• Loading...
 

Hỏi đáp

Thư viện hình ảnh

      

Thư viện Video

Tổng kết công tác Thi đua Khen thưởng 2018 Cụm Thi đua số III – Bộ Tài nguyên và Môi trường.
Ngày xuất bản: 07/01/2019 9:17:00 SA
Lượt đọc: 903

Ngày 28/12/2018, tại Hòa Bình, đơn vị Cụm trưởng - Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Yên Bái chủ trì phối hợp với đơn vị Cụm phó - Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hòa Bình đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019 của Cụm Thi đua số III – Bộ Tài nguyên và Môi trường

Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Yên Bái Hà Mạnh Cường báo cáo tại Hội nghị.

Từ nhiều năm nay, công tác thi đua khen thưởng Cụm thi đua số III đã thực sự đi vào nề nếp, ngày càng được đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong toàn ngành hưởng ứng và tổ chức thực hiện; đây là động lực quan trọng để động viên, khuyến khích cán bộ, công chức, viên chức phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.

Các nội dung thi đua do Bộ Tài nguyên và Môi trường phát động luôn được sự quan tâm chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Giám đốc Sở trong Cụm thi đua; các văn bản về công tác thi đua ngày càng hoàn chỉnh phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa phương; các chương trình, kế hoạch công tác của Cụm được xây dựng có trọng điểm và được sự nhất trí cao của các đơn vị thành viên trọng Cụm. Hơn nữa, đội ngũ cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng ý thức trách nhiệm được nâng lên, thường xuyên được đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn về thi đua, khen thưởng và truyên truyền.

Năm 2018, Cụm thi đua số III đã tổ chức phát động và triển khai nhiều phong trào thi đua với các chủ đề như:“Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, hiệu quả trong quản lý, sử dụng tài nguyên, bảo vệ môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu”, “Chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Cả nước trung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”, “Hành động để giảm thiểu ô nhiễm nhựa và ni lông”; tổ chức và tham gia tích cực các phong trào thể thao, văn nghệ; đặc biệt là đã tổ chức thành công giải thi đấu thể thao, liên hoan văn nghệ từ ngày 29/6 đến ngày 01/7/2018, tại tỉnh Yên Bái nhằm chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày Bác Hồ ra lời thi đua ái quốc (11/6/1948-11/6/2018) và kỷ niệm 15 năm ngày thành lập Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh trong Cụm. Riêng Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Yên Bái đã hưởng ứng phong trào thi đua đặc biệt chào mừng kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ về thăm Yên Bái, nói chuyện với cán bộ, chiến sỹ và đồng bào các dân tộc tại tỉnh Yên Bái, với nhiều hoạt động, phong trào thi đua thiết thực, tiết kiệm và hiệu quả.

Các đơn vị thành viên trong cụm đã tổ chức xây dựng điển hình tiên tiến và chỉ đạo điểm về công tác thi đua khen thưởng, phát hiện bồi dưỡng tập thể, cá nhân điển hình, có sáng kiến, cách làm hay, phương pháp quản lý mới mang lại hiệu quả thiết thực trong lĩnh vực thuộc phạm vi của ngành. Tập thể, cá nhân được công nhận điển hình tiên tiến ngành tài nguyên môi trường giai đoạn 2016-2018 theo Quyết định số 2177/QĐ-BTNMT ngày 05/7/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường là: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lai Châu, Chi cục Bảo vệ môi trường – Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên, ông Phan Hiền – Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên. Đây là động lực quan trọng nhằm tăng cường sự đoàn kết, gắn bó, cổ vũ thêm ý chí phấn đấu vươn lên của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong toàn ngành.

Bên cạnh đó, các thành viên trong Cụm đã chủ động trong công tác chuyên môn và tham mưu giúp Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng và triển khai thực hiện tốt hệ thống pháp luật và chính sách thuộc các lĩnh vực của ngành như đất đai, bảo vệ môi trường, khoáng sản, tài nguyên nước, khí tượng thủy văn, biến đổi khí hậu, đo đạc bản đồ và viễn thám; tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và nâng cao chất lượng công vụ góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn trong toàn ngành, cụ thể:

- Lĩnh vực đất đai: Hoàn thiện điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ cuối (2016 - 2020) cấp tỉnh. Trình Ủy ban nhân dân các tỉnh phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của các huyện, thị xã, thành phố; 100% các đơn vị thành viên trong Cụm đã hoàn thành thống kê đất đai đến 01/01/2018 và cập nhật biến động đất đai lên bản đồ hiện trạng sử dụng đất các xã đảm bảo thời gian và theo quy định; công tác giao đất, cho thuê đất được quan tâm, trong năm 2018 các Sở Trong cụm  đã giao, cho thuê đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 38 tổ chức, với tổng diện tích 1.122,03 ha…

- Lĩnh vực bảo vệ môi trường: Tổ chức hưởng ứng Tuần lễ quốc gia nước sạch – vệ sinh môi trường; hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới, Ngày Quốc tế Đa dạng sinh học năm 2018 với nhiều hoạt động thiết thực nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng về bảo vệ môi trường. Thường xuyên kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường, tích cực kiểm tra, giám sát môi trường tại một số khu vực có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường. Thẩm định trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt 127 báo cáo đánh giá tác động môi trường; 120 đề án bảo vệ môi trường, dự án cải tạo phục hồi môi trường.

- Lĩnh vực địa chất khoáng sản: Tham mưu đề xuất với Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện nhiều giải pháp nhằm quản lý tài nguyên khoáng sản một cách tiết kiệm, hiệu quả. Thẩm định trình cấp có thẩm quyền cấp 24 giấy phép thăm dò khoáng sản, 50 giấy phép khai thác khoáng sản, 9 thủ tục đóng của mỏ và 22 điểm mỏ được cấp quyền khai thác.

- Lĩnh vực tài nguyên nước, khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu: Tập trung thực hiện Dự án Quy hoạch tài nguyên nước. Triển khai thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu. Cấp 193 giấy phép khai thác nước mặt, nước dưới đất, xả thải vào nguồn nước.

- Lĩnh vực đo đạc bản đồ: Tích cực thực hiện đo đạc, thành lập bản đồ địa chính phục vụ Dự án tổng thể và công tác giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; tập trung đo đạc, giao đất phục vụ các dự án phát triển kinh tế…

- Công tác thanh tra, kiểm tra giải quyết đơn thư, khiếu nại tố cáo: Công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo được các đơn vị trong Cụm thực hiện hiệu quả, xử lý và trả lời dứt điểm các đơn thư, khiếu nại, không để tình trạng đơn thư kéo dài. Tổng số lượt tiếp công dân là 236 lượt, tổng số đơn thư đã giải quyết 192/194 đơn tiếp nhận đạt 98,9 %, số đơn còn lại đang tiếp tục xử lý, giải quyết. Đẩy mạnh phối hợp với Thanh tra tỉnh trong việc triển khai kế hoạch thanh tra nhằm thống nhất, tránh chồng chéo.

- Công tác cải cách hành chính: Tiếp tục được duy trì và thực hiện tốt, các thủ tục hành chính thường xuyên được rà soát, bổ sung cho phù hợp với các quy định của pháp luật và được công khai, minh bach trên cổng thông tin điện tử. Đặc biệt trong năm 2018, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Yên Bái đã tham mưu trình UBND tỉnh chuyển toàn bộ thủ tục hành chính về tài nguyên và môi trường sang thực hiện tại Trung tâm phục vụ hành chính công của tỉnh và đi vào hoạt động từ đầu tháng 6 năm 2018.

- Ngoài thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc thành viên trong Cụm luôn thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước; công tác đảng và các đoàn thể được phát huy về mọi mặt; việc thực hiện nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới luôn được thành viên trong Cụm quan tâm, chỉ đạo; các hoạt động từ thiện, xã hội được quan tâm, 100% đơn vị thành viên trong Cụm thực hiện tốt công tác giúp đỡ xã đặc biệt khó khăn, đóng góp cho các quỹ xóa đói giảm nghèo, đền ơn đáp nghĩa, ủng hộ nhân dân các vùng bị thiên tai và các hoạt động nhân đạo tư thiện khác.

Với những thành tích đã đạt được trong năm 2018, qua kết quả bình xét khen thưởng của các thành viên, Cụm thi đua số III đã thống nhất đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường tặng cờ thi đua cho Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Yên Bái; tặng bằng khen cho Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh Hòa Bình và Sơn La.

Trao cờ chuyển giao Cụm trưởng Cụm thi đua năm 2019 giữa  Sở Tài nguyên và Môi trường Yên Bái với Sở Tài nguyên và Môi trường Hòa Bình

Về phương hướng nhiệm vụ năm 2019, Cụm thi đua số III xác định 6 nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm, trong đó tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo các thành viên trong Cụm về công tác thi đua khen thưởng, xác định rõ vai trò của công tác thi đua khen thưởng là động lực quan trọng trong việc thúc đẩy thực hiện nhiệm vụ; tiếp tục tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước; tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cải cách hành chính; tiếp tục chấn chỉnh công tác quản lý nhà nước trong toàn ngành về đất đai, khoáng sản, môi trường...; thực hiện tốt các đề án, nhiệm vụ được giao; tăng cường, đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm trong quản lý, sử dụng và khai thác các nguồn tài nguyên và bảo vệ môi trường. Tập trung tăng cường sự lãnh đạo chỉ đạo của cấp ủy Đảng; đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đảng, gắn phong trào thi đua với việc triển kha nhiệm vụ tại cơ quan; tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chỉ tiêu, kế hoạch Nhà nước, các nhiệm vụ công tác năm 2019.

Ký kết giao ước thi đua năm 2019 Cụm thi đua số III – Bộ Tài nguyên và Môi trường

Tại Hội nghị tổng kết, các đơn vị thành viên trong Cụm đã  thống nhất thông qua kế hoạch công tác thi đua, khen thưởng năm 2019; ký kết giao ước thi đua năm 2019 và bàn giao trách nhiệm Cụm trưởng năm 2019 cho Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hòa Bình.

Lê Văn Mạnh