• Loading...
 

Hỏi đáp

Thư viện hình ảnh

      

Thư viện Video

 • Hệ thống văn bản >> Báo cáo

 • Nội dung tìm kiếm:

  SỐ KÝ HIỆU NGÀY PHÁT HÀNH TRÍCH YẾU TẢI VỀ
  30/11/2017 Báo cáo tóm tắt Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản tỉnh Yên Bái giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2030
  số 294/BC-STNMT 17/8/2017 Báo cáo số 294/BC-STNMT ngày 17/8/2017 của Sở Tài nguyên và Môi trường Yên Bái: Các khu vực có nguy cơ cao xảy ra trượt lở đất trên địa bàn tỉnh
  số 208/BC-UBND 29/10/2015 Báo cáo số 208/BC-UBND ngày 29/10/2015 của UBND tỉnh Yên Bái về kết quả kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2014 tỉnh Yên Bái
  25/01/2016 Báo cáo kết quả khoanh định diện tích chứa khoáng sản độc hại và đánh giá khả năng ảnh hưởng môi trường phục vụ phát triển kinh tế xã hội bền vững tỉnh Yên Bái
  07/BC-UBND 24/01/2014 Báo cáo tình hình thực hiên và bố trí kinh phí đầu tư đo đạc, cấp giấy chứng nhận và cơ sở dữ liệu tính đến ngày 31/12/2013 trên địa bàn tỉnh Yên Bái
  2815/BC-STNMT 08/12/2014 Báo cáo số 2815/BC-STNMT ngày 8/12/2014 báo cáo giải trình ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân trong tỉnh gửi Kỳ họp thứ 12, Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái khóa XVII
  2818/BC-STNMT 08/12/2017 Báo cáo 2818/BC-STNMT ngày 08/12/2014 của Sở Tài nguyên và Môi trường Yên Bái về kết quả thực hiện nhiệm vụ đã đề xuất trong báo cáo giải trình ý kiến, kiến nghị của cử tri ...
  2837/BC-STNMT 09/12/2014 Báo cáo 2837/BC-STNMT ngày 09/12/2014 giải trình ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân trong tỉnh gửi Kỳ họp thứ 12, Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái Khóa XVII