• Loading...
 

Hỏi đáp

Thư viện hình ảnh

      

Thư viện Video

 • Hệ thống văn bản >> Quyết định

 • Nội dung tìm kiếm:


  181-205 of 205<  1  2  3  4  5  6  7  >
  SỐ KÝ HIỆU NGÀY PHÁT HÀNH TRÍCH YẾU TẢI VỀ
  31/2018/QĐ-UBND 04/12/2018 Quyết định về việc ban hành Bộ đơn giá: Đo đạc lập bản đồ địa chính; Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; Xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính tại tỉn Yên Bái.
  435/QĐ-STNMT 28/12/2018 Quyết định ban hành Quy chế cung cấp thông tin của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Yên Bái
  2737/QĐ-UBND 20/12/2018 Quyết định ban hành Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước tỉnh Yên Bái năm 2019
  2694/QĐ-UBND 17/12/2018 Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong các lĩnh vực: Môi trường; địa chất và khoáng sản; Tài nguyên nước; Khí tượng thủy văn thuộc phạm vi quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Yên Bái
  2706/QĐ-UBND 19/12/2018 Quyết định về việc kiện toàn, sắp xếp lại thôn, bản, tổ dân phố trên địa bàn huyện Văn Yên
  2703/QĐ-UBND 19/12/2018 Quyết định về việc kiện toàn, sắp xếp lại thôn, bản, tổ dân phố trên địa bàn thành phố Yên Bái
  2705/QĐ-UBND 19/12/2018 Quyết định về việc kiện toàn, sắp xếp lại thôn, bản, tổ dân phố trên địa bàn huyện Mù Cang Chải
  2708/QĐ-UBND 19/12/2018 Quyết định về việc kiện toàn, sắp xếp lại thôn, bản, tổ dân phố trên địa bàn huyện Trạm Tấu
  2707/QĐ-UBND 19/12/2018 Quyết định về việc kiện toàn, sắp xếp lại thôn, bản, tổ dân phố trên địa bàn huyện Văn Chấn
  2776/QĐ-UBND 24/12/2018 Quyết định về việc ban hành Quy chế phối hợp giải quyết thủ tục đầu tư đối với các dự án đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư năm 2014 trên địa bàn tỉnh Yên Bái
  354/QĐ-STNMT 16/10/2018 Quyết định ban hành và thực hiện áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Yên Bái
  301/QĐ-STNMT 09/10/2018 Quyết định ban hành chức năng nhiệm vụ của các phòng chuyên môn thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Yên Bái
  15/2018/QĐ-UBND 20/09/2018 Quyết định ban hành Quy định một số nội dung về quản lý đầu tư và xây dựng trên địa bàn tỉnh Yên Bái
  3086/QĐ-BTNMT 10/10/2018 Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi và thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực đất đai, môi trường, địa chất và khoáng sản, tài nguyên nước, khí tượng thủy văn, đo đạc và bản đồ thuộc phạm vị chức năng quản lý của Bộ Tài nguyên và Môi trường
  2813/QĐ-BTNMT 12/09/2018 Quyết định công bố thủ tục hành chính được sửa đổi và thủ tục hành chính bị bãi bỏ liên quan đến kiểm tra chuyên ngành thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường
  1010/QĐ-TTg 10/08/2018 Quyết định về đơn vị hành chính cấp xã thuộc vùng khó khăn
  1771/QĐ-UBND 18/09/2018 Quyết định về việc phê duyệt điều chỉnh nhiệm vụ lập đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình đến năm 2030
  1699/QĐ-UBND 07/09/2018 Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong các lĩnh vực: Đất đai; Địa chất và khoáng sản; Tài nguyên nước; Công nghệ thông tin và dữ liệu tài nguyên và môi trường thuộc phạm vị quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND cấp huyện và UBND cấp xã tỉnh Yên Bái
  60/QĐ-STNMT 20/03/2017 Quyết định ban hành Quy chế tiếp công dân của Sở Tài nguyên và Môi trường
  04/2018/QĐ-UBND 19/4/2018 Quyết định ban hành quy đổi từ số lượng khoáng sản thành phẩm ra số lượng khoáng sản nguyên khai làm căn cứ tính phí bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Yên Bái
  số 04/2018/QĐ-TTg 23/01/2018 Quyết định số 04/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Ban hành Quy định phương pháp xác định chi phí đánh giá tiềm năng khoáng sản, chi phí thăm dò khoáng sản phải hoàn trả, phương thức hoàn trả; quy định chế độ thu, quản lý, sử dụng chi phí đánh giá tiềm năng khoáng sản, thăm dò khoáng sản do nhà nước đã đầu tư
  số 2311/QĐ-BTNMT 28/9/2017 Quyết định số 2311/QĐ-BTNMT ngày 28/9/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường: Phê duyệt và công bố kết quả thống kê diện tích đất đai năm 2016
  số 1834/QĐ-UBND 09/10/2017 Quyết định số 1834/QĐ-UBND ngày 09/10/2017 của UBND tỉnh Yên Bái vv điều chỉnh, bổ sung và cho phép thực hiện các dự án, công trình sử dụng đất năm 2017
  số 3644/QĐ-UBND 22/12/2016 Quyết định số 3644/QĐ-UBND ngày 22/12/2016 của UBND tỉnh Yên Bái: Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 25/CT-Tg ngày 31/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Yên Bái
  số 141/QĐ-UBND 20/01/2017 Quyết định số 141/QĐ-UBND ngày 20/01/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên bái về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Quy hoạch thăm dò, khai thác sử dụng khoáng sản tỉnh Yên bái giai đoạn 2016-2020, định hướng đến 2030