• Loading...
 

Hỏi đáp

Thư viện hình ảnh

      

Thư viện Video

 • Hệ thống văn bản >> Thông tư

 • Nội dung tìm kiếm:

  61-90 of 301<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >
  SỐ KÝ HIỆU NGÀY PHÁT HÀNH TRÍCH YẾU TẢI VỀ
  08/2018/TT-BTNMT 14/09/2018 Thông tư ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường
  70/2018/TT-BTC 08/08/2018 Thông tư quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình và mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh giai đoạn 2016 - 2020
  57/2018/TT-BTC 05/07/2018 Thông tư hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 29/2018/NĐ-CP ngày 05/3/2018 của Chính phủ quy định trình tự, thủ tục xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản và xử lý đối với tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân
  03/2018/TT-BTNMT 14/08/2018 Thông tư sửa đổi, bãi bỏ một số quy định về thủ tục hành chính liên quan đến kiểm tra chuyên ngành thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường
  số 76/2017/TT-BTNMT 29/12/2017 Thông tư số 76/2017/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường : Quy định về đánh giá khả năng tiếp nhận nước thải, sức chịu tải của nguồn nước sông, hồ
  số 50/2017/TT-BTNMT 30/11/2017 Thông tư số 50/2017/TT-BTNMT ngày 30/11/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường: Quy định nội dung công tác điều tra, đánh giá di sản địa chất, công viên địa chất.
  số 15/2005/TTLT- BTC- BTNMT 22/02/2005 Thông tư liên tịch số 15/2005/TTLT- BTC- BTNMT ngày 22/02/2005 hướng dẫn việc quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp kinh tế thực hiện nhiệm vụ bảo vệ môi trường.
  số 11/1997/TTLT-NN-CN Thông tư liên tịch số 11/1997/TTLT-NN-CN của Bộ NN&PTNN và Bộ Công nghiệp ngày 08/11/1997 hướng dẫn việc quản lý nhà nước đối với tài nguyên nước dưới đất
  số 48/2017/TT-BTNMT 20/11/2017 Thông tư số 48/2017/TT-BTNMT ngày 20/11/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường: Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về mã luật khí tượng trên cao và ra đa thời tiết
  số 45/2017/TT-BTNMT 23/10/2017 Thông tư số 45/2017/TT-BTNMT ngày 23/10/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường: Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật công tác điều tra khảo sát khí tượng thủy văn
  số 44/2017/TT-BTNMT 23/10/2017 Thông tư số 44/2017/TT-BTNMT ngày 23/10/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường: Quy định kỹ thuật về quan trắc ra đa thời tiết và ô dôn - bức xạ cực tím
  số 43/2017/TT-BTNMT 23/10/2017 Thông tư số 43/2017/TT-BTNMT ngày 23/10/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường:Quy định kỹ thuật kiểm tra trạm khí tượng trên cao và ra đa thời tiết
  số 42/2017/TT-BTNMT 23/10/2017 Thông tư số 42/2017/TT-BTNMT ngày 23/10/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường: Quy định kỹ thuật đánh giá chất lượng dự báo, cảnh báo thủy văn
  số 41/2017/TT-BTNMT 06/12/2017 Thông tư số 41/2017/TT-BTNMT ngày 23/10/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường: Quy định kỹ thuật đánh giá chất lượng dự báo, cảnh báo khí tượng
  số 38/2017/TT-BTNMT 16/10/2017 Thông tư số 38/2017/TT-BTNMT ngày 16/10/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định phương pháp quy đổi từ giá tính thuế tài nguyên để xác định giá tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản.
  số 33/2017/TT-BTNMT 29/9/2017 Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT ngày 29/9/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định chi tiết Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai và sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư hướng dẫn thi hành Luật đất đai
  số 34/2017/TT-BTNMT 04/10/2017 Thông tư số 34/2017/TT-BTNMT ngày 04/10/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định về thu hồi, xử lý sản phẩm thải bỏ
  số 31/2017/TT-BTNMT 27/9/2017 Thông tư số 31/2017/TT-BTNMT ngày 27/9/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường
  số 30/2017/TT-BTNMT 11/9/2017 Thông tư số 30/2017/TT-BTNMT ngày 11/9/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật điều tra, đánh giá tài nguyên nước
  số 29/2017/TT-BTNMT 11/9/2017 Thông tư số 29/2017/TT-BTNMT ngày 11/9/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định tiêu chí đánh giá chất lượng dịch vụ sự nghiệp công về xây dựng cơ sở dữ liệu và phần mềm ứng dụng trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường
  số 25/2017/TT-BTNMT 06/9/2017 Thông tư số 25/2017/TT-BTNMT 06/9/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định quy chế hoạt động của Hội đồng thẩm định đề án đóng cửa mỏ khoáng sản
  số 20/2017/TT-BTNMT 08/8/2017 Thông tư số 20/2017/TT-BTNMT ngày 08/8/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật hoạt động quan trắc môi trường
  số 16/2017/TT-BTNMT 25/7/2017 Thông tư số 16/2017/TT-BTNMT ngày 25/7/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Quy định kỹ thuật và định mức kinh tế - kỹ thuật điều tra, đánh giá hiện trạng khai thác, sử dụng tài nguyên nước
  số 15/2017/TT-BTNMT 21/7/2017 Thông tư số 15/2017/TT-BTNMT ngày 21/7/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật Lập quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch tài nguyên nước
  số 14/2017/TT-BTNMT 20/7/2017 Thông tư số 14/2017/TT-BTNMT ngày 20/7/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về Định mức kinh tế - kỹ thuật đo đạc lập bản đồ địa chính, đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất
  số 09/2017/TT-BTNMT 06/6/2017 Thông tư số 09/2017/TT-BTNMT ngày 06/6/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định kỹ thuật xây dựng, cập nhật cơ sở dữ liệu viễn thám quốc gia
  số 37/2017/TT-BTNMT 06/10/2017 Thông tư số 37/2017/TT-BTNMT ngày 06/10/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Ban hành quy định kỹ thuật và định mức kinh tế - kỹ thuật điều tra, đánh giá hiện trạng xả nước thải vào nguồn nước
  số 36/2017/TT-BTNMT 06/10/2017 Thông tư số 36/2017/TT-BTNMT ngày 06/10/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Ban hành quy định kỹ thuật và định mức kinh tế - kỹ thuật khảo sát, đo đạc tài nguyên nước và đánh giá, dự báo tài nguyên nước bằng mô hình dòng chảy
  Số 24/2017/TT-BTNMT 01/9/2017 Thông tư Số 24/2017/TT-BTNMT ngày 01/9/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định kỹ thuật quan trắc môi trường
  số 08/2013/TT-TTCP 31/10/2013 Thông tư số 08/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 của Thanh tra Chính phủ:Hướng dẫn thi hành các quy định về minh bạch tài sản, thu nhập