• Loading...
 

Hỏi đáp

Thư viện hình ảnh

      

Thư viện Video

 • Hệ thống văn bản >> Nghị quyết

 • Nội dung tìm kiếm:


  SỐ KÝ HIỆU NGÀY PHÁT HÀNH TRÍCH YẾU TẢI VỀ
  48/NQ-CP 03/04/2023 Phê duyệt Chiến lược khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải đảo đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050
  64/QĐ-STNMT 07/4/2023 Về việc thành lập Hội đồng thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án xây dựng trụ sở Viện kiểm sát nhân dân huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái.
  82/2019/QH14 14/06/2019 Nghị quyết số 82/2019/QH14 của Quốc hội : Về tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị
  167/2018/NĐ-CP​ 26/12/2018 Nghị định Quy định việc hạn chế khai thác nước dưới đất.
  03/2019/NĐ-CP 04/01/2019 Nghị định số 03/2019/NĐ-CP của Chính phủ Về hoạt động viễn thám
  03/2019/NĐ-CP 04/01/2019 Nghị định về hoạt động viễn thám
  42/2018/NQ-HĐND 08/12/2018 Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Điều 2 nghị quyết số 51/2016/NQ-HĐND ngày 23/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái về ban hành một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Yên Bái thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh
  40/2018/NQ-HĐND 08/12/2018 Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Điều 1 của Nghị quyết số 15/2015/NQ-HĐND ngày 15/12/2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc ban hành chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông lâm nghiệp và thủy sản gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh Yên Bái giai đoạn 2016-2020
  39/NQ-HĐND 08/12/2018 Nghị quyết thông qua danh mục dự án cần thu hồi đất, dự án cần chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ năm 2019 và sửa đổi một số nghị quyết của HĐND thỉnh thông qua danh mục dự án cần thu hồi đất, dự án cần chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng trồng phòng hộ, đất rừng đặc dụng
  34/2018/NQ-HĐND 08/12/2018 Nghị quyết quy định chế độ trợ cấp đặc thù đối với công chức, viên chức, người lao động làm việc tại có sở cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Yên Bái
  30/2018/NQ-HĐND 08/12/2018 Nghị quyết xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân bầu
  31/NQ-HĐND 08/12/2018 Nghị quyết về việc đặt tên các tuyến đường trên địa bàn thị trấn huyện Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái.
  132/NQ-CP 24/10/2018 Nghị quyết ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện NQ số 26-NQ/TW
  số 47/NQ-HĐND 14/12/2017 Nghị quyết số 47/NQ-HĐND ngày 14/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái về Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản tỉnh Yên Bái giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2030
  30-NQ/TW 01/12/2017 Nghị quyết 30-NQ/TW ngày 12/3/2014 của Ban Chấp hành trung ương về việc tiếp tục sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty nông, lâm nghiệp
  112/2015/QH13 27/11/2015 Nghị Quyết 112/2015/QH13 ngày 27/11/2015 của Quốc hội về tăng cường quản lý đất đai có nguồn gốc từ nông trường, lâm trường quốc doanh do các công ty nông nghiệp, công ty lâm nghiệp, ban quản lý rừng và các tổ chức, hộ gia đình cá nhân khác sử dụng
  35/NQ-CP 16/5/2016 Nghị quyết 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020
  19-2016/NQ-CP 28/4/2016 Nghị quyết 19-2016/NQ-CP ngày 28 tháng 4 năm 2016 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia hai năm 2016- 2017, định hướng đến năm 2020
  01/NQ-CP 07/01/2016 Nghị quyết 01/NQ-CP ngày 07/01/2016 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2016
  36a/NQ-CP 14/10/2015 Nghị quyết 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 của Chính phủ về Chính phủ điện tử
  số 19/2015/NQ-CP 12/3/2015 Nghị quyết số 19/2015/NQ-CP của Chính phủ : về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia hai năm 2015-2016
  số 80/2014/NĐ-CP 06/8/2014 Nghị định số 80/2014/NĐ-CP của Chính phủ: Về thoát nước và xử lý nước thải
  43/NQ-CP 06/6/2014 NGHỊ QUYẾT 43/NQ-CP VỀ MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG HÌNH THÀNH VÀ THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÓ SỬ DỤNG ĐẤT ĐỂ CẢI THIỆN MÔI TRƯỜNG KINH DOANH
  17/2012/NQ-HĐND 20/7/2012 Nghị quyết 17/2012/NQ-HĐND Quy định cụ thể mức chi bảo đảm cho công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Yên Bái.
  64/NQ-CP 27/5/2013 Nghị quyết 64/NQ-CP Về quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011 - 2015) tỉnh Yên Bái
  563/NQ-UBTVQH13 21/01/2013 Nghị quyết của Ban Thường vụ Quốc Hội về lấy ý kiến vào dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)
  số 25/2012/NQ-HĐND 12/12/2012 Nghị quyết 25/2012/NQ-HĐND ngày 12 tháng 12 năm 2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái về phân loại đường phố, vị trí và bảng giá các loại đất tại tỉnh Yên Bái năm 2013
  21/2006/NQ-CP 30/8/2006 Về việc xét duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006 - 2010) của tỉnh Yên Bái
  755/2005/NQ-UBTVQH11 Giải quyết một số trường hợp về nhà đất trong quá trình thực hiện chính sách quản lý nhà đất và cải tạo XHCN trước 1/7/1991
  NQ 06/2004/NQ-CP Nghị quyết của Chính phủ “Về một số giải pháp phát triển lành mạnh thị trường bất động sản”