• Loading...
 

Hỏi đáp

Thư viện hình ảnh

      

Thư viện Video

 • Hệ thống văn bản QPPL >> Văn bản mới

 • Nội dung tìm kiếm:

  351-400 of 1236<  ...  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  ...  >
  SỐ KÝ HIỆU NGÀY PHÁT HÀNH TRÍCH YẾU TẢI VỀ
  số 16/2017/TT-BTNMT 25/7/2017 Thông tư số 16/2017/TT-BTNMT ngày 25/7/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Quy định kỹ thuật và định mức kinh tế - kỹ thuật điều tra, đánh giá hiện trạng khai thác, sử dụng tài nguyên nước
  số 15/2017/TT-BTNMT 21/7/2017 Thông tư số 15/2017/TT-BTNMT ngày 21/7/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật Lập quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch tài nguyên nước
  số 14/2017/TT-BTNMT 20/7/2017 Thông tư số 14/2017/TT-BTNMT ngày 20/7/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về Định mức kinh tế - kỹ thuật đo đạc lập bản đồ địa chính, đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất
  số 09/2017/TT-BTNMT 06/6/2017 Thông tư số 09/2017/TT-BTNMT ngày 06/6/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định kỹ thuật xây dựng, cập nhật cơ sở dữ liệu viễn thám quốc gia
  số 37/2017/TT-BTNMT 06/10/2017 Thông tư số 37/2017/TT-BTNMT ngày 06/10/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Ban hành quy định kỹ thuật và định mức kinh tế - kỹ thuật điều tra, đánh giá hiện trạng xả nước thải vào nguồn nước
  số 36/2017/TT-BTNMT 06/10/2017 Thông tư số 36/2017/TT-BTNMT ngày 06/10/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Ban hành quy định kỹ thuật và định mức kinh tế - kỹ thuật khảo sát, đo đạc tài nguyên nước và đánh giá, dự báo tài nguyên nước bằng mô hình dòng chảy
  Số 24/2017/TT-BTNMT 01/9/2017 Thông tư Số 24/2017/TT-BTNMT ngày 01/9/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định kỹ thuật quan trắc môi trường
  số 08/2013/TT-TTCP 31/10/2013 Thông tư số 08/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 của Thanh tra Chính phủ:Hướng dẫn thi hành các quy định về minh bạch tài sản, thu nhập
  số 10/2014/TT-TTCP 06/12/2017 Thông tư số 10/2014/TT-TTCP ngày 24/11/2014 của Thanh tra Chính phủ: Quy định chi tiết danh mục vị trí công tác thanh tra của công chức trong các cơ quan Thanh tra nhà nước phải định kỳ chuyển đổi
  số 04/2014/TT-TTCP 18/9/2014 Thông tư số 04/2014/TT-TTCP ngày 18/9/2014 của Thanh tra Chính phủ: Quy định về nhận định tình hình tham nhũng và đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng
  Số 35/2016/TT-BTNMT 28/11/2016 Thông tư Số 35/2016/TT-BTNMT 28/11/2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường: Quy định quy trình công bố siêu dữ liệu viễn thám quốc gia
  Số 52/2016/TT-BTNMT 30/12/2016 Thông tư Số 52/2016/TT-BTNMT 30/12/2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường: Quy định quy trình công nghệ và định mức kinh tế - kỹ thuật thu nhận và xử lý ảnh VNREDSat-1
  Số 48/2016/TT-BTNMT 28/12/2016 Thông tư Số 48/2016/TT-BTNMT ngày 28/12/2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường: Quy định kỹ thuật cơ sở dữ liệu địa lý tỷ lệ 1:250.000
  Số 47/2016/TT-BTNMT 28/12/2016 Thông tư Số 47/2016/TT-BTNMT ngày 28/12/2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường: Ban hành định mức kinh tế-kỹ thuật lưới trọng lực quốc gia
  Số 36/2016/TT-BTNMT 08/12/2016 Thông tư Số 36/2016/TT-BTNMT ngày 08/12/2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường:Ban hành định mức kinh tế-kỹ thuật hoạt động của mạng lưới trạm KTTV
  Số 38/2016/TT-BTNMT 15/12/2016 Thông tư Số 38/2016/TT-BTNMT ngày 15/12/2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường: Quy định kỹ thuật đánh giá chất lượng tài liệu thủy văn
  Số 37/2016/TT-BTNMT 15/12/2016 Thông tư Số 37/2016/TT-BTNMT ngày 15/12/2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường: Quy định kỹ thuật đánh giá chất lượng tài liệu khí tượng bề mặt
  Số 40/2016/TT-BTNMT 19/12/2016 Thông tư Số 40/2016/TT-BTNMT ngày 19/12/2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường: Quy định về quy trình kỹ thuật dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn trong điều kiện bình thường
  Số 39/2016/TT-BTNMT 19/12/2016 Thông tư Số 39/2016/TT-BTNMT ngày 19/12/2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường: Quy định kỹ thuật về quan trắc và điều tra khảo sát xâm nhập mặn
  Số 41/2016/TT-BTNMT 21/12/2016 Thông tư Số 41/2016/TT-BTNMT ngày 21/12/2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường: Quy định về Quy trình kỹ thuật dự báo, cảnh báo hiện tượng khí tượng thủy văn nguy hiểm
  Số 02/2017/TT-BTNMT 07/3/2017 Thông tư Số 02/2017/TT-BTNMT ngày 07/3/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường: Quy định kỹ thuật và định mức kinh tế - kỹ thuật lập báo cáo hiện trạng môi trường
  số 43/2016/TT-BTNMT 26/12/2016 Thông tư số 43/2016/TT-BTNMT ngày 26/12/2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường: Quy định kỹ thuật về thu thập, thành lập tài liệu nguyên thủy trong điều tra cơ bản về địa chất về khoáng sản và thăm dò khoáng sản
  số 42/2016/TT-BTNMT 26/12/2016 Thông tư số 42/2016/TT-BTNMT ngày 26/12/2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường: Quy định kỹ thuật về đánh giá tiềm năng khoáng sản rắn phần đất liền trong điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản
  số 49/2016/TT-BTNMT 28/12/2016 Thông tư số 49/2016/TT-BTNMT ngày 28/12/2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường: Quy định về công tác giám sát, kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu công trình, sản phẩm trong lĩnh vực quản lý đất đai
  số 01/2017/TT-BTNMT 09/02/2017 Thông tư số 01/2017/TT-BTNMT ngày 09/02/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường: Quy định Định mức sử dụng đất xây dựng cơ sở văn hóa,cơ sở y tế, cơ sở giáo dục và đào tạo, cơ sở thể dục thể thao.
  số 45/2016/TT-BTNMT 26/12/2016 Thông tư số 45/2016/TT-BTNMT ngày 26/12/2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường: Quy định về đề án thăm dò khoáng sản, đóng cửa mỏ khoáng sản và mẫu báo cáo kết quả hoạt động khoáng sản, mẫu văn bản trong hồ sơ cấp phép hoạt động khoáng sản, hồ sơ phê duyệt trữ lượng khoáng sản; trình tự, thủ tục đóng cửa mỏ khoáng sản
  số 44/2016/TT-BTNMT 26/12/2016 Thông tư số 44/2016/TT-BTNMT ngày 26/12/2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường : Quy định nội dung công tác giám sát thi công Đề án thăm dò khoáng sản
  số 04/2016/TT-BTNMT Thông tư số 04/2016/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường : Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường
  số 07/2015/TT-BTNMT Thông tư số 07/2015/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường : Quy định việc lập phương án sử dụng đất; lập hồ sơ ranh giới sử dụng đất; đo đạc, lập bản đồ địa chính; xác định giá thuê đất; giao đất, cho thuê đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với công ty nông, lâm nghiệp
  02/2016/TT-BNV 06/12/2017 Thông tư 02/2016/TT-BNV ngày 01/02/2016 của Bộ Nội vụ về hướng dẫn nghiệp vụ công tác tổ chức bẩu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021
  302 TT/ĐKTK 28/10/1989 Thông tư 302 TT/ĐKTK ngày 28/10/1989 của Tổng cục Quản lý ruộng đất hướng dẫn thi hành quyết định về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
  số 60/2015/TT-BTNMT Thông tư số 60/2015/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường: Quy định về kỹ thuật điều tra, đánh giá đất đai
  số 70/2015/TT-BTNMT Thông tư số 70/2015/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường : Quy định kỹ thuật đối với hoạt động của các trạm khí tượng thủy văn tự động
  số 61/2015/TT-BTNMT 15/12/2015 Thông tư số 61/2015/TT-BTNMT ngày 15/12/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường: Quy định về cấp và quản lý Chứng chỉ định giá đất
  346/1998/TT-TCĐC 06/12/2017 Thông tư 346/1998/TT-TCĐC ngày 16/3/1998 của Tổng cục Địa chính hướng dẫn đăng ký đất đai, lập hồ sơ địa chính và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
  số 58/2015/TT-BTNMT Thông tư số 58/2015/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường : Quy định thẩm định, kiểm tra và nghiệm thu dự án ứng dụng công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường
  số 64/2015/TT-BTNMT Thông tư số 64/2015/TT-BTNMT ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường
  số 65/2015/TT-BTNMT Thông tư số 65/2015/TT-BTNMT ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường
  số 66/2015/TT-BTNMT Thông tư số 66/2015/TT-BTNMT ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường
  số 77/2015/TT-BTNMT Thông tư số 77/2015/TT-BTNMT ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường
  số 01/2016/TT-BTNMT Thông tư số 01/2016/TT-BTNMT quy định kỹ thuật về công tác thăm dò cát, sỏi lòng sông và đất, đá làm vật liệu san lấp
  số 67/2015/TT-BTNMT Thông tư số 67/2015/TT-BTNMT ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường
  78/2015/TT-BTNMT 31/12/2015 Thông tư 78/2015/TT-BTNMT ngày 31/12/2015 của Bộ TN&MT sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư của Bộ trưởng Bộ TN&MT liên quan đến yêu cầu nộp bản sao giấy tờ, văn bản khi thực hiện thủ tục hành chính
  72/2015/TT-BTNMT 28/12/2015 Thông tư 72/2015/TT-BTNMT ngày 28 tháng 12 năm 2015 của Bộ Tài nguyên Môi trường Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật đo vẽ bản đồ địa hình đáy biển tỷ lệ 1: 100.0000
  49/2015/TT-BTNMT Thông tư 49/2015/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định về quản lý, sử dụng và bảo vệ công trình xây dựng đo đạc
  48/2015/TT-BTNMT Thông tư 48/2015/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định về quản lý, cung cấp và khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu đo đạc và bản đồ
  số 45/2015/TT-BTNMT Thông tư số 45/2015/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường : Ban hành Quy trình và Định mức kinh tế - kỹ thuật chuyển giao công nghệ thông tin ngành tài nguyên và môi trường
  số 47/2015/TT-BTNMT Thông tư số 47/2015/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường : Ban hành Quy trình và định mức kinh tế - kỹ thuật của 12 hạng mục công việc trong điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản và thăm dò khoáng sản
  số 46/2015/TT-BTNMT Thông tư số 46/2015/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường : Quy định về chế độ báo cáo trong hoạt động đo đạc và bản đồ
  152/2015/TT-BTC 02/10/2015 Thông tư 152/2015/TT-BTC ngày 02/10/2015 của Bộ Tài chính về hướng dẫn thuế tài nguyên