• Loading...
 

Hỏi đáp

Thư viện hình ảnh

      

Thư viện Video

 • Hệ thống văn bản >> Luật

 • Nội dung tìm kiếm:  31-53 of 53<  1  2  >
  SỐ KÝ HIỆU NGÀY PHÁT HÀNH TRÍCH YẾU TẢI VỀ
  số 42/2013/QH13 Luật số 42/2013/QH13 của Quốc hội : Luật tiếp công dân
  số 43/2013/QH13 Luật số 43/2013/QH13 của Quốc hội : Luật đấu thầu
  số 44/2013/QH13 Luật số 44/2013/QH13 của Quốc hội : Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí
  45/2013/QH11 Luật đất đai 2013 (45/2013/QH11)
  số 03/2011/QH13 11/11/2011 Luật tố cáo (03/2011/QH13)
  02/2011/QH13 11/11/2011 Luật khiếu nại (02/2011/QH13)
  27/2012/QH13 Luật 27/2012/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng, chống tham nhũng
  số 01/2007/QH12 14/8/2007 Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật phòng, chống tham nhũng của Quốc hội số 01/2007/QH12 ngày 14 tháng 8 năm 2007
  55/2005/QH11 Luật phòng chống tham nhũng (55/2005/QH11)
  số 48/2010/QH12 Luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp
  số 20/2008/QH12 Luật đa dạng sinh học
  số 22/2008/QH12 Luật Cán bộ, công chức
  số 52/2005/QH11 Luật bảo vệ môi trường
  Luật này quy định về nhà ở.
  số 46/2005/QH11 Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Khoáng sản
  số 13/2003/QH11 Luật đất đai 2003
  số 17/1999/QH10 21/12/1999 Luật số 17/1999/QH10 ngày 21/12/1999 Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật thuế chuyển quyền SDĐ
  số 10/1998-QH10 02/12/1998 Luật số 10/1998/QH10 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật đất đai 1993
  Luật Tài nguyên nước
  Luật khoáng sản,
  Luật Dân Sự qui định về việc Chuyển quyền Sử dụng đất
  Luật Thuế chuyển quyền sử dụng đất
  Luật Thuế sử dụng đất nông nghiệp