• Loading...
 

Hỏi đáp

Thư viện hình ảnh

      

Thư viện Video

 • Hệ thống văn bản >> Hướng dẫn

 • Nội dung tìm kiếm:

  SỐ KÝ HIỆU NGÀY PHÁT HÀNH TRÍCH YẾU TẢI VỀ
  Sổ tay hướng dẫn Sổ tay hướng dẫn các bộ chỉ số, nhóm chỉ số, chỉ số thành phần đánh giá, xếp hạng trong lĩnh vực thông tin và truyền thông của các tổ chức quốc tế
  3023/HD-UBND 17/12/2018 Hướng dẫn một số nội dung thực hiện nghị quyết số 14/2018/NQ-HĐND ngày 02/8/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc Quy định một số chính sách thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Yên Bái đến năm 2020
  số 137-HD/BTGTW 3/12/2014 Hướng dẫn số 137-HD/BTGTW ngày 3/12/2014 của Ban Tuyên giáo Trung ương hướng dẫn: học tập chuyên đề năm 2015
  số 1528/HD-STNMT 30/7/2014 Hướng dẫn số 1528/HD-STNMT ngày 30/7/2014 của Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn công tác trích lục, trích đo địa chính tại Yên Bái
  số 1425/HD-STNMT 18/7/2014 Hướng dẫn số 1425/HD-STNMT ngày 18/7/2014 của Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn thực hiện công tác đo đạc lập bản đồ địa chính theo đơn vị hành chính cấp xã tại tỉnh Yên Bái
  1502/HD-STNMT 29/7/2014 Hướng dẫn 1502/HD-STNMT ngày 29/7/2014 của Sở Tài nguyên và Môi trường Yên Bái về việc xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính tại tỉnh Yên Bái
  468/HD-STNMT 26/3/2014 Hướng dấn 468/HD-STNMT ngày 26/3/2014 của Sở Tài nguyên và Môi trường Yên Bái hướng dẫn công tác trích lục, trích đo địa chính, lập hồ sơ địa chính trên địa bàn tỉnh Yên Bái.
  286/HD-STNMT 27/02/2014 Hướng dẫn 286/HD-STNMT hướng dẫn thực hiện công tác đo đạc, thành lập bản đồ địa chính theo đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh Yên Bái
  162/HD - STNMT 10/11/2009 Hướng dẫn 162/HD-STNMT hướng dẫn công tác trích đo địa chính, lập hồ sơ địa chính phục vụ cho công tác thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất, giao đất, cho thuê đất, thực hiện bồi thường...
  589/HD-STNMT Hướng dẫn thực hiện XD, điều chỉnh giá đất năm 2010 tỉnh Yên Bái
  Hướng dẫn đo vẽ và kiểm tra bản vẽ sơ đồ nhà - đất phục vụ công tác cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà và quyền sử dụng đất đô thị