• Loading...
 

Hỏi đáp

Thư viện hình ảnh

      

Thư viện Video

 • Hệ thống văn bản >> Chỉ thị

 • Nội dung tìm kiếm:

  SỐ KÝ HIỆU NGÀY PHÁT HÀNH TRÍCH YẾU TẢI VỀ
  11/CT-UBND 06/09/2018 Chỉ thị về chấn chỉnh, tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn tỉnh Yên Bái
  số 03/CT-BTNMT 10/10/2017 Chỉ thị số 03/CT-BTNMT ngày 10/10/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc tăng cường tiếp nhận và xử lý thông tin phản ánh,kiến nghị của tổ chức và cá nhân về ô nhiễm môi trường thông qua đường dây nóng
  số 20/2007/CT-TTg 30/11/2017 Chỉ thị số 20/2007/CT-TTg ngày 24/8/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc trả lương qua tài khoản cho các đối tượng hưởng lương từ ngân sách nhà nước
  số 11/CT-TTg 04/4/2016 Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 04/4/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện Nghị quyết số 112/2015/NQ-QH13 ngày 27/11/2015 của Quốc Hội về tăng cường quản lý đất đai có nguồn gốc từ ...
  số 51-CT/TW 04/01/2016 Chỉ thị số 51-CT/TW ngày 04/01/2016 của Ban Chấp hành Trung ương về lãnh đạo cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021
  số 03/CT-UBND 03/02/2016 Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 03/2/2016 của UBND tỉnh Yên Bái về việc tổ chức cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Yên Bái nhiệm kỳ 2016 - 2021
  số 01/CT-TTg 13/01/2016 Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 13/01/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021
  số 12/CT-TTg 28/4/2016 Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 28/4/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng
  số 15/CT-UBND 14/12/2015 Chỉ thị số 15/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về thực hiện chỉ số chi phí không chính thức thuộc Chương trình hành động cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) giai đoạn 2015-2020
  số 24/CT-TTg 01/9/2015 Chỉ thị số 24/CT-TTg ngày 01/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh thực hiện cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực tài nguyên môi trường
  số 07/CT-UBND 28/5/2015 Chỉ thị số 07/CT-UBND ngày 28/5/2015 của UBND tỉnh Yên Bái về việc tăng cường công tác bảo vệ khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn tỉnh Yên Bái
  số 27/CT-TTg 25/8/2014 Chỉ thi số 27/CT-TTg ngày 25 tháng 8 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác quản lý các trụ sở, cơ sở hoạt động sự nghiệp
  số 06/CT-TTg 12/3/2014 Chỉ thị số 06/CT-TTg ngày 12 tháng 3 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh tái cơ cấu doanh nghiệp Nhà nước
  số 03/CT-TTg 30/3/2015 Chỉ thị số 03/CT-TTg ngày 30/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường hiệu lực thực thi chính sách pháp luật về khoáng sản
  số 03-CT/TW 14/5/2011 Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
  số 1973/CT-TTg 07/11/2011 Chỉ thị số 1973/CT-TTg ngày 07 tháng 11 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ Về việc tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
  số 21/CT-TTg 01/8/2014 Chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 01/8/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2014
  số 07/CT-TTg 19/3/2014 Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 19 tháng 3 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh phòng, chống tiêu cực trong công tác quản lý công chức, viên chức và thi đua, khen thưởng
  số 01/CT-TTg 22/01/2014 Chỉ thị số 01/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Về việc triển khai thi hành Luật đất đai
  số 02/CT-UBND 06/01/2014 Chỉ thị số 02/CT-UBND về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động thăm dò, khai thác, vận chuyển và tiêu thụ cát, sỏi lòng sông trên địa bàn tỉnh Yên Bái.
  số 02 /CT-BTNMT 29/3/2013 Chỉ thị số 02 /CT-BTNMT về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc ngành tài nguyên và môi trường
  Số 06/2011/CT-UBND 26/4/2011 Chỉ thị Số 06/2011/CT-UBND về chấn chỉnh và tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn tỉnh Yên Bái
  số 34/2006 30/11/2017 Chỉ thị số 34/2006/CT-TTg ngày 26/9/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai thi hành Luật Nhà ở
  số 05/2006/CT-TTg 22/02/2006 Chỉ thị số 05/2006/CT-TTg ngày 22/02/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc khắc phục yếu kém, sai phạm, tiếp tục đẩy mạnh tổ chức thi hành Luật Đất đai
  số 43/2004/CT-TTg 03/12/2004 Chỉ thị số 43/2004/CT-TTg ngày 03/12/2004 về chuyển giao nhà ở thuộc sở hữu nhà nước cho Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
  số 05/2004/CT-TTG 09/02/2004 Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ số 05/2004/CT-TTG ngày 09/02/2004 về việc triển khai thi hành Luật đất đai năm 2003
  số 28/2003/CT-TTg 19/12/2003 Chỉ thị số 28/2003/CT-TTg ngày 19-12-2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức triển khai thi hành Luật Biên giới quốc gia
  số 04 /2001/CT- TTG 14/03/2001 Chỉ thị số 04 /2001/CT- TTG ngày 14/03/2001 của Thủ tướng chính phủ về công tác phòng chống lũ lụt bão, giảm nhẹ thiên tai năm 2001
  số 271/2000/CT-CTKTTV 10/04/2000 Chỉ thị số 271/2000/CT-CTKTTV ngày 10/04/2000 của Tổng cục khí tượng thuỷ văn về công tác phòng chống và phục vụ phòng chống bão lũ năm 2000
  số 07/2000/CT-TTG 30/03/2000 Chỉ thị số 07/2000/CT-TTG ngày 30/03/2000 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường giữ gìn trật tự trị an và vệ sinh môi trường tại các điểm tham quan du lịch
  số 06/2000/CT-TTG 28/03/2000 Chỉ thị số 06/2000/CT-TTG ngày 28/03/2000 của Thủ tướng Chính phủ về công tác phòng chống lụt bão, giảm nhẹ thiên tai năm 2000
  số 32/2000/CT-BNN-KL 27/03/2000 Chỉ thị số 32/2000/CT-BNN-KL ngày 27/03/2000 của Bộ trưởng Bộ NN & PT nông thôn về vệc tổ chức theo dõi diễn biến rừng và đất lâm nghiệp trong cả nước
  số 03/1999/CT-TTg 20/1/1999 Chỉ thị số 03/1999/CT-TTg ngày 20/1/1999 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý Nhà nước đối với các hoạt động khảo sát, thăm dò, khai thác cát, sỏi và nạo vét kết hợp tận thu cát, sỏi lòng sông
  số 29 /1998/CT-TTG 25/08/1998 Chỉ thị số 29 /1998/CT-TTG ngày 25/08/1998 của Thủ tướng chính phủ về tăng cường công tác quản lý việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật và các chất hữu cơ gây ô nhiễm khó phân huỷ
  19/1998/CT-TTg 30/11/2017 Chỉ thị 19/1998/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 17/4/1998 về các biện pháp cấp bách phòng và chữa cháy rừng
  số 191/TTg 03/04/1998 Chỉ thị số 191/TTg ngày 03/04/1998 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh việc bán nhà thuộc sở hữu nhà nước cho người đang thuê và cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở tại đô thị
  số 08/1998/CT-TTG 18/02/1998 Chỉ thị số 08/1998/CT-TTG ngày 18/02/1998 của Thủ tướng chính phủ về tổng kết 5 năm thi hành luật đất đai
  số 10/1998/CT-TTg 12/02/1998 Chỉ thị số 10/1998/CT-TTg ngày 12/02/1998 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh và hoàn thành việc giao đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp
  số 01/1998/CT-TTG 02/01/1998 Chỉ thị số 01/1998/CT-TTG ngày 02/01/1998 của Thủ tướng chính phủ về việc nghiêm cấm sử dụng chất nổ, xung điện, chất độc để khai thác thuỷ sản
  số 286/TTg 02/05/1997 Chỉ thị số 286/TTg ngày 02/05/1997 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các biện pháp cấp bách để bảo vệ và phát triển rừng
  số 199/TTg 03/04/1997 Chỉ thị số 199/TTg ngày 03/04/1997 của Thủ tướng Chính phủ về những biện pháp cấp bách trong công tác quản lý chất thải rắn ở các khu đô thị và khu Công nghiệp
  số 07 NN-QLN/CT 24/02/1997 Chỉ thị số 07 NN-QLN/CT ngày 24/02/1997 của Bộ NN&PTNT về việc tăng cường quản lý, đẩy mạnh công tác tu bổ, sửa chữa và đảm bảo các hồ chứa nước
  số 03 NN-PCLB/CT 25/01/1997 Chỉ thị số 03 NN-PCLB/CT ngày 25/01/1997 của Bộ NN&PTNT về việc tập trung chỉ đạo hoàn thành sớm kế hoạch tu bổ đê điều, quản lý chặt các tuyến đê và chuẩn bị hộ đê, phòng lụt năm 1997
  số 857/TTg 15/11/1996 Chỉ thị số 857/TTg ngày 15/11/1996 của Thủ tướng Chính phủ về chỉ đạo tổ chức thực hiện việc chia đIều chỉnh địa giới hành chính một số tỉnh
  số 359/TTg 29/05/1996 Chỉ thị số 359/TTg ngày 29/05/1996 của Thủ tướng Chính phủ về những biện pháp cấp bách để bảo vệ và phát triển các loài động vật hoang dã
  số 274/TTg 27/04/1996 Chỉ thị số 274/TTg ngày 27/04/1996 của Thủ tướng chính phủ về việc quy hoạch sử dụng đất đai phục vụ sự nghiệp phát triển thể dục thể thao
  số 417-TTg 17/7/1995 Chỉ thị số 417-TTg ngày 17/07/1995 của Thủ tướng chính phủ về việc tiếp tục chấn chỉnh tổ chức quản lý, đẩy mạnh sản xuất trong khai thác và kính doanh than
  số 403-TTg 11/7/1995 Chỉ thị số 403-TTg ngày 11/07/1995 của Thủ tướng chính phủ về việc chấn chỉnh công tác kiểm soát giết mổ động vật và kiểm tra vệ sinh thú y thực phẩm nguồn gốc động vật
  306/TTg 24/5/1995 Chỉ thị số 306/TTg ngày 24/05/1995 của Thủ tướng chính phủ về công tác đê điều, phòng chống lụt bão giảm nhẹ thiên tai năm 1995
  177/TTg 20/3/1995 Chỉ thị số 177/TTg ngày 20/03/1995 của Thủ tướng chính phủ về những biện pháp cấp bách trong phòng cháy, chữa cháy rừng