• Loading...
 

Hỏi đáp

Thư viện hình ảnh

      

Thư viện Video


THÔNG TIN LÃNH ĐẠO SỞ

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Email

1

Hồ Đức Hợp

Giám đốc

 

hoduchop@yenbai.gov.vn

2

Hà Mạnh Cường

Phó Giám đốc

 

hamanhcuong@yenbai.gov.vn

3

Lê Công Tiến

Phó Giám đốc

 

lecongtien@yenbai.gov.vn

THÔNG TIN CÁC PHÒNG CHUYÊN MÔN THUỘC SỞ

1 - VĂN PHÒNG SỞ

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Email

1

Trần Ngọc Phú

Chánh văn phòng Sở

0216.3851.610 

tranngocphu@yenbai.gov.vn

2

Nguyễn Nam Hoàng

P. Chánh Văn phòng Sở

0915.897.606

nguyennamhoang@yenbai.gov.vn

3

Phan Thanh Hương 

P. Chánh Văn phòng Sở

 0912.785.297

phanthanhhuong@yenbai.gov.vn

4

Trần Đức Lâm

P. Chánh Văn phòng Sở

0913.663.668

tranduclam@yenbai.gov.vn

2 - THANH TRA SỞ

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Email

1

Vũ Văn Tỉnh

Chánh Thanh tra

0216.3851.568

vuvantinh@yenbai.gov.vn

2

Đặng Minh Thu

P. Chánh Thanh tra

0216.3851.084

dangminhthu@yenbai.gov.vn

3

Nghiêm Thị Thanh Tâm

P. Chánh Thanh tra

0216.3851.084

nghiemthithanhtam@yenbai.gov.vn

3 - PHÒNG KHOÁNG SẢN

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Email

1

Bùi Đoàn Như

Trưởng phòng

0216.3857.053

buidoannhu@yenbai.gov.vn

2

Mai Thành Trung

Phó phòng

 

maithanhtrung@yenbai.gov.vn

4 - PHÒNG TÀI NGUYÊN NƯỚC – KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

     VÀ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Email

1

Phạm Thu Hằng

Trưởng phòng

0216.3857.072

phamthuhang@yenbai.gov.vn

2

An Thị Xuân Nguyệt

Phó phòng

 

anthixuannguyet@yenbai.gov.vn

CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

1 - CHI CỤC QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI

Chi cục Trưởng
Họ và Tên : Trịnh Thị Thu Huyền
Chức vụ:Chi cục Trưởng
Điện thoại:
Email: trinhthithuhuyen@yenbai.gov.vn

 

Phó Chi cục Trưởng
Họ và Tên : Nguyễn Văn Kiêm
Chức vụ: Phó Chi cục trưởng
Điện thoại:
Email: 
nguyenvankiem@yenbai.gov.vn

 

2 - CHI CỤC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

Chi cục Trưởng
Họ và Tên : Nguyễn Đức Dục
Chức vụ: Chi cục Trưởng
Điện thoại: 0216.3852.292
Email: nguyenducduc@yenbai.gov.vn

 

Phó Chi cục Trưởng
Họ và Tên : Đào Xuân Hồng
Chức vụ: Phó Chi cục Trưởng
Điện thoại: 0216.3811.579
Email: daoxuanhong@yenbai.gov.vn

Phó Chi cục Trưởng
Họ và Tên : Vũ Lê Thành
Chức vụ: Phó Chi cục Trưởng
Điện thoại: 
Email: vulethanh@yenbai.gov.vn

3 - TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT TỈNH

Giám đốc
Họ và Tên : Chu Thanh Sơn
Chức vụ: Giám đốc
Điện thoại:
Email: ctson.stnmt@yenbai.gov.vn

 

Phó Giám đốc

Họ và Tên: Phan Long
Chức vụ: Phó Giám đốc
Điện thoại:
Email:phanlong.stnmt@yenbai.gov.vn

 

Phó Giám đốc
Họ và Tên: Nguyễn Văn Thái
Chức vụ: Phó Giám đốc
Điện thoại:  
 Email:  nguyenvanthai@yenbai.gov.vn 

 

4 - VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI TỈNH

Giám đốc
Họ và Tên: Nguyễn Xuân Hà
Chức vụ: Giám đốc
Điện thoại: 
Email: nxha@yenbai.gov.vn

 

Phó Giám đốc     
Họ và Tên: Lê Quang Tuấn
Chức vụ: Phó Giám đốc
Điện thoại: 
Email:lequangtuan@yenbai.gov.vn

 

Phó Giám đốc
Họ và Tên: Lê Văn Bắc
Chức vụ: Phó Giám đốc
Điện thoại: 
Email: 
levanbac@yenbai.gov.vn

 

5 - TRUNG TÂM QUAN TRẮC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Giám đốc
Họ và Tên: Phạm Đức Trung
Chức vụ: Giám đốc
Điện thoại: 0983.071.288
Email: pdtrung@yenbai.gov.vn

Phó Giám đốc
Họ và Tên: Đỗ Lê Ánh
Chức vụ: Phó Giám đốc
Điện thoại: 0216.3850.003
Email: doleanh@yenbai.gov.vn

6 - BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN

Trưởng ban:

Họ và Tên: Trần Ngọc Phú
Chức vụ: Trưởng ban
Điện thoại: 
Email: 
tranngocphu@yenbai.gov.vn

Phó Trưởng ban:
Họ và Tên: Nguyễn Văn Kiêm
Chức vụ: P.Trưởng ban
Điện thoại: 
Email: 
nguyenvankiem@yenbai.gov.vn