• Loading...
 

Hỏi đáp

Thư viện hình ảnh

      

Thư viện Video

 • Hệ thống văn bản QPPL >> Văn bản mới

 • Nội dung tìm kiếm:

  301-350 of 1236<  ...  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  ...  >
  SỐ KÝ HIỆU NGÀY PHÁT HÀNH TRÍCH YẾU TẢI VỀ
  số 56/2015/TTLT-BTNMT-BNV Thông tư liên tịch số 56/2015/TTLT-BTNMT-BNV quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành quan trắc TNMT
  số 55/2015/TTLT-BTNMT-BNV Thông tư liên tịch số 55/2015/TTLT-BTNMT-BNV quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành kiểm soát KTTV
  số 53/2015/TTLT-BTNMT-BNV Thông tư liên tịch số 53/2015/TTLT-BTNMT-BNV quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành điều tra TNMT
  số 52/2015/TTLT-BTNMT-BNV 08/12/2015 Thông tư liên tịch số 52/2015/TTLT-BTNMT-BNV quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành địa chính
  50/2014/TTLT-BTNMT-BNV 28/8/2014 Thông tư 50/2014/TTLT-BTNMT-BNV ngày ngày 28/8/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ,quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở TN&MT
  số 50/2014/TTLT-BTNMT-BNV Thông tư liên tịch số 50/2014/TTLT-BTNMT-BNV của Bộ Nội vụ-Bộ Tài nguyên và Môi trường : Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức
  số 61/2014/TTLT-BTNMT-BKHĐT-BTC Thông tư liên tịch số 61/2014/TTLT-BTNMT-BKHĐT-BTC của Bộ Tài nguyên và Môi trường-Bộ Kế hoạch và Đầu tư-Bộ Tài chính : Hướng dẫn thủ tục góp vốn, quản lý vốn góp của tổ chức, cá nhân tham gia đầu tư điều tra cơ bản địa chất về khoáng sán
  số 179/2014/TTLT-BTC-BTNMT Thông tư liên tịch số 179/2014/TTLT-BTC-BTNMT của Bộ Tài chính-Bộ Tài nguyên và Môi trường : Hướng dẫn sử dụng kinh phí cho hoạt động kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2014
  số 63/2013/TTLT-BTC-BTNMT 15/5/2013 Thông tư liên tịch số 63/2013/TTLT-BTC-BTNMT ngày 15 tháng 5 năm 2013 hướng dẫn thực hiện nghị định số 25/2013/NĐ-CP ngày 29 tháng 3 năm 2013 của Chính phủ về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải
  03/2013/TTLT-BTNMT-BTC-BKHĐT Thông tư liên tịch 03/2013/TTLT-BTNMT-BTC-BKHĐT Hướng dẫn cơ chế quản lý nguồn vốn Chương trình Hỗ trợ ứng phó với biến đổi khí hậu
  05/2010/TTLT-BTNMT-BNV-BTC Thông tư liên tịch 05/2010/TTLT-BTNMT-BNV-BTC hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức, biên chế và cơ chế tài chính của Văn phòng ĐKQSD đất
  135/2008/TTLT-BTC-BTNMT Thông tư liên tịch 135/2008/TTLT-BTC-BTNMT hướng dẫn phương pháp xác định giá trị, phương thức, thủ tục thanh toán tiền sử dụng số liệu, thông tin về kết quả điều tra, thăm dò khoáng sản của Nhà nước
  118 /2008/TTLT-BTC-BTNMT Thông tư liên tịch 118 /2008/TTLT-BTC-BTNMT Hướng dẫn việc quản lý, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí sự nghiệp kinh tế đối với hoạt động quản lý tài nguyên nước
  số 43/2008/TTLT-BTC-BTTTT Hướng dẫn việc quản lý và sử dụng kinh phí chi ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước
  06/2006/TTLT- BTNMT-BNV- BNG- BQP Thông tư liên tịch hướng dẫn quản lý công tác đo đạc và bản đồ về địa giới hành chính và biên giới quốc gia
  04/2006/TTLT/BTP-BTNMT Thông tư liên tịch hướng dẫn việc công chứng, chứng thực hợp đồng, văn bản thực hiện quyền của người sử dụng đất
  số 03/2006/TTLT- BTNMT- BVHTT Thông tư liên tịch số 03/2006/TTLT- BTNMT- BVHTT Hướng dẫn quản lý hoạt động xuất bản bản đồ.
  số 06/2005/TTLT-BTNMT-BQP–BCA-BBCVT Thông tư liên tịch số 06/2005/TTLT-BTNMT-BQP–BCA-BBCVT về việc hướng dẫn quản lý công tác bay chụp ảnh mặt đất từ máy bay và thu, truyền, phát dữ liệu đo đạc, bản đồ, không ảnh.
  số 05/2005/TTLT- BTP- BTNMT Thông tư liên tịch số 05/2005/TTLT- BTP- BTNMT của Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và Môi trường ngày 16/6/2005 về việc hướng dẫn việc đăng ký thế chấp, bảo lãnh bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất.
  30/2005/TTLT/BTC-BTNMT Hướng dẫn việc luân chuyển hồ sơ của người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính
  số 15/2005/TTLT- BTC- BTNMT 22/02/2005 Thông tư liên tịch số 15/2005/TTLT- BTC- BTNMT ngày 22/02/2005 hướng dẫn việc quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp kinh tế thực hiện nhiệm vụ bảo vệ môi trường.
  15/2005/TTLT-BTC-BTNMT Thông tư liên tịch hướng dẫn việc quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp kinh tế thực hiện nhiệm vụ bảo vệ môi trường
  số 38/2004/TTLT- BTNMT 31/12/2004 Thông tư liên tịch số 38/2004/TTLT- BTNMT ngày 31/12/2004 hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất và Tổ chức phát triển quỹ đất.
  số 01/2003/TTLT-BCN-BTNMT Thông tư liên tịch số 01/2003/TTLT-BCN-BTNMT hướng dẫn chuyển giao chức năng quản lý nhà nước về tài nguyên khoáng sản từ Sở Công nghiệp về Sở Tài nguyên và Môi trường thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
  số 46/2002/TTLT-BTC-BCN 21/05/2002 Thông tư liên tịch số 46/2002/TTLT-BTC-BCN ngày 21/05/2002 hướng dẫn phương pháp xác định giá trị, phương thức, thủ tục thanh toán tiền sử dụng số liệu, thông tin về khảo sát thăm dò khoáng sản
  số 05/2002/TTLT-BKHCNMT-TCCBCP 07/03/2002 Thông tư số 05/2002/TTLT-BKHCNMT-TCCBCP ngày 07/03/2002 hướng dẫn chức năng nhiệm vụ và quyền hạn của cơ quan quản lý khoa học, công nghệ và môi trường ở địa phương.
  số 01/2002/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-TCĐC 03/01/2002 Thông tư Liên tịch số 01/2002/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-TCĐC ngày 03/01/2002 về thẩm quyền của Toà án nhân dân trong việc giải quyết các tranh chấp liên quan đến quyền sử dụng đất.
  số 15/2001/TTLT-BTM-BCA 10/05/2001 Thông tư liên tịch số 15/2001/TTLT-BTM-BCA ngày 10/05/2001 của Bộ Thương mại - Công an quy định việc trang bị và quản lý các phương tiện chữa cháy trong các khu dầu mỏ và sản phẩm dầu mỏ
  số 1646/2000/TTLT-TCĐC-TGCP 30/10/2000 Thông tư liên tịch số 1646/2000/TTLT-TCĐC-TGCP ngày 30/10/2000 hướng dẫn cấp GCNQSDĐ trên diện tích cơ sở tôn giáo đang sử dụng
  số 126/1999/TTLT-BTC-BCN-BKHCNMT 22/10/1999 Thông tư liên tịch số 126/1999/TTLT-BTC-BCN-BKHCNMT ngày 22/10/1999 của liên Bộ Tài chính,Công nghiệp,Khoa học, CN và MT hướng dẫn việc ký quỹ để phục hồi mới trường trong khai thác khoáng sản
  113/1999/TTLT-BTC-TCĐC Về việc hướng dẫn việc phân cấp, cấp phát, quản lý và thanh quyết toán kinh phí đo đạc bản đồ và quản lý đất đai
  số 1442/1999/TTLT-TCĐC-BTC 21/9/1999 Thông tư liên tịch số 1442/1999/TTLT-TCĐC-BTC ngày 21/9/1999 hướng dẫn cấp GCNQSDĐ theo Chỉ thị 18/1999/CT-TTG
  số 03/1999/TTLT/BXD-BVGCP 16/06/1999 Thông tư liên tịch số 03/1999/TTLT/BXD-BVGCP ngày 16/06/1999 hướng dẫn phương pháp định giá và thẩm quyền quyết định giá tiêu thụ nước sạch đô thị, khu công nghiệp, cụm dân cư nông thông
  số 11/1997/TTLT-NN-CN Thông tư liên tịch số 11/1997/TTLT-NN-CN của Bộ NN&PTNN và Bộ Công nghiệp ngày 08/11/1997 hướng dẫn việc quản lý nhà nước đối với tài nguyên nước dưới đất
  02/1997/TTLT-TANDTC-TCĐC Về việc hướng dẫn về thẩm quyền của toà án nhân dân trong việc giải quyết các tranh chấp quyền sử dụng đất theo quy định tại khoản 3 điều 38 Luật ĐĐ
  856/LB-TC-ĐC Về việc hướng dẫn các Tổ chức trong nước lập hồ sơ đăng ký thuê đất và nộp tiền thuê đất
  số 48/2017/TT-BTNMT 20/11/2017 Thông tư số 48/2017/TT-BTNMT ngày 20/11/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường: Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về mã luật khí tượng trên cao và ra đa thời tiết
  số 45/2017/TT-BTNMT 23/10/2017 Thông tư số 45/2017/TT-BTNMT ngày 23/10/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường: Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật công tác điều tra khảo sát khí tượng thủy văn
  số 44/2017/TT-BTNMT 23/10/2017 Thông tư số 44/2017/TT-BTNMT ngày 23/10/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường: Quy định kỹ thuật về quan trắc ra đa thời tiết và ô dôn - bức xạ cực tím
  số 43/2017/TT-BTNMT 23/10/2017 Thông tư số 43/2017/TT-BTNMT ngày 23/10/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường:Quy định kỹ thuật kiểm tra trạm khí tượng trên cao và ra đa thời tiết
  số 42/2017/TT-BTNMT 23/10/2017 Thông tư số 42/2017/TT-BTNMT ngày 23/10/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường: Quy định kỹ thuật đánh giá chất lượng dự báo, cảnh báo thủy văn
  số 41/2017/TT-BTNMT 06/12/2017 Thông tư số 41/2017/TT-BTNMT ngày 23/10/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường: Quy định kỹ thuật đánh giá chất lượng dự báo, cảnh báo khí tượng
  số 38/2017/TT-BTNMT 16/10/2017 Thông tư số 38/2017/TT-BTNMT ngày 16/10/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định phương pháp quy đổi từ giá tính thuế tài nguyên để xác định giá tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản.
  số 33/2017/TT-BTNMT 29/9/2017 Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT ngày 29/9/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định chi tiết Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai và sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư hướng dẫn thi hành Luật đất đai
  số 34/2017/TT-BTNMT 04/10/2017 Thông tư số 34/2017/TT-BTNMT ngày 04/10/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định về thu hồi, xử lý sản phẩm thải bỏ
  số 31/2017/TT-BTNMT 27/9/2017 Thông tư số 31/2017/TT-BTNMT ngày 27/9/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường
  số 30/2017/TT-BTNMT 11/9/2017 Thông tư số 30/2017/TT-BTNMT ngày 11/9/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật điều tra, đánh giá tài nguyên nước
  số 29/2017/TT-BTNMT 11/9/2017 Thông tư số 29/2017/TT-BTNMT ngày 11/9/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định tiêu chí đánh giá chất lượng dịch vụ sự nghiệp công về xây dựng cơ sở dữ liệu và phần mềm ứng dụng trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường
  số 25/2017/TT-BTNMT 06/9/2017 Thông tư số 25/2017/TT-BTNMT 06/9/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định quy chế hoạt động của Hội đồng thẩm định đề án đóng cửa mỏ khoáng sản
  số 20/2017/TT-BTNMT 08/8/2017 Thông tư số 20/2017/TT-BTNMT ngày 08/8/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật hoạt động quan trắc môi trường