban hành. 
 
Tiếp tục thực hiện thống nhất, đồng bộ cơ chế quản lý, phân bổ tài chính, ngân sách theo hướng "khoán chi, đặt hàng, đấu thầu, giao nhiệm vụ”, gắn với thực hiện cơ chế "giao nhiệm vụ, khoán sản phẩm” cho cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở, nhất là người đứng đầu. 
 
Bên cạnh đẩy mạnh thực hiện cơ chế tự chủ, xã hội hóa đối với các đơn vị sự nghiệp công lập, trước hết là các đơn vị thuộc sự nghiệp giáo dục, y tế gắn với đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo lập nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp, kỷ cương, năng động, công khai, minh bạch và triển khai thực hiện đề án, đưa vào vận hành hiệu quả đô thị thông minh gắn với chính quyền điện tử. 
 
Cần thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, có chất lượng các khâu trong công tác cán bộ, làm tốt công tác rà soát, kiện toàn đội ngũ cán bộ lãnh đạo các cấp trong hệ thống chính trị đảm bảo công khai, minh bạch, dân chủ, khách quan, công tâm; sắp xếp và bố trí cán bộ cán bộ đủ tiêu chuẩn, đúng người, đúng việc, đúng vị trí, đúng quy trình, quy định gắn với chuẩn bị công tác nhân sự đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025. 
 
Cùng với đó, cần tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng, thanh tra của Nhà nước và vai trò giám sát, phản biện xã hội của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội. Đặc biệt là việc nắm chắc tình hình, kịp thời tháo gỡ, giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện tại các địa phương, cơ quan, đơn vị… 

Theo YBĐT