• Loading...
 

Hỏi đáp

Thư viện hình ảnh

      

Thư viện Video

 • Hệ thống văn bản QPPL >> Văn bản mới

 • Nội dung tìm kiếm:

  751-800 of 1563<  ...  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  ...  >
  SỐ KÝ HIỆU NGÀY PHÁT HÀNH TRÍCH YẾU TẢI VỀ
  số 17/2014/TT-BTTTT Thông tư số 17/2014/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông : Quy định chế độ báo cáo về hoạt động chứng thực chữ ký số
  số 10/2014/TT-TTCP Thông tư số 10/2014/TT-TTCP của Thanh tra Chính phủ : Quy định chi tiết danh mục vị trí công tác thanh tra của công chức trong các cơ quan thanh tra nhà nước phải định kỳ chuyển đổi
  số 07/2014-TT-TTCP Thông tư số 07/2014-TT-TTCP của Thanh tra Chính phủ : Quy định quy trình xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh
  số 05/2014/TT-TTCP Thông tư số 05/2014/TT-TTCP của Thanh tra Chính phủ : Quy định về tổ chức, hoạt động, quan hệ công tác của Đoàn thanh tra và trình tự, thủ tục tiến hành một cuộc thanh tra
  số 06/2014/TT-TTCP Thông tư số 06/2014/TT-TTCP của Thanh tra Chính phủ : Quy định quy trình tiếp công dân
  48/2014/TT-BTNMT Thông tư 48/2014/TT-BTNMT Quy định kỹ thuật về xác định đường địa giới hành chính, cắm mốc địa giới và lập hồ sơ địa giới hành chính các cấp
  57/2014/TT-BTNMT Thông tư 57/2014/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường : Ban hành Quy định kỹ thuật về hiệu chuẩn, kiểm tra, bảo dưỡng, bảo quản và Định mức kinh tế - kỹ thuật về bảo dưỡng, kiểm tra định kỳ thiết bị khí tượng cao không
  số 55/2014/TT-BTNMT Thông tư số 55/2014/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường : Quy định kỹ thuật về mô hình cấu trúc, nội dung cơ sở dữ liệu nền địa lý tỷ lệ 1:2.000 và 1:5.000
  43/2014/TT-BTNMT Thông tư 43/2014/TT-BTNMT Quy định về đào tạo nghiệp vụ bảo vệ môi trường trong kinh doanh xăng dầu, khí dầu mỏ hóa lỏng
  số 53/2014/TT-BTNMT Thông tư số 53/2014/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường : Quy định nộp mẫu vật địa chất, khoáng sản vào Bảo tàng Địa chất
  số 52/2014/TT-BTNMT Thông tư số 52/2014/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường : Quy định về phân cấp trữ lượng và cấp tài nguyên nước khoáng, nước nóng thiên nhiên
  số 38/2014/TT-BTNMT Thông tư số 38/2014/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường : Ban hành Quy chế giám sát quá trình thực hiện Đề án điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản do tổ chức, cá nhân tham gia đầu tư
  số 40/2014/TT-BTNMT Thông tư số 40/2014/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường : Quy định việc hành nghề khoan nước dưới đất
  số 41/2014/TT-BTNMT Thông tư số 41/2014/TT-BTNMT Quy định chế độ phụ cấp trách nhiệm công việc, phụ cấp lưu động và phụ cấp độc hại, nguy hiểm đối với viên chức quan chắc tài nguyên môi trường; điều tra cơ bản tài nguyên nước
  35/2014/TT-BTNMT 30/6/2014 Thông tư 35/2014/TT-BTNMT ngày 30/6/2014 quy định việc điều tra, đánh giá đất đai
  số 39/2014/TT-BTNMT Thông tư số 39/2014/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường : Quy định kỹ thuật thành lập mô hình số độ cao bằng công nghệ bay quét LiDAR
  29/2014/TT-BTNMT Thông tư 29/2014/TT-BTNMT Quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất
  30/2014/TT-BTNMT 02/6/2014 Thông tư 30/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất
  28/2014/TT-BTNMT Thông tư 28/2014/TT-BTNMTQuy định về thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất
  số 76/2014/TT-BTC Thông tư số 76/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính : Hướng dẫn một số điều của Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất
  số 77/2014/TT-BTC Thông tư số 77/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính : Hướng dẫn một số điều của Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước
  số 27/2014/TT-BTNMT Thông tư số 27/2014/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường : Quy định việc đăng ký khai thác nước dưới đất, mẫu hồ sơ cấp, gia hạn, điều chỉnh, cấp lại giấy phép tài nguyên nước
  số 33/2014/TT-BTNMT Thông tư số 33/2014/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường : Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phương pháp thăm dò điện
  số 32/2014/TT-BTNMT Thông tư số 32/2014/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường : Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phương pháp thăm dò phóng xạ
  số 31/2014/TT-BTNMT Thông tư số 31/2014/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường : Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phương pháp thăm dò từ mặt đất
  số 25/2014/TT-BTNMT Thông tư số 25/2014/TT-BTNMT Quy định về bản đồ địa chính
  số 26/2014/TT-BTNMT Thông tư số 26/2014/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường : Ban hành Quy trình và Định mức kinh tế - kỹ thuật xây dựng cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường
  24/2014/TT-BTNMT 19/5/2014 Thông tư 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định về hồ sơ địa chính
  23/2014/TT-BTNMT 19/5/2014 Thông tư 23/2014/TT-BTNMT ngày 19 tháng 5 năm 2014 của Bộ TN&MT Quy định về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất
  số 16/2014/TT-BTNMT Thông tư số 16/2014/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường : Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng đấu giá quyền khai thác khoáng sản
  số 19/2014/TT-BTNMT Thông tư số 19/2014/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường : Quy định về tiêu chuẩn và thẻ công chức thanh tra chuyên ngành tài nguyên và môi trường
  số 12/2014/TT-BTNMT Thông tư số 12/2014/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường : Quy định kỹ thuật điều tra, đánh giá tài nguyên nước mặt
  số 13/2014/TT-BTNMT Thông tư số 13/2014/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường : Quy định kỹ thuật điều tra, đánh giá tài nguyên nước dưới đất
  05/2014/TT-BTP Thông tư 05/2014/TT-BTP hướng dẫn công bố, niêm yết và chế độ báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát TTHC
  số 11/2014/TT-BTNMT Thông tư số 11/2014/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường : Quy định kỹ thuật lập bản đồ chất lượng nước dưới đất tỷ lệ 1:200.000
  ố 10/2014/TT-BTNMT Thông tư số 10/2014/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường : Quy định kỹ thuật lập bản đồ chất lượng nước dưới đất tỷ lệ 1:100.000
  số 09/2014/TT-BTNMT Thông tư số 09/2014/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường : Quy định kỹ thuật lập bản đồ chất lượng nước dưới đất tỷ lệ 1:50.000
  số 08/2014/TT-BTNMT Thông tư số 08/2014/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường : Quy định kỹ thuật lập bản đồ chất lượng nước dưới đất tỷ lệ 1:25.000
  số 02/2014/TT-BTNMT Thông tư số 02/2014/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường : Quy định Chế độ báo cáo thống kê ngành tài nguyên và môi trường
  số 41/2013/TT-BTNMT Thông tư số 41/2013/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường: Quy định trình tự, thủ tục, chứng nhận nhãn sinh thái cho sản phẩm thân thiện với môi trường
  số 48/2013/TT-BTNMT Thông tư số 48/2013/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường: Ban hành Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế - xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ tỉnh Yên Bái
  số 50/2013/TT-BTNMT hông tư số 50/2013/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường: Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật đo đạc địa chính, đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, lập hồ sơ địa chính, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ...
  số 57/2013/TT-BTNMT Thông tư số 57/2013/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường: Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường
  số 01/2014/TT-BTNMT Thông tư số 01/2014/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường: Quy định về trang phục, phù hiệu, cấp hiệu, biển hiệu của thanh tra viên, cán bộ, công chức thuộc cơ quan thanh tra nhà nước về Tài nguyên và Môi trường
  số 55/2013/TT-BTNMT Thông tư số 55/2013/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường: Quy định về thành lập bản đồ địa chính
  số 53/2013/TT-BTNMT Thông tư số 53/2013/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường: Quy định tổ chức và hoạt động của Hội đồng thẩm định đề án thăm dò khoáng sản
  số 43/2013/TT-BTNMT Thông tư số 43/2013/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường: Quy định Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường
  số 27/2013/TTLT-BTNMT-BNNPTNT Thông tư liên tịch số 27/2013/TTLT-BTNMT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn-Bộ Tài nguyên và Môi trường : Quy định tiêu chí xác định loài ngoại lai xâm hại và ban hành danh mục loài ngoại lai xâm hại
  số 24/2013/TT-BTNMT Thông tư số 24/2013/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường : Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật đo trọng lực chi tiết
  số 17/2013/TT-BTNMT Thông tư số 17/2013/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường : Quy định kỹ thuật lập bản đồ tài nguyên nước dưới đất tỷ lệ 1:200.000