• Loading...
 

Hỏi đáp

Thư viện hình ảnh

      

Thư viện Video

 • Hệ thống văn bản QPPL >> Văn bản mới

 • Nội dung tìm kiếm:

  701-750 of 1563<  ...  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  ...  >
  SỐ KÝ HIỆU NGÀY PHÁT HÀNH TRÍCH YẾU TẢI VỀ
  số 49/2016/TT-BTNMT 28/12/2016 Thông tư số 49/2016/TT-BTNMT ngày 28/12/2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường: Quy định về công tác giám sát, kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu công trình, sản phẩm trong lĩnh vực quản lý đất đai
  số 01/2017/TT-BTNMT 09/02/2017 Thông tư số 01/2017/TT-BTNMT ngày 09/02/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường: Quy định Định mức sử dụng đất xây dựng cơ sở văn hóa,cơ sở y tế, cơ sở giáo dục và đào tạo, cơ sở thể dục thể thao.
  số 45/2016/TT-BTNMT 26/12/2016 Thông tư số 45/2016/TT-BTNMT ngày 26/12/2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường: Quy định về đề án thăm dò khoáng sản, đóng cửa mỏ khoáng sản và mẫu báo cáo kết quả hoạt động khoáng sản, mẫu văn bản trong hồ sơ cấp phép hoạt động khoáng sản, hồ sơ phê duyệt trữ lượng khoáng sản; trình tự, thủ tục đóng cửa mỏ khoáng sản
  số 44/2016/TT-BTNMT 26/12/2016 Thông tư số 44/2016/TT-BTNMT ngày 26/12/2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường : Quy định nội dung công tác giám sát thi công Đề án thăm dò khoáng sản
  số 04/2016/TT-BTNMT Thông tư số 04/2016/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường : Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường
  số 07/2015/TT-BTNMT Thông tư số 07/2015/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường : Quy định việc lập phương án sử dụng đất; lập hồ sơ ranh giới sử dụng đất; đo đạc, lập bản đồ địa chính; xác định giá thuê đất; giao đất, cho thuê đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với công ty nông, lâm nghiệp
  02/2016/TT-BNV 06/12/2017 Thông tư 02/2016/TT-BNV ngày 01/02/2016 của Bộ Nội vụ về hướng dẫn nghiệp vụ công tác tổ chức bẩu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021
  302 TT/ĐKTK 28/10/1989 Thông tư 302 TT/ĐKTK ngày 28/10/1989 của Tổng cục Quản lý ruộng đất hướng dẫn thi hành quyết định về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
  số 60/2015/TT-BTNMT Thông tư số 60/2015/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường: Quy định về kỹ thuật điều tra, đánh giá đất đai
  số 70/2015/TT-BTNMT Thông tư số 70/2015/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường : Quy định kỹ thuật đối với hoạt động của các trạm khí tượng thủy văn tự động
  số 61/2015/TT-BTNMT 15/12/2015 Thông tư số 61/2015/TT-BTNMT ngày 15/12/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường: Quy định về cấp và quản lý Chứng chỉ định giá đất
  346/1998/TT-TCĐC 06/12/2017 Thông tư 346/1998/TT-TCĐC ngày 16/3/1998 của Tổng cục Địa chính hướng dẫn đăng ký đất đai, lập hồ sơ địa chính và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
  số 58/2015/TT-BTNMT Thông tư số 58/2015/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường : Quy định thẩm định, kiểm tra và nghiệm thu dự án ứng dụng công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường
  số 64/2015/TT-BTNMT Thông tư số 64/2015/TT-BTNMT ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường
  số 65/2015/TT-BTNMT Thông tư số 65/2015/TT-BTNMT ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường
  số 66/2015/TT-BTNMT Thông tư số 66/2015/TT-BTNMT ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường
  số 77/2015/TT-BTNMT Thông tư số 77/2015/TT-BTNMT ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường
  số 01/2016/TT-BTNMT Thông tư số 01/2016/TT-BTNMT quy định kỹ thuật về công tác thăm dò cát, sỏi lòng sông và đất, đá làm vật liệu san lấp
  số 67/2015/TT-BTNMT Thông tư số 67/2015/TT-BTNMT ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường
  78/2015/TT-BTNMT 31/12/2015 Thông tư 78/2015/TT-BTNMT ngày 31/12/2015 của Bộ TN&MT sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư của Bộ trưởng Bộ TN&MT liên quan đến yêu cầu nộp bản sao giấy tờ, văn bản khi thực hiện thủ tục hành chính
  72/2015/TT-BTNMT 28/12/2015 Thông tư 72/2015/TT-BTNMT ngày 28 tháng 12 năm 2015 của Bộ Tài nguyên Môi trường Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật đo vẽ bản đồ địa hình đáy biển tỷ lệ 1: 100.0000
  49/2015/TT-BTNMT Thông tư 49/2015/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định về quản lý, sử dụng và bảo vệ công trình xây dựng đo đạc
  48/2015/TT-BTNMT Thông tư 48/2015/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định về quản lý, cung cấp và khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu đo đạc và bản đồ
  số 45/2015/TT-BTNMT Thông tư số 45/2015/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường : Ban hành Quy trình và Định mức kinh tế - kỹ thuật chuyển giao công nghệ thông tin ngành tài nguyên và môi trường
  số 47/2015/TT-BTNMT Thông tư số 47/2015/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường : Ban hành Quy trình và định mức kinh tế - kỹ thuật của 12 hạng mục công việc trong điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản và thăm dò khoáng sản
  số 46/2015/TT-BTNMT Thông tư số 46/2015/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường : Quy định về chế độ báo cáo trong hoạt động đo đạc và bản đồ
  152/2015/TT-BTC 02/10/2015 Thông tư 152/2015/TT-BTC ngày 02/10/2015 của Bộ Tài chính về hướng dẫn thuế tài nguyên
  số 40/2015/TT-BTNMT Thông tư số 40/2015/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường : Về quy trình kỹ thuật quan trắc khí thải
  số 37/2015/TT-BTNMT Thông tư số 37/2015/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường : Quy định kỹ thuật về kiểm tra nội bộ phòng thí nghiệm trong phân tích mẫu địa chất, khoáng sản rắn
  số 38/2015/TT-BTNMT 30/6/2015 Thông tư số 38/2015/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về cải tạo, phục hồi môi trường trong hoạt động khai thác khoáng sản
  07/2011/TTLT-BTNMT-BNV Thông tư liên tịch 07/2011/TTLT-BTNMT-BNV ngày 30/01/2011 của Bộ Tài nguyên và Bộ Nội vụ Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Trung tâm Công nghệ thông tin trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường
  số 26/2015/TT-BTNMT Thông tư số 26/2015/TT-BTNMT Quy định đề án bảo vệ môi trường chi tiết, đề án bảo vệ môi trường đơn giản
  số 21/2015/TT-BTNMT Thông tư số 21/2015/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường : Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật công nghệ tổng hợp đo đạc và bản đồ
  số 20/2015/TT-BTNMT Thông tư số 20/2015/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường : Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật để lập dự toán ngân sách nhà nước phục vụ công tác định giá đất
  số 74/2015/TT-BTC Thông tư số 74/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính : Hướng dẫn việc lập dự toán, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất
  số 02/2015/TT-BKHĐT Thông tư số 02/2015/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư : Hướng dẫn về việc công bố thông tin của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu
  số 26/2013/TT-BTNMT Thông tư số 26/2013/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường : Hướng dẫn việc xác định diện tích đất loại trừ không tính vào giá trị doanh nghiệp quy định tại Điều 31 Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2011 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần
  số 13/2015/TT-BTNMT Thông tư số 13/2015/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường : Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường
  số 12/2015/TT-BTNMT 31/3/2015 Thông tư số 12/2015/TT-BTNMT ngày 31/3/2015 của Bộ tài nguyên và Môi trường Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường
  số 34/2014/TT-BTNMT 30/6/2014 Thông tư số 34/2014/TT-BTNMT ngày 30/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định về xây dựng, quản lý, khai thác hệ thống thông tin đất đai
  08/2015/TT-BTNMT 26/02/2015 Thông tư 08/2015/TT-BTNMT ngày 26/02/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định kỹ thuật bơm nước thí nghiệm trong điều tra, đánh giá tài nguyên nước dưới đất
  06/2015/TT-BTNMT 25/02/2015 Thông tư 06/2015/TT-BTNMT ngày 25/02/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định kỹ thuật công tác điều tra, đánh giá địa chất môi trường khu vực có khoáng sản độc hại
  04/2015/TT-BTNMT 13/02/2015 Thông tư 04/2015/TT-BTNMT ngày 13/02/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về thăm dò và phân cấp trữ lượng, cấp tài nguyên khoáng sản chì - kẽm
  03/2015/TT-BTNMT 13/02/2015 Thông tư 03/2015/TT-BTNMT ngày 13/02/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về thăm dò và cấp trữ lượng, cấp tài nguyên khoáng sản vàng gốc
  02/2015/TT-BTNMT THÔNG TƯ 02/2015/TT-BTNMT QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 43/2014/NĐ-CP VÀ NGHỊ ĐỊNH SỐ 44/2014/NĐ-CP NGÀY 15 THÁNG 5 NĂM 2014 CỦA CHÍNH PHỦ
  số 01/2015/TT-BTNMT Thông tư số 01/2015/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường: Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật quan trắc và dự báo tài nguyên nước
  số 62/2014/TT-BTNMT Thông tư số 62/2014/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường : Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kiểm soát chất lượng các kết quả phân tích mẫu địa chất, khoáng sản
  số 42/2014/TT-BTNMT Thông tư số 42/2014/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường : Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất
  số 46/2014/TT-BNNPTNT Thông tư số 46/2014/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn : Hướng dẫn thực hiện một số nội dung hỗ trợ phát triển sản xuất quy định tại Quyết định số 551/QĐ-TTg ngày 04 tháng 4 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình 135 về hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng, hỗ trợ phát triển sản xuất cho các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu, các thôn, bản đặc biệt khó khăn
  số 08/2014/TT-TTCP Thông tư số 08/2014/TT-TTCP của Thanh tra Chính phủ : Quy định thẩm quyền, nội dung thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về thanh tra