• Loading...
 

Hỏi đáp

Thư viện hình ảnh

      

Thư viện Video

 • Hệ thống văn bản >> Kế hoạch

 • Nội dung tìm kiếm:

  SỐ KÝ HIỆU NGÀY PHÁT HÀNH TRÍCH YẾU TẢI VỀ
  10/KH-UBND 19/01/2022 Kế hoạch hành động triển khai thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ về những nhiệm vụ giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2022 trên địa bàn tỉnh Yên Bái
  182/KHUBND 19/8/2022 Kế hoạch triển khai các nhiệm vụ, giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) tỉnh Yên Bái năm 2022
  110/KH-UBND 14/05/2020 Kế hoạch tổ chức Tuần lễ Quốc gia phòng chống thiên tai năm 2020
  12/KH-STNMT 07/02/2020 Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Yên Bái.
  48/KH-STNMT 24/09/2019 Kế hoạch thực hiện đề án "Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng" năm 2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường.
  47/KH-STNMT 24/09/2019 Kế hoạch thực hiện đề án "Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng" năm 2019 của Sở Tài nguyên và Môi trường.
  43/KH-STNMT 12/9/2019 Kế hoạch Tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến tiến tới Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Yên Bái lần thứ X
  18/KH-STNMT 19/03/2019 Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 03/CT-UBND về việc chấn chỉnh và nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh Yên Bái
  26/KH-UBND 30/01/2019 Kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan Nhà nước tỉnh Yên Bái năm 2019
  221/KH-UBND 20/12/2018 Kế hoạch tổ chức thực hiện công tác pháp chế năm 2019 trên địa bàn tỉnh Yên Bái
  220/KH-UBND 20/12/2018 Kế hoạch triển khai thực hiện công tác bồi thường nhà nước 2019 trên địa bàn tỉnh Yên Bái
  43/KH-STNMT 30/11/2018 Kế hoạch cải cách hành chính của Sở Tài nguyên và Môi trường Yên Bái năm 2019
  số 45/KH-UBND 17/3/2016 Kế hoạch số 45/KH-UBND ngày 17/3/2016 của UBND tỉnh Yên Bái về Kế hoạch tổ chức đợt cao điểm tuyên truyền phổ biến Luật Bầu cử Đại biểu Quốc hội và Đại biểu Hội đồng nhân dân
  57/KH-STNMT 29/8/2013 Kế hoạch 57/KH-STNMT hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành theo thời điểm hệ thống hoá kỳ đầu đến 31/12/2013 do Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu
  93/KH-UBND 05/8/2013 Kế hoạch 93/KH-UBND hệ thống hoá văn bản do Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành theo thời điểm hệ thống hoá kỳ đầu, đến 31/12/2013