• Loading...
 

Hỏi đáp

Thư viện hình ảnh

      

Thư viện Video

 • Hệ thống văn bản QPPL >> Văn bản mới

 • Nội dung tìm kiếm:

  451-500 of 1548<  ...  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  ...  >
  SỐ KÝ HIỆU NGÀY PHÁT HÀNH TRÍCH YẾU TẢI VỀ
  32/2018/TT-BTNMT 26/12/2018 Thông tư quy định thu thập thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường phục vụ lưu trữ, bảo quản, công bố, cung cấp và sử dụng
  2868/QĐ-UBND 28/12/2018 Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái
  24/2018/TT-BTNMT 15/11/2018 Thông tư quy định về kiểm tra, thẩm định, nghiệm thu chất lượng sản phẩm đo đạc và bản đồ
  20/2018/TT-BTNMT 08/11/2018 Thông tư quy định chế độ báo cáo thống kê ngành tài nguyên và môi trường
  63/2018/NĐ-CP 04/05/2018 Nghị định về đầu tư theo hình thức đối tác công tư
  56/2018/NĐ-CP 16/04/2018 Nghị định về quy định, quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng đường sắt
  40/2018/QĐ-UBND 09/12/2018 Quyết định quy định dịch vụ đo đạc, lập bản đồ địa chính trong trường hợp cơ quan Nhà nước có thẩm quyền giao đất, cho thuê đất mới hoặc cho phép thực hiện việc chuyển mục đích sử dụng đất ở những nơi chưa có bản đồ địa chính có tọa độ trên địa bàn tỉnh Yên Bái
  03/2019/NĐ-CP 04/01/2019 Nghị định về hoạt động viễn thám
  27/2018/QH14 14/06/2018 Luật đo đạc và bản đồ
  18/KH-STNMT 19/03/2019 Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 03/CT-UBND về việc chấn chỉnh và nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh Yên Bái
  36/2018/QH14 20/12/2018 Luật phòng, chống tham nhũng 2018
  27/2019/NĐ-CP 13/03/2019 Nghị định số 27/2019/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết một số điều của Luật Đo đạc và bản đồ
  01/2019/TT-BTNMT 08/3/2019 Thông tu Quy định ngưng hiệu lực thi hành một số quy định của Thông tư số 08/2018/TT-BTNMTngày 14/9/2018 và thông tư số 09/2018/TT-BTNMT ngày 14/9/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường
  27/KL-STNMT 05/3/2019 Kết luận thanh tra việc chấp hành pháp luật trong hoạt động khoáng sản đối với công ty Cổ phần đầu tư thương mại Thành phát
  06/QĐ-STNMT 10/01/2018 Quyết định về việc công khai dự toán năm 2018 của Văn phòng Sở Tài nguyên và Môi trường và các đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Yên Bái
  2869/QĐ-UBND 28/12/2018 Quyết định về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái.
  2864/QĐ-UBND 28/12/2018 Quyết định về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái.
  2867/QĐ-UBND 28/12/2018 Quyết định về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái.
  2866/QĐ-UBND 28/12/2018 Quyết định về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái.
  2863/QĐ-UBND 28/12/2018 Quyết định về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái.
  2870/QĐ-UBND 28/12/2018 Quyết định về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái.
  2865/QĐ-UBND 28/12/2018 Quyết định về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái.
  2862/QĐ-UBND 28/12/2018 Quyết định về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái.
  05/2017/TT-BTNMT 25/04/2017 Thông tư Quy định về quy trình xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai
  25/2018/TT-BTNMT 14/12/2018 Thông tư ban hành định mực kinh tế - kỹ thuật kiểm tra, thẩm định, nghiệm thu chất lượng sản phẩm đo đạc và bản đồ
  01/2019/QĐ-UBND 07/01/2019 Quyết định về việc quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2019 trên địa bàn tỉnh Yên Bái
  08/TB-STNMT 14/02/2019 Thông báo kết quả trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản theo Kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản năm 2020
  QHSDĐ 2018 Báo cáo thuyết minh tổng hợp - Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Yên Bái
  QHSDĐ 2018 Báo cáo thuyết minh tổng hợp - Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Yên Bái
  QHSDĐ 2018 Báo cáo thuyết minh tổng hợp - Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Yên Bái
  QHSDĐ 2018 Báo cáo thuyết minh tổng hợp - Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Yên Bái
  QHSDĐ 2018 Báo cáo thuyết minh tổng hợp - Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Yên Bái
  31/2018/TT-BTNMT 26/12/2018 Thông tư quy định nội dung, biểu mẫu báo cáo tài nguyên nước
  27/2018/TT-BTNMT 14/12/2018 Thông tư quy định về thống kê kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất
  113/QĐ-UBND 24/01/2019 Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Đăng ký biện pháp bảo đảm thuộc phạm vi quản lý của Sở Tư pháp, UBND cấp huyện tỉnh Yên Bái
  29/2018/TT-BTNMT 26/12/2018 Thông tư ban hành định mức kinh tết - kỹ thuật công tác thông tin, dữ liệu khí tượng thủy văn
  26/KH-UBND 30/01/2019 Kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan Nhà nước tỉnh Yên Bái năm 2019
  21/2018/TT-BTNMT 14/11/2018 Thông tư quy định về công tác thi đua khen thưởng ngành tài nguyên và môi trường
  06/QĐ-STNMT 05/01/2019 Quyết định về việc công khai dự toán năm 2019 của Văn phòng Sở và các đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Yên Bái
  30/2018/TT-BTNMT 26/12/2018 Thông tư quy định kỹ thuật về quan trắc và cung cấp thông tin, dữ liệu khí tượng thủy văn đối với trạm khí tượng thủy văn chuyên dùng
  34/2018/TT-BTNMT 26/12/2018 Thông tư quy định về phân loại và yêu cầu trong thực hiện điều tra, đánh giá tài nguyên nước dưới đất
  35/2018/TT-BTNMT 28/12/2018 Thông tư quy định tiêu chí xác định và ban hành Danh mục loài ngoại lai sâm hại
  11/CT-UBND 06/09/2018 Chỉ thị về chấn chỉnh, tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn tỉnh Yên Bái
  136/2018/NĐ-CP 05/10/2018 Nghị định sửa đổi một số điều của các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường
  3948/QĐ-BTNMT 28/12/2018 Quyết định về công bố 10 sự kiện ngành tài nguyên và môi trường năm 2018
  41/2018/QĐ-UBND 27/12/2018 Quyết định ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên năm 2019 tại tỉnh Yên Bái
  3873/QĐ-BTNMT 25/12/2018 Quyết định phê duyệt và công bố kết quả thống kê diện tích đất đai năm 2017
  2901/QĐ-UBND 28/12/2018 Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 3520/QĐ-UBND ngày 29/12/2017 của UBND tỉnh Yên Bái về việc phê duyệt Quy hoạch thăm dò, khai thác; sử dụng khoáng sản tỉnh Yên Bái giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến năm 2030.
  2893/QĐ-UBND 28/12/2018 Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ về tổ chức hoạt động và Quy chế quản lý, sử dụng quỹ phát triển đất của tỉnh Yên Bái ban hành kèm theo Quyết định số 124/QĐ-UBND ngày 17/02/2012 của UBND tỉnh Yên Bái
  31/2018/QĐ-UBND 04/12/2018 Quyết định về việc ban hành Bộ đơn giá: Đo đạc lập bản đồ địa chính; Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; Xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính tại tỉn Yên Bái.