• Loading...
 

Hỏi đáp

Thư viện hình ảnh

      

Thư viện Video

 • Hệ thống văn bản >> Nghị định

 • Nội dung tìm kiếm:

  1-30 of 160<  1  2  3  4  5  6  >
  SỐ KÝ HIỆU NGÀY PHÁT HÀNH TRÍCH YẾU TẢI VỀ
  10/2023/NĐ-CP 03/04/2023 Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai
  02/2023/NĐ-CP 01/02/2023 Nghị định Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nước
  99/2022/NĐ-CP 30/11/2022 Nghị định về đăng ký biện pháp bảo đảm
  07/06/2022 Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Đo đạc và bản đồ
  08/2022/NĐ-CP 10/01/2022 Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường
  Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nước
  Nghị định số 55/2021/NĐ-CP 24/05/2021 Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.
  54/2021/NĐ-CP 21/05/2021 Quy định về đánh giá sơ bộ tác động môi trường
  02/VBHN-BTNMT 04/05/2021 Quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước
  04/VBHN-BTNMT 04/05/2021 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai
  51/2021/NĐ-CP 01/04/2021 Về quản lý khoáng sản tại các khu vực dự trữ khoáng sản quốc gia
  41/2021/NĐ-CP 30/03/2021 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 82/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước
  11/2021/NĐ-CP 10/02/2021 Quy định việc giao các khu vực biển nhất định cho tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng tài nguyên biển
  48/2020/NĐ-CP 01/06/2020 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 38/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Khí tượng thủy văn
  53/2020/NĐ-CP 01/07/2020 Quy định phí bảo vệ môi trường đối với nước thải
  38/2016/NĐ-CP 15/5/2016 Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật khí tượng thủy văn
  32/2020/NĐ-CP 05/3/2020 Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật
  79/2019/NĐ-CP 26/10/2019 Nghị định số 79/2019/NĐ-CP ngày 26/10/2019 của Chính phủ sửa đổi Điều 16 Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất
  91/2019/NĐ-CP 19/11/2019 Nghị định số 91/2019/NĐ-CP của Chính phủ ngày 19/11/2019 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai
  18/2020/NĐ-CP 11/02/2020 Nghị định số 18/2020/NĐ-CP ngày 11/2/2020 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đo đạc và bản đồ
  96/2019/NĐ-CP 19/12/2019 Nghị định số 96/2019/NĐ-CP ngày 19/12/2019 của chính phủ Quy định về khung giá đất
  06/2020/NĐ-CP 03/01/2020 Nghị định số 06/2020/NĐ-CP ngày 03/01/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung điều 17 của Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất
  36/2020/NĐ-CP 24/03/2020 Nghị định số 36/2020/NĐ-CP ngày 24/3/2020 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản.
  24/2020/NĐ-CP 24/02/2020 Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống tác hại của rượu bia
  19/2020/NĐ-CP 12/02/2020 Nghị định số 19/2020/NĐ-CP của Chính phủ Kiểm tra, xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính
  136/2018/NĐ-CP 05/10/2018 Sửa đổi một số điều của các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường
  40/2019/NĐ-CP 13/05/2019 Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật bảo vệ môi trường
  66/2019/NĐ-CP 29/07/2019 Về bảo tồn và sử dụng bền vững các vùng đất ngập nước
  67/2019/NĐ-CP 31/07/2019 Quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản
  27/2019/NĐ-CP 13/03/2019 Nghị định số 27/2019/NĐ-CP của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Đo đạc và bản đồ