• Loading...
 

Hỏi đáp

Thư viện hình ảnh

      

Thư viện Video

Kết quả công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo về tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Yên Bái năm 2018
Ngày xuất bản: 14/01/2019 7:39:00 SA
Lượt đọc: 982

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh, trong năm 2018 Sở Tài nguyên và Môi trường đã làm tốt công tác thanh tra, kiểm tra và giải quyết khiếu nại tố cáo trên địa bàn tỉnh về lĩnh vực tài nguyên và môi trường, kết quả thực hiện đã góp phần quan trọng giúp cho Sở Tài nguyên và Môi trường hoàn thành các nhiệm vụ được giao trong năm 2018.

Về công tác thanh tra, kiểm tra: Theo kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2018, Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì và phối hợp tổ chức thực hiện 24 cuộc thanh tra, kiểm tra tại 140 tổ chức. Qua kiểm tra đã phát hiện và lập biên bản đối với 42 tổ chức vi phạm trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường, các đoàn kiểm tra đã chuyển hồ sơ vi phạm đến Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và Chánh thanh tra Sở để ban hành 37 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền xử phạt là 1.638.500.000 đồng. Tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định tước quyền sử dụng giấy phép khai thác khoáng sản đối với 02 tổ chức vi phạm các quy định về lĩnh vực khoáng sản.

Thanh tra Sở tiếp công dân, giải quyết khiếu nại về đất đai tại trụ sở Sở Tài nguyên và Môi trường.

Về xử lý, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị, tranh chấp đất đai:

Tổng số đơn nhận là 76 đơn, trong đó: 70 đơn đủ điều kiện xử lý, giải quyết; 06 đơn không đủ điều kiện xử lý, giải quyết do trùng lặp nội dung, không rõ nội dung, hoặc đơn không được ký tên trực tiếp của người viết đơn...

Kết quả xử lý đơn: Đã tham mưu, giải quyết; trả lời, hướng dẫn được 70 đơn. 06 đơn do không đủ điều kiện xử lý, giải quyết theo quy định tại Thông tư số 07/2014/TT-TTCP ngày 31/10/2014 của Thanh tra Chính phủ về quy trình xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh.

Về công tác tiếp công dân: Tổng số lượt tiếp công dân 159 lượt. Trong đó: Tiếp công dân thường xuyên tại Văn phòng Sở 51 lượt; Tiếp công dân định kỳ tại Trụ sở tiếp công dân của tỉnh: 108 lượt. Nội dung tiếp công dân: 100% số lượt tiếp công dân liên quan đến lĩnh vực đất đai.

Về công tác pháp chế: Đã tham gia ý kiến vào văn bản quy phạm pháp luật do các sở, ngành có liên quan chủ trì thực hiện và xây dựng kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật về điều kiện đầu tư kinh doanh lĩnh vực tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh.

Về công tác phối hợp: Tham gia 04 đoàn thanh tra, kiểm tra do Thanh tra Chính phủ, Tổng cục môi trường, Tổng cục Địa chất khoáng sản và Cục Đo đạc bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam tổ chức;  tham gia 08 đoàn thanh tra, kiểm tra Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái và Thanh tra tỉnh thực hiện thực hiện. Tham gia giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo tồn động, kéo dài trên địa bàn tỉnh Yên Bái; tham gia ý kiến vào các vụ việc do Tòa án nhân dân tỉnh và Tòa án nhân dân các huyện, thị xã, thành phố xử lý, giải quyết. Tham gia tổ công tác đánh giá công tác Phòng, chống tham nhũng của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái. Tham gia Ban Chỉ đạo và Tổ thư ký giải quyết các vấn đề có liên quan đến hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn huyện Lục Yên.

Phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2019: Trên cơ sở phát huy những kết quả đã đạt được và khắc phục tồn tại, hạn chế năm 2018. Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ tập trung tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm như sau:

Một là: Triển khai thực hiện kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2019. Phối hợp tốt với các Sở, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã tổ chức thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra đột xuất phát sinh.

Hai là: Tập trung giải quyết có chất lượng các vụ việc khiếu nại, tố cáo, phấn đấu đạt tỉ lệ 100% đối với các vụ việc mới phát sinh; chú trọng việc tổ chức thực hiện quyết định giải quyết khiếu nại, quyết định xử lý tố cáo đã có hiệu lực pháp luật. Thực hiện nghiêm Luật Tiếp công dân và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật; thường trực tiếp công dân tại Văn phòng Sở và tiếp công dân tại Trụ Sở tiếp công dân của Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định.

Ba là: Thực hiện tốt việc tham mưu công tác phòng, chống tham nhũng; công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, góp phần đưa pháp luật tài nguyên và môi trường đi vào đời sống nhân dân.

           Bốn là: Thực hiện các nhiệm vụ khác do Bộ Tài nguyên và Môi trường và Ủy ban nhân dân tỉnh giao.

Hồ - Lê