• Loading...
 

Hỏi đáp

Thư viện hình ảnh

      

Thư viện Video

 • Hệ thống văn bản >> Thông tư

 • Nội dung tìm kiếm:

  31-60 of 301<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >
  SỐ KÝ HIỆU NGÀY PHÁT HÀNH TRÍCH YẾU TẢI VỀ
  31/2018/TT-BTNMT 26/12/2018 Quy định nội dung, biểu mẫu báo cáo tài nguyên nước
  35/2018/TT-BTNMT 28/12/2018 Quy định tiêu chí xác định và ban hành Danh mục loài ngoại lai xâm hại
  28/2018/TT-BTNMT 26/12/2018 Quy định kỹ thuật công tác bay đo từ và trọng lực trong hoạt động điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản và thăm dò khoáng sản
  27/2018/TT-BTNMT 14/12/2018 Quy định về thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất
  01/2019/TT-BTNMT 08/03/2019 Quy định ngưng hiệu lực thi hành một số quy định của Thông tư số 08/2018/TT-BTNMT ngày 14 tháng 9 năm 2018 và Thông tư số 09/2018/TT-BTNMT ngày 14 tháng 9 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường
  07/2019/TT-BTNMT 05/07/2019 Thông tư Ban hành ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật Đo khống chế ảnh viễn thám
  08/2019-TT-BTNMT 05/07/2019 Thông tư Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật thành lập bản đồ chuyên đề bằng ảnh viễn thám tỷ lệ 1:5.000, 1:10.000, 1:500.000, 1:1.000.000
  09/2019/TT-BTNMT 05/7/2019 Thông tư Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật Công bố siêu dữ liệu viễn thám quốc gia
  12/2019/TT-BTNMT 05/8/2019 Thông tư Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật vận hành trạm thu dữ liệu viễn thám
  13/2019/TT-BTNMT 07/8/2019 Thông tư quy định định mức kinh tế- kỹ thuật thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất
  14/2019/TT-BTNMT 16/08/2019 Thông tư ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật đo đạc trực tiếp phục vụ thành lập bản đồ địa hình tỷ lệ 1:500, 1:1000 và bản đồ địa hình quốc gia tỷ lệ 1:2000, 1:5000
  01/2019/TT-BNV 24/01/2019 Thông tư quy định quy trình trao đổi, lưu trữ, xử lý tài liệu điện tử trong công tác văn thư, các chức năng cơ bản của Hệ thống quản lý tài liệu điện tử trong quá trình xử lý công việc của các cơ quan, tổ chức.
  24/2018/TT-BTNMT 15/11/2018 Thông tư số 24/2018/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường : Quy định về kiểm tra, thẩm định, nghiệm thu chất lượng sản phẩm đo đạc và bản đồ
  17/2018/TT-BTNMT 31/10/2018 Thông tư số 17/2018/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường : Quy định kỹ thuật thành lập, cập nhật bộ bản đồ chuẩn biên giới quốc gia và thể hiện đường biên giới quốc gia, chủ quyền lãnh thổ quốc gia trên các sản phẩm đo đạc và bản đồ, xuất bản phẩm bản đồ
  32/2018/TT-BTNMT 26/12/2018 Thông tư quy định thu thập thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường phục vụ lưu trữ, bảo quản, công bố, cung cấp và sử dụng
  24/2018/TT-BTNMT 15/11/2018 Thông tư quy định về kiểm tra, thẩm định, nghiệm thu chất lượng sản phẩm đo đạc và bản đồ
  20/2018/TT-BTNMT 08/11/2018 Thông tư quy định chế độ báo cáo thống kê ngành tài nguyên và môi trường
  01/2019/TT-BTNMT 08/3/2019 Thông tu Quy định ngưng hiệu lực thi hành một số quy định của Thông tư số 08/2018/TT-BTNMTngày 14/9/2018 và thông tư số 09/2018/TT-BTNMT ngày 14/9/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường
  05/2017/TT-BTNMT 25/04/2017 Thông tư Quy định về quy trình xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai
  25/2018/TT-BTNMT 14/12/2018 Thông tư ban hành định mực kinh tế - kỹ thuật kiểm tra, thẩm định, nghiệm thu chất lượng sản phẩm đo đạc và bản đồ
  31/2018/TT-BTNMT 26/12/2018 Thông tư quy định nội dung, biểu mẫu báo cáo tài nguyên nước
  27/2018/TT-BTNMT 14/12/2018 Thông tư quy định về thống kê kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất
  29/2018/TT-BTNMT 26/12/2018 Thông tư ban hành định mức kinh tết - kỹ thuật công tác thông tin, dữ liệu khí tượng thủy văn
  21/2018/TT-BTNMT 14/11/2018 Thông tư quy định về công tác thi đua khen thưởng ngành tài nguyên và môi trường
  30/2018/TT-BTNMT 26/12/2018 Thông tư quy định kỹ thuật về quan trắc và cung cấp thông tin, dữ liệu khí tượng thủy văn đối với trạm khí tượng thủy văn chuyên dùng
  34/2018/TT-BTNMT 26/12/2018 Thông tư quy định về phân loại và yêu cầu trong thực hiện điều tra, đánh giá tài nguyên nước dưới đất
  35/2018/TT-BTNMT 28/12/2018 Thông tư quy định tiêu chí xác định và ban hành Danh mục loài ngoại lai sâm hại
  18/2018/TT-BTNMT 31/10/2018 Thông tư quy định Hội đồng quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường
  22/2018/TT-BTNMT 15/11/2018 Thông tư ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật đo vẽ bản đồ địa hình đáy biển tỷ lệ 1:5000
  09/2018/TT-BTNMT 14/09/2018 Thông tư ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường