• Loading...
 

Hỏi đáp

Thư viện hình ảnh

      

Thư viện Video

 • Hệ thống văn bản >> Thông tư

 • Nội dung tìm kiếm:

  241-270 of 301<  ...  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  >
  SỐ KÝ HIỆU NGÀY PHÁT HÀNH TRÍCH YẾU TẢI VỀ
  69/2006/TT-BTC Thông tư 69/2006/TT-BTC về sửa đổi Thông tư số 116/2004/TT-BTC ngày 7/12/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 3/12/2004 của Chính phủ về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.
  69/2006/TT-BTC Bộ Tài chính hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Thông tư số 116/2004/TT-BTC ngày 07 tháng 12 năm 2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất
  61/2006/TT-BTC Thông tư 61/2006/TT-BTC hướng dẫn chính sách thuế đối với hàng nông sản chưa qua chế biến do phía Việt Nam hỗ trợ đầu tư, trồng tại Campuchia nhập khẩu về nước
  61/2006/TT-BTC Thông tư 61/2006/TT-BTC hướng dẫn chính sách thuế đối với hàng nông sản chưa qua chế biến do phía Việt Nam hỗ trợ đầu tư, trồng tại Campuchia nhập khẩu về nước
  05/2006/TT-BTNMT 24/5/2006 Thông tư 05/2006/TT-BTNMT ngày 24 tháng 5 năm 2006 hướng dẫn một số điều thực hiện nghị định 182/2004/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai.
  04/2006/TT- BTNMT 22/5/2006 Thông tư 04/2006/TT- BTNMT ngày 22 tháng 5 năm 2006, hướng dẫn phương pháp tính đơn giá dự toán, xây dựng dự toán kinh phí thực hiện lập và điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.
  số 01/2006/TT- BTNMT 23/01/2006 Thông tư số 01/2006/TT- BTNMT ngày 23 tháng 01 năm 2006 HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MỘT SỐ NỘI DUNG CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 160/2005/NĐ – CP NGÀY 27 THÁNG 12 NĂM 2005 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH LUẬT KHOÁNG SẢN VÀ LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT KHOÁNG SẢN
  số 04/2005/TT- BTNMT 18/7/2005 Thông tư số 04/2005/TT- BTNMT ngày 18 tháng 7 năm 2005 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc hướng dẫn các biện pháp quản lý, sử dụng đất đai khi sắp xếp, đổi mới và phát triển các nông, lâm trường quốc doanh.
  01/2005 /TT-BTNMT Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai
  1/2005/TT-BXD TT hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Nghị định 26/2004/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng, quản lý công trình hạ tầng đô thị và quản lý sử dụng nhà
  116/2004/TT-BTC Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất
  số 117/2004/TT- BTC 07/12/2004 Thông tư số 117/2004/TT- BTC ngày 07/12/2004 hướng dẫn thực hiện Nghị định số 198/2004/NĐ- CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất.
  117/2004/TT-BTC Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ Hướng dẫn thực hiện
  114/2004/TT-BTC Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 của Chính phủ về phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất
  29/2004/TT-BTNMT Thông tư 29/2004/TT-BTNMT Về việc hướng dẫn lập, chỉnh lý, quản lý hồ sơ địa chính.
  30/2004/TT-BTNMT Thông tư 30/2004/TT-BTNMT về việc hướng dẫn lập, điều chỉnh và thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất
  28/2004/TT-BTNMT Thông tư 28/2004/TT-BTNMT về việc hướng dẫn thực hiện thống kê, kiểm kê đất đai và xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất
  số 01/2005/TT-BTNMT Thông tư số 01/2005/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường; hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 181/2004/NĐ- CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai.
  số 18/2004/TT-BTNMT 25/8/2004 Thông tư số 18/2004/TT-BTNMT, ngày 25 tháng 8 năm 2004 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, hướng dẫn thực hiện Nghị định số 109/2003/NĐ-CP ngày 23 tháng 9 năm 2003 của Chính phủ về bảo tồn và phát triển bền vững các vùng đất ngập nước.
  số 89/2004/TT-BQP 19/6/2004 Thông tư số 89/2004/TT-BQP ngày 19/6/2004 hướng dẫn thực hiện Nghị định số 161/2003/NĐ-CP của Chính phủ về Quy chế khu vực biên giới biển.
  số 93/2002/TT-BTC 23/10/2002 Thông tư số 93/2002/TT-BTC ngày 23/10/2002 quy định chế độ thu nộp và quản lý sử dụng lệ phí địa chính
  1990/2001/TT-TCĐC Về việc hướng dẫn đăng ký đất đai, lập hồ sơ địa chính và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
  số 95/2001/TT-BTC 23/11/2001 Thông tư số 95/2001/TT-BTC ngày 23/11/2001 của Bộ Tài chính hướng dẫn bổ xung thông tư 41/2001/TT-BTC
  1883/2001/TT-TCĐC Về việc hướng dẫn mẫu các hợp đồng để thực hiện các quyền của người sử dụng đất
  1842/2001/TT-TCĐC Về việc hướng dẫn thi hành Nghị định số 68/2002/NĐ-CP ngày 01/10/2001 của Chính phủ về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đai
  12/2001/BLĐTBXH-TT Về việc hướng dẫn về tuổi nghỉ hưu của người lao động khai thác than trong hầm mỏ
  số 35/2001/TT-BTC 25/5/2001 Thông tư số 35/2001/TT-BTC ngày 25/5/2001 hướng dẫn việc nộp tiền thuê đất, góp vốn liên doanh bằng giá trị quyền SDĐ của các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trong nước.
  số 115/2000/TT-BTC 11/12/2000 Thông tư số 115/2000/TT-BTC ngày 11/12/2000 hướng dẫn thi hành Nghị định số 38/2000/NĐ-CP ngày 23/8/2000 về thu tiền SDĐ.
  số 104/2000/TT-BTC 23/10/2000 Thông tư số 104/2000/TT-BTC ngày 23/10/2000 hướng dẫn thi hành Nghị định số 19/2000/NĐ-CP ngày 8/6/2000 Quy định thi hành Luật thuế chuyển quyền SDĐ và luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật thuế đó.
  số 03/2000/TT-BXD 25/5/2000 Thông tư số 03/2000/TT-BXD ngày 25/5/2000 về việc sửa đổi bổ sung Thông tư liên tịch số 09/1999/TTLT ngày 10/12/1999 hướng dẫn cấp giấy phép xây dựng