• Loading...
 

Hỏi đáp

Thư viện hình ảnh

      

Thư viện Video

 • Hệ thống văn bản >> Thông tư liên tịch

 • Nội dung tìm kiếm:

  1-30 of 38<  1  2  >
  SỐ KÝ HIỆU NGÀY PHÁT HÀNH TRÍCH YẾU TẢI VỀ
  Số 27/2013/TTLT-BTNMT-BNNPTNT 26/9/2013 THÔNG TƯ LIÊN TỊCH Số: 27/2013/TTLT-BTNMT-BNNPTNT ngày 26/9/2013 của Bộ Tài nguyên và Môi trường - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Quy định tiêu chí xác định loài ngoại lai xâm hại và ban hành danh mục loài ngoại lai xâm hại
  54/2015/TTLT-BTNMT-BNV Thông tư liên tịch 54/2015/TTLT-BTNMT-BNV Quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành dự báo khí tượng thủy văn
  57/2015/TTLT-BTNMT-BNV Thông tư liên tịch 57/2015/TTLT-BTNMT-BNV Quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành đo đạc bản đồ
  số 56/2015/TTLT-BTNMT-BNV Thông tư liên tịch số 56/2015/TTLT-BTNMT-BNV quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành quan trắc TNMT
  số 55/2015/TTLT-BTNMT-BNV Thông tư liên tịch số 55/2015/TTLT-BTNMT-BNV quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành kiểm soát KTTV
  số 53/2015/TTLT-BTNMT-BNV Thông tư liên tịch số 53/2015/TTLT-BTNMT-BNV quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành điều tra TNMT
  số 52/2015/TTLT-BTNMT-BNV 08/12/2015 Thông tư liên tịch số 52/2015/TTLT-BTNMT-BNV quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành địa chính
  50/2014/TTLT-BTNMT-BNV 28/8/2014 Thông tư 50/2014/TTLT-BTNMT-BNV ngày ngày 28/8/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ,quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở TN&MT
  số 50/2014/TTLT-BTNMT-BNV Thông tư liên tịch số 50/2014/TTLT-BTNMT-BNV của Bộ Nội vụ-Bộ Tài nguyên và Môi trường : Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức
  số 61/2014/TTLT-BTNMT-BKHĐT-BTC Thông tư liên tịch số 61/2014/TTLT-BTNMT-BKHĐT-BTC của Bộ Tài nguyên và Môi trường-Bộ Kế hoạch và Đầu tư-Bộ Tài chính : Hướng dẫn thủ tục góp vốn, quản lý vốn góp của tổ chức, cá nhân tham gia đầu tư điều tra cơ bản địa chất về khoáng sán
  số 179/2014/TTLT-BTC-BTNMT Thông tư liên tịch số 179/2014/TTLT-BTC-BTNMT của Bộ Tài chính-Bộ Tài nguyên và Môi trường : Hướng dẫn sử dụng kinh phí cho hoạt động kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2014
  số 63/2013/TTLT-BTC-BTNMT 15/5/2013 Thông tư liên tịch số 63/2013/TTLT-BTC-BTNMT ngày 15 tháng 5 năm 2013 hướng dẫn thực hiện nghị định số 25/2013/NĐ-CP ngày 29 tháng 3 năm 2013 của Chính phủ về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải
  03/2013/TTLT-BTNMT-BTC-BKHĐT Thông tư liên tịch 03/2013/TTLT-BTNMT-BTC-BKHĐT Hướng dẫn cơ chế quản lý nguồn vốn Chương trình Hỗ trợ ứng phó với biến đổi khí hậu
  05/2010/TTLT-BTNMT-BNV-BTC Thông tư liên tịch 05/2010/TTLT-BTNMT-BNV-BTC hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức, biên chế và cơ chế tài chính của Văn phòng ĐKQSD đất
  135/2008/TTLT-BTC-BTNMT Thông tư liên tịch 135/2008/TTLT-BTC-BTNMT hướng dẫn phương pháp xác định giá trị, phương thức, thủ tục thanh toán tiền sử dụng số liệu, thông tin về kết quả điều tra, thăm dò khoáng sản của Nhà nước
  118 /2008/TTLT-BTC-BTNMT Thông tư liên tịch 118 /2008/TTLT-BTC-BTNMT Hướng dẫn việc quản lý, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí sự nghiệp kinh tế đối với hoạt động quản lý tài nguyên nước
  số 43/2008/TTLT-BTC-BTTTT Hướng dẫn việc quản lý và sử dụng kinh phí chi ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước
  06/2006/TTLT- BTNMT-BNV- BNG- BQP Thông tư liên tịch hướng dẫn quản lý công tác đo đạc và bản đồ về địa giới hành chính và biên giới quốc gia
  04/2006/TTLT/BTP-BTNMT Thông tư liên tịch hướng dẫn việc công chứng, chứng thực hợp đồng, văn bản thực hiện quyền của người sử dụng đất
  số 03/2006/TTLT- BTNMT- BVHTT Thông tư liên tịch số 03/2006/TTLT- BTNMT- BVHTT Hướng dẫn quản lý hoạt động xuất bản bản đồ.
  số 06/2005/TTLT-BTNMT-BQP–BCA-BBCVT Thông tư liên tịch số 06/2005/TTLT-BTNMT-BQP–BCA-BBCVT về việc hướng dẫn quản lý công tác bay chụp ảnh mặt đất từ máy bay và thu, truyền, phát dữ liệu đo đạc, bản đồ, không ảnh.
  số 05/2005/TTLT- BTP- BTNMT Thông tư liên tịch số 05/2005/TTLT- BTP- BTNMT của Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và Môi trường ngày 16/6/2005 về việc hướng dẫn việc đăng ký thế chấp, bảo lãnh bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất.
  30/2005/TTLT/BTC-BTNMT Hướng dẫn việc luân chuyển hồ sơ của người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính
  15/2005/TTLT-BTC-BTNMT Thông tư liên tịch hướng dẫn việc quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp kinh tế thực hiện nhiệm vụ bảo vệ môi trường
  số 38/2004/TTLT- BTNMT 31/12/2004 Thông tư liên tịch số 38/2004/TTLT- BTNMT ngày 31/12/2004 hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất và Tổ chức phát triển quỹ đất.
  số 01/2003/TTLT-BCN-BTNMT Thông tư liên tịch số 01/2003/TTLT-BCN-BTNMT hướng dẫn chuyển giao chức năng quản lý nhà nước về tài nguyên khoáng sản từ Sở Công nghiệp về Sở Tài nguyên và Môi trường thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
  số 46/2002/TTLT-BTC-BCN 21/05/2002 Thông tư liên tịch số 46/2002/TTLT-BTC-BCN ngày 21/05/2002 hướng dẫn phương pháp xác định giá trị, phương thức, thủ tục thanh toán tiền sử dụng số liệu, thông tin về khảo sát thăm dò khoáng sản
  số 05/2002/TTLT-BKHCNMT-TCCBCP 07/03/2002 Thông tư số 05/2002/TTLT-BKHCNMT-TCCBCP ngày 07/03/2002 hướng dẫn chức năng nhiệm vụ và quyền hạn của cơ quan quản lý khoa học, công nghệ và môi trường ở địa phương.
  số 01/2002/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-TCĐC 03/01/2002 Thông tư Liên tịch số 01/2002/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-TCĐC ngày 03/01/2002 về thẩm quyền của Toà án nhân dân trong việc giải quyết các tranh chấp liên quan đến quyền sử dụng đất.
  số 15/2001/TTLT-BTM-BCA 10/05/2001 Thông tư liên tịch số 15/2001/TTLT-BTM-BCA ngày 10/05/2001 của Bộ Thương mại - Công an quy định việc trang bị và quản lý các phương tiện chữa cháy trong các khu dầu mỏ và sản phẩm dầu mỏ