• Loading...
 

Hỏi đáp

Thư viện hình ảnh

      

Thư viện Video

 • Hệ thống văn bản QPPL >> Văn bản mới

 • Nội dung tìm kiếm:

  601-650 of 1563<  ...  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  ...  >
  SỐ KÝ HIỆU NGÀY PHÁT HÀNH TRÍCH YẾU TẢI VỀ
  57/2018/TT-BTC 05/07/2018 Thông tư hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 29/2018/NĐ-CP ngày 05/3/2018 của Chính phủ quy định trình tự, thủ tục xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản và xử lý đối với tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân
  03/2018/TT-BTNMT 14/08/2018 Thông tư sửa đổi, bãi bỏ một số quy định về thủ tục hành chính liên quan đến kiểm tra chuyên ngành thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường
  1771/QĐ-UBND 18/09/2018 Quyết định về việc phê duyệt điều chỉnh nhiệm vụ lập đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình đến năm 2030
  1699/QĐ-UBND 07/09/2018 Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong các lĩnh vực: Đất đai; Địa chất và khoáng sản; Tài nguyên nước; Công nghệ thông tin và dữ liệu tài nguyên và môi trường thuộc phạm vị quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND cấp huyện và UBND cấp xã tỉnh Yên Bái
  32/KL-STNMT 31/7/2018 Kết luận thanh tra việc chấp hành các quy định pháp luật về tài nguyên môi trường đối với công ty cổ phần thủy điện Noong Phai
  31/KL-STNMT 31/7/2018 Kết luận thanh tra việc chấp hành các quy định pháp luật về tài nguyên môi trường đối với công ty cổ phần phát triển thủy điện Ma Lừ Thàng
  99/TB-STNMT 06/09/2018 Thông báo lịch tiếp công dân của Sở Tài nguyên và Môi trường
  60/QĐ-STNMT 20/03/2017 Quyết định ban hành Quy chế tiếp công dân của Sở Tài nguyên và Môi trường
  91/TB-VPĐK 03/08/2018 Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
  86/2015/QH13 01/7/2016 Luật An Toàn thông tin mạng
  04/2018/QĐ-UBND 19/4/2018 Quyết định ban hành quy đổi từ số lượng khoáng sản thành phẩm ra số lượng khoáng sản nguyên khai làm căn cứ tính phí bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Yên Bái
  số 73/2017/TT-BTNMT 29/12/2017 Thông tư số 73/2017/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường : Ban hành hệ thống chỉ tiêu thông kê ngành tài nguyên và môi trường
  số 76/2017/TT-BTNMT 29/12/2017 Thông tư số 76/2017/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường : Quy định về đánh giá khả năng tiếp nhận nước thải, sức chịu tải của nguồn nước sông, hồ
  số 04/2018/QĐ-TTg 23/01/2018 Quyết định số 04/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Ban hành Quy định phương pháp xác định chi phí đánh giá tiềm năng khoáng sản, chi phí thăm dò khoáng sản phải hoàn trả, phương thức hoàn trả; quy định chế độ thu, quản lý, sử dụng chi phí đánh giá tiềm năng khoáng sản, thăm dò khoáng sản do nhà nước đã đầu tư
  Luật số: 104/2016/QH13 06/04/2018 LUẬT TIẾP CẬN THÔNG TIN
  số 24/QĐ-STNMT 06/02/2018 Quyết định số 24/QĐ-STNMT ngày 06/02/2018 của Sở Tài nguyên và Môi trường Yên Bái: Thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.
  số 3520/QĐ-UBND 29/12/2017 Quyết định số 3520/QĐ-UBND ngày 29/12/2017 của UBND tỉnh Yên Bái phê duyệt Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản tỉnh Yên Bái giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến năm 2030.
  số 49/KL-STNMT 01/12/2017 Công văn số 49/KL-STNMT ngày 01/12/2017 của Sở Tài nguyên và Môi trường Kết luận Thanh tra việc chấp hành pháp luật trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường đối với Công ty Cổ phần khoáng sản Viglacera
  số 48/KL-STNMT 01/12/2017 Công văn số 48/KL-STNMT ngày 01/12/2017 của Sở Tài nguyên và Môi trường Kết luận Thanh tra việc chấp hành pháp luật trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường đối với Công ty Cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái
  số 47/KL-STNMT 01/12/2017 Công văn số 47/KL-STNMT ngày 01/12/2017 của Sở Tài nguyên và Môi trường Kết luận Thanh tra việc chấp hành pháp luật trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường đối với Công ty Cổ phần Cường Thịnh
  số 02/QCPH-UBND 10/11/2017 Quy chế phối hợp số 02/QCPH-UBND ngày 10/11/2017 của UBND tỉnh Yên Bái và UBND tỉnh Lai Châu trong công tác quản lý khoáng sản tại khu vực giáp ranh giữa tỉnh Yên Bái với tỉnh Lai Châu.
  số 01/QCPH-UBND 10/11/2017 Quy chế phối hợp số 01/QCPH-UBND ngày 10/11/2017 của UBND tỉnh Yên Bái và UBND tỉnh Sơn La trong công tác quản lý khoáng sản tại khu vực giáp ranh giữa tỉnh Yên Bái với tỉnh Sơn La
  số 47/NQ-HĐND 14/12/2017 Nghị quyết số 47/NQ-HĐND ngày 14/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái về Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản tỉnh Yên Bái giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2030
  số 50/2017/TT-BTNMT 30/11/2017 Thông tư số 50/2017/TT-BTNMT ngày 30/11/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường: Quy định nội dung công tác điều tra, đánh giá di sản địa chất, công viên địa chất.
  Số 27/2013/TTLT-BTNMT-BNNPTNT 26/9/2013 THÔNG TƯ LIÊN TỊCH Số: 27/2013/TTLT-BTNMT-BNNPTNT ngày 26/9/2013 của Bộ Tài nguyên và Môi trường - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Quy định tiêu chí xác định loài ngoại lai xâm hại và ban hành danh mục loài ngoại lai xâm hại
  54/2015/TTLT-BTNMT-BNV Thông tư liên tịch 54/2015/TTLT-BTNMT-BNV Quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành dự báo khí tượng thủy văn
  57/2015/TTLT-BTNMT-BNV Thông tư liên tịch 57/2015/TTLT-BTNMT-BNV Quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành đo đạc bản đồ
  số 56/2015/TTLT-BTNMT-BNV Thông tư liên tịch số 56/2015/TTLT-BTNMT-BNV quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành quan trắc TNMT
  số 55/2015/TTLT-BTNMT-BNV Thông tư liên tịch số 55/2015/TTLT-BTNMT-BNV quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành kiểm soát KTTV
  số 53/2015/TTLT-BTNMT-BNV Thông tư liên tịch số 53/2015/TTLT-BTNMT-BNV quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành điều tra TNMT
  số 52/2015/TTLT-BTNMT-BNV 08/12/2015 Thông tư liên tịch số 52/2015/TTLT-BTNMT-BNV quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành địa chính
  50/2014/TTLT-BTNMT-BNV 28/8/2014 Thông tư 50/2014/TTLT-BTNMT-BNV ngày ngày 28/8/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ,quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở TN&MT
  số 50/2014/TTLT-BTNMT-BNV Thông tư liên tịch số 50/2014/TTLT-BTNMT-BNV của Bộ Nội vụ-Bộ Tài nguyên và Môi trường : Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức
  số 61/2014/TTLT-BTNMT-BKHĐT-BTC Thông tư liên tịch số 61/2014/TTLT-BTNMT-BKHĐT-BTC của Bộ Tài nguyên và Môi trường-Bộ Kế hoạch và Đầu tư-Bộ Tài chính : Hướng dẫn thủ tục góp vốn, quản lý vốn góp của tổ chức, cá nhân tham gia đầu tư điều tra cơ bản địa chất về khoáng sán
  số 179/2014/TTLT-BTC-BTNMT Thông tư liên tịch số 179/2014/TTLT-BTC-BTNMT của Bộ Tài chính-Bộ Tài nguyên và Môi trường : Hướng dẫn sử dụng kinh phí cho hoạt động kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2014
  số 63/2013/TTLT-BTC-BTNMT 15/5/2013 Thông tư liên tịch số 63/2013/TTLT-BTC-BTNMT ngày 15 tháng 5 năm 2013 hướng dẫn thực hiện nghị định số 25/2013/NĐ-CP ngày 29 tháng 3 năm 2013 của Chính phủ về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải
  03/2013/TTLT-BTNMT-BTC-BKHĐT Thông tư liên tịch 03/2013/TTLT-BTNMT-BTC-BKHĐT Hướng dẫn cơ chế quản lý nguồn vốn Chương trình Hỗ trợ ứng phó với biến đổi khí hậu
  05/2010/TTLT-BTNMT-BNV-BTC Thông tư liên tịch 05/2010/TTLT-BTNMT-BNV-BTC hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức, biên chế và cơ chế tài chính của Văn phòng ĐKQSD đất
  135/2008/TTLT-BTC-BTNMT Thông tư liên tịch 135/2008/TTLT-BTC-BTNMT hướng dẫn phương pháp xác định giá trị, phương thức, thủ tục thanh toán tiền sử dụng số liệu, thông tin về kết quả điều tra, thăm dò khoáng sản của Nhà nước
  118 /2008/TTLT-BTC-BTNMT Thông tư liên tịch 118 /2008/TTLT-BTC-BTNMT Hướng dẫn việc quản lý, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí sự nghiệp kinh tế đối với hoạt động quản lý tài nguyên nước
  số 43/2008/TTLT-BTC-BTTTT Hướng dẫn việc quản lý và sử dụng kinh phí chi ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước
  06/2006/TTLT- BTNMT-BNV- BNG- BQP Thông tư liên tịch hướng dẫn quản lý công tác đo đạc và bản đồ về địa giới hành chính và biên giới quốc gia
  04/2006/TTLT/BTP-BTNMT Thông tư liên tịch hướng dẫn việc công chứng, chứng thực hợp đồng, văn bản thực hiện quyền của người sử dụng đất
  số 03/2006/TTLT- BTNMT- BVHTT Thông tư liên tịch số 03/2006/TTLT- BTNMT- BVHTT Hướng dẫn quản lý hoạt động xuất bản bản đồ.
  số 06/2005/TTLT-BTNMT-BQP–BCA-BBCVT Thông tư liên tịch số 06/2005/TTLT-BTNMT-BQP–BCA-BBCVT về việc hướng dẫn quản lý công tác bay chụp ảnh mặt đất từ máy bay và thu, truyền, phát dữ liệu đo đạc, bản đồ, không ảnh.
  số 05/2005/TTLT- BTP- BTNMT Thông tư liên tịch số 05/2005/TTLT- BTP- BTNMT của Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và Môi trường ngày 16/6/2005 về việc hướng dẫn việc đăng ký thế chấp, bảo lãnh bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất.
  30/2005/TTLT/BTC-BTNMT Hướng dẫn việc luân chuyển hồ sơ của người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính
  số 15/2005/TTLT- BTC- BTNMT 22/02/2005 Thông tư liên tịch số 15/2005/TTLT- BTC- BTNMT ngày 22/02/2005 hướng dẫn việc quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp kinh tế thực hiện nhiệm vụ bảo vệ môi trường.
  15/2005/TTLT-BTC-BTNMT Thông tư liên tịch hướng dẫn việc quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp kinh tế thực hiện nhiệm vụ bảo vệ môi trường
  số 38/2004/TTLT- BTNMT 31/12/2004 Thông tư liên tịch số 38/2004/TTLT- BTNMT ngày 31/12/2004 hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất và Tổ chức phát triển quỹ đất.