• Loading...
 

Hỏi đáp

Thư viện hình ảnh

      

Thư viện Video

 • Hệ thống văn bản QPPL >> Văn bản mới

 • Nội dung tìm kiếm:

  451-500 of 1563<  ...  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  ...  >
  SỐ KÝ HIỆU NGÀY PHÁT HÀNH TRÍCH YẾU TẢI VỀ
  14/2019/TT-BTNMT 16/08/2019 Thông tư ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật đo đạc trực tiếp phục vụ thành lập bản đồ địa hình tỷ lệ 1:500, 1:1000 và bản đồ địa hình quốc gia tỷ lệ 1:2000, 1:5000
  17/2014/QĐ-UBND 17/09/2014 Quyết định Ban hành Quy định chi tiết một số điều, khoản của Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013 và Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.
  Sổ tay hướng dẫn Sổ tay hướng dẫn các bộ chỉ số, nhóm chỉ số, chỉ số thành phần đánh giá, xếp hạng trong lĩnh vực thông tin và truyền thông của các tổ chức quốc tế
  Dự thảo Quyết định Ban hành Quy chế Quản lý vùng hồ Thác Bà
  01/2019/TT-BNV 24/01/2019 Thông tư quy định quy trình trao đổi, lưu trữ, xử lý tài liệu điện tử trong công tác văn thư, các chức năng cơ bản của Hệ thống quản lý tài liệu điện tử trong quá trình xử lý công việc của các cơ quan, tổ chức.
  16/2017/QH14 15/11/2017 Luật số 16/2017/QH14 của Quốc hội : Luật Lâm nghiệp
  17/2015/QĐ-UBND 01/10/2015 Quyết định ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Yên Bái
  590/QĐ-UBND 03/4/2019 Quyết định về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của huyện Trạm Tấu
  569/QĐ-UBND 03/4/2019 Quyết định về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của huyện Lục Yên
  604/QĐ-UBND 09/4/2019 Quyết định về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của huyện Mù Cang Chải
  24/2018/QH14 01/01/2019 Luật An ninh mạng
  24/2018/TT-BTNMT 15/11/2018 Thông tư số 24/2018/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường : Quy định về kiểm tra, thẩm định, nghiệm thu chất lượng sản phẩm đo đạc và bản đồ
  17/2018/TT-BTNMT 31/10/2018 Thông tư số 17/2018/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường : Quy định kỹ thuật thành lập, cập nhật bộ bản đồ chuẩn biên giới quốc gia và thể hiện đường biên giới quốc gia, chủ quyền lãnh thổ quốc gia trên các sản phẩm đo đạc và bản đồ, xuất bản phẩm bản đồ
  03/2019/NĐ-CP 04/01/2019 Nghị định số 03/2019/NĐ-CP của Chính phủ Về hoạt động viễn thám
  27/2019/NĐ-CP 13/03/2019 Nghị định số 27/2019/NĐ-CP của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Đo đạc và bản đồ
  32/2018/TT-BTNMT 26/12/2018 Thông tư quy định thu thập thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường phục vụ lưu trữ, bảo quản, công bố, cung cấp và sử dụng
  2868/QĐ-UBND 28/12/2018 Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái
  24/2018/TT-BTNMT 15/11/2018 Thông tư quy định về kiểm tra, thẩm định, nghiệm thu chất lượng sản phẩm đo đạc và bản đồ
  20/2018/TT-BTNMT 08/11/2018 Thông tư quy định chế độ báo cáo thống kê ngành tài nguyên và môi trường
  63/2018/NĐ-CP 04/05/2018 Nghị định về đầu tư theo hình thức đối tác công tư
  56/2018/NĐ-CP 16/04/2018 Nghị định về quy định, quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng đường sắt
  40/2018/QĐ-UBND 09/12/2018 Quyết định quy định dịch vụ đo đạc, lập bản đồ địa chính trong trường hợp cơ quan Nhà nước có thẩm quyền giao đất, cho thuê đất mới hoặc cho phép thực hiện việc chuyển mục đích sử dụng đất ở những nơi chưa có bản đồ địa chính có tọa độ trên địa bàn tỉnh Yên Bái
  03/2019/NĐ-CP 04/01/2019 Nghị định về hoạt động viễn thám
  27/2018/QH14 14/06/2018 Luật đo đạc và bản đồ
  18/KH-STNMT 19/03/2019 Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 03/CT-UBND về việc chấn chỉnh và nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh Yên Bái
  36/2018/QH14 20/12/2018 Luật phòng, chống tham nhũng 2018
  27/2019/NĐ-CP 13/03/2019 Nghị định số 27/2019/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết một số điều của Luật Đo đạc và bản đồ
  01/2019/TT-BTNMT 08/3/2019 Thông tu Quy định ngưng hiệu lực thi hành một số quy định của Thông tư số 08/2018/TT-BTNMTngày 14/9/2018 và thông tư số 09/2018/TT-BTNMT ngày 14/9/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường
  27/KL-STNMT 05/3/2019 Kết luận thanh tra việc chấp hành pháp luật trong hoạt động khoáng sản đối với công ty Cổ phần đầu tư thương mại Thành phát
  06/QĐ-STNMT 10/01/2018 Quyết định về việc công khai dự toán năm 2018 của Văn phòng Sở Tài nguyên và Môi trường và các đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Yên Bái
  2869/QĐ-UBND 28/12/2018 Quyết định về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái.
  2864/QĐ-UBND 28/12/2018 Quyết định về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái.
  2867/QĐ-UBND 28/12/2018 Quyết định về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái.
  2866/QĐ-UBND 28/12/2018 Quyết định về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái.
  2863/QĐ-UBND 28/12/2018 Quyết định về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái.
  2870/QĐ-UBND 28/12/2018 Quyết định về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái.
  2865/QĐ-UBND 28/12/2018 Quyết định về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái.
  2862/QĐ-UBND 28/12/2018 Quyết định về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái.
  05/2017/TT-BTNMT 25/04/2017 Thông tư Quy định về quy trình xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai
  25/2018/TT-BTNMT 14/12/2018 Thông tư ban hành định mực kinh tế - kỹ thuật kiểm tra, thẩm định, nghiệm thu chất lượng sản phẩm đo đạc và bản đồ
  01/2019/QĐ-UBND 07/01/2019 Quyết định về việc quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2019 trên địa bàn tỉnh Yên Bái
  08/TB-STNMT 14/02/2019 Thông báo kết quả trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản theo Kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản năm 2020
  QHSDĐ 2018 Báo cáo thuyết minh tổng hợp - Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Yên Bái
  QHSDĐ 2018 Báo cáo thuyết minh tổng hợp - Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Yên Bái
  QHSDĐ 2018 Báo cáo thuyết minh tổng hợp - Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Yên Bái
  QHSDĐ 2018 Báo cáo thuyết minh tổng hợp - Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Yên Bái
  QHSDĐ 2018 Báo cáo thuyết minh tổng hợp - Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Yên Bái
  31/2018/TT-BTNMT 26/12/2018 Thông tư quy định nội dung, biểu mẫu báo cáo tài nguyên nước
  27/2018/TT-BTNMT 14/12/2018 Thông tư quy định về thống kê kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất
  113/QĐ-UBND 24/01/2019 Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Đăng ký biện pháp bảo đảm thuộc phạm vi quản lý của Sở Tư pháp, UBND cấp huyện tỉnh Yên Bái