• Loading...
 

Hỏi đáp

Thư viện hình ảnh

      

Thư viện Video

 • Hệ thống văn bản QPPL >> Văn bản mới

 • Nội dung tìm kiếm:

  651-700 of 1563<  ...  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  ...  >
  SỐ KÝ HIỆU NGÀY PHÁT HÀNH TRÍCH YẾU TẢI VỀ
  số 01/2003/TTLT-BCN-BTNMT Thông tư liên tịch số 01/2003/TTLT-BCN-BTNMT hướng dẫn chuyển giao chức năng quản lý nhà nước về tài nguyên khoáng sản từ Sở Công nghiệp về Sở Tài nguyên và Môi trường thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
  số 46/2002/TTLT-BTC-BCN 21/05/2002 Thông tư liên tịch số 46/2002/TTLT-BTC-BCN ngày 21/05/2002 hướng dẫn phương pháp xác định giá trị, phương thức, thủ tục thanh toán tiền sử dụng số liệu, thông tin về khảo sát thăm dò khoáng sản
  số 05/2002/TTLT-BKHCNMT-TCCBCP 07/03/2002 Thông tư số 05/2002/TTLT-BKHCNMT-TCCBCP ngày 07/03/2002 hướng dẫn chức năng nhiệm vụ và quyền hạn của cơ quan quản lý khoa học, công nghệ và môi trường ở địa phương.
  số 01/2002/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-TCĐC 03/01/2002 Thông tư Liên tịch số 01/2002/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-TCĐC ngày 03/01/2002 về thẩm quyền của Toà án nhân dân trong việc giải quyết các tranh chấp liên quan đến quyền sử dụng đất.
  số 15/2001/TTLT-BTM-BCA 10/05/2001 Thông tư liên tịch số 15/2001/TTLT-BTM-BCA ngày 10/05/2001 của Bộ Thương mại - Công an quy định việc trang bị và quản lý các phương tiện chữa cháy trong các khu dầu mỏ và sản phẩm dầu mỏ
  số 1646/2000/TTLT-TCĐC-TGCP 30/10/2000 Thông tư liên tịch số 1646/2000/TTLT-TCĐC-TGCP ngày 30/10/2000 hướng dẫn cấp GCNQSDĐ trên diện tích cơ sở tôn giáo đang sử dụng
  số 126/1999/TTLT-BTC-BCN-BKHCNMT 22/10/1999 Thông tư liên tịch số 126/1999/TTLT-BTC-BCN-BKHCNMT ngày 22/10/1999 của liên Bộ Tài chính,Công nghiệp,Khoa học, CN và MT hướng dẫn việc ký quỹ để phục hồi mới trường trong khai thác khoáng sản
  113/1999/TTLT-BTC-TCĐC Về việc hướng dẫn việc phân cấp, cấp phát, quản lý và thanh quyết toán kinh phí đo đạc bản đồ và quản lý đất đai
  số 1442/1999/TTLT-TCĐC-BTC 21/9/1999 Thông tư liên tịch số 1442/1999/TTLT-TCĐC-BTC ngày 21/9/1999 hướng dẫn cấp GCNQSDĐ theo Chỉ thị 18/1999/CT-TTG
  số 03/1999/TTLT/BXD-BVGCP 16/06/1999 Thông tư liên tịch số 03/1999/TTLT/BXD-BVGCP ngày 16/06/1999 hướng dẫn phương pháp định giá và thẩm quyền quyết định giá tiêu thụ nước sạch đô thị, khu công nghiệp, cụm dân cư nông thông
  số 11/1997/TTLT-NN-CN Thông tư liên tịch số 11/1997/TTLT-NN-CN của Bộ NN&PTNN và Bộ Công nghiệp ngày 08/11/1997 hướng dẫn việc quản lý nhà nước đối với tài nguyên nước dưới đất
  02/1997/TTLT-TANDTC-TCĐC Về việc hướng dẫn về thẩm quyền của toà án nhân dân trong việc giải quyết các tranh chấp quyền sử dụng đất theo quy định tại khoản 3 điều 38 Luật ĐĐ
  856/LB-TC-ĐC Về việc hướng dẫn các Tổ chức trong nước lập hồ sơ đăng ký thuê đất và nộp tiền thuê đất
  số 48/2017/TT-BTNMT 20/11/2017 Thông tư số 48/2017/TT-BTNMT ngày 20/11/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường: Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về mã luật khí tượng trên cao và ra đa thời tiết
  số 45/2017/TT-BTNMT 23/10/2017 Thông tư số 45/2017/TT-BTNMT ngày 23/10/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường: Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật công tác điều tra khảo sát khí tượng thủy văn
  số 44/2017/TT-BTNMT 23/10/2017 Thông tư số 44/2017/TT-BTNMT ngày 23/10/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường: Quy định kỹ thuật về quan trắc ra đa thời tiết và ô dôn - bức xạ cực tím
  số 43/2017/TT-BTNMT 23/10/2017 Thông tư số 43/2017/TT-BTNMT ngày 23/10/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường:Quy định kỹ thuật kiểm tra trạm khí tượng trên cao và ra đa thời tiết
  số 42/2017/TT-BTNMT 23/10/2017 Thông tư số 42/2017/TT-BTNMT ngày 23/10/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường: Quy định kỹ thuật đánh giá chất lượng dự báo, cảnh báo thủy văn
  số 41/2017/TT-BTNMT 06/12/2017 Thông tư số 41/2017/TT-BTNMT ngày 23/10/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường: Quy định kỹ thuật đánh giá chất lượng dự báo, cảnh báo khí tượng
  số 38/2017/TT-BTNMT 16/10/2017 Thông tư số 38/2017/TT-BTNMT ngày 16/10/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định phương pháp quy đổi từ giá tính thuế tài nguyên để xác định giá tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản.
  số 33/2017/TT-BTNMT 29/9/2017 Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT ngày 29/9/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định chi tiết Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai và sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư hướng dẫn thi hành Luật đất đai
  số 34/2017/TT-BTNMT 04/10/2017 Thông tư số 34/2017/TT-BTNMT ngày 04/10/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định về thu hồi, xử lý sản phẩm thải bỏ
  số 31/2017/TT-BTNMT 27/9/2017 Thông tư số 31/2017/TT-BTNMT ngày 27/9/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường
  số 30/2017/TT-BTNMT 11/9/2017 Thông tư số 30/2017/TT-BTNMT ngày 11/9/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật điều tra, đánh giá tài nguyên nước
  số 29/2017/TT-BTNMT 11/9/2017 Thông tư số 29/2017/TT-BTNMT ngày 11/9/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định tiêu chí đánh giá chất lượng dịch vụ sự nghiệp công về xây dựng cơ sở dữ liệu và phần mềm ứng dụng trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường
  số 25/2017/TT-BTNMT 06/9/2017 Thông tư số 25/2017/TT-BTNMT 06/9/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định quy chế hoạt động của Hội đồng thẩm định đề án đóng cửa mỏ khoáng sản
  số 20/2017/TT-BTNMT 08/8/2017 Thông tư số 20/2017/TT-BTNMT ngày 08/8/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật hoạt động quan trắc môi trường
  số 16/2017/TT-BTNMT 25/7/2017 Thông tư số 16/2017/TT-BTNMT ngày 25/7/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Quy định kỹ thuật và định mức kinh tế - kỹ thuật điều tra, đánh giá hiện trạng khai thác, sử dụng tài nguyên nước
  số 15/2017/TT-BTNMT 21/7/2017 Thông tư số 15/2017/TT-BTNMT ngày 21/7/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật Lập quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch tài nguyên nước
  số 14/2017/TT-BTNMT 20/7/2017 Thông tư số 14/2017/TT-BTNMT ngày 20/7/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về Định mức kinh tế - kỹ thuật đo đạc lập bản đồ địa chính, đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất
  số 09/2017/TT-BTNMT 06/6/2017 Thông tư số 09/2017/TT-BTNMT ngày 06/6/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định kỹ thuật xây dựng, cập nhật cơ sở dữ liệu viễn thám quốc gia
  số 37/2017/TT-BTNMT 06/10/2017 Thông tư số 37/2017/TT-BTNMT ngày 06/10/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Ban hành quy định kỹ thuật và định mức kinh tế - kỹ thuật điều tra, đánh giá hiện trạng xả nước thải vào nguồn nước
  số 36/2017/TT-BTNMT 06/10/2017 Thông tư số 36/2017/TT-BTNMT ngày 06/10/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Ban hành quy định kỹ thuật và định mức kinh tế - kỹ thuật khảo sát, đo đạc tài nguyên nước và đánh giá, dự báo tài nguyên nước bằng mô hình dòng chảy
  Số 24/2017/TT-BTNMT 01/9/2017 Thông tư Số 24/2017/TT-BTNMT ngày 01/9/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định kỹ thuật quan trắc môi trường
  số 08/2013/TT-TTCP 31/10/2013 Thông tư số 08/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 của Thanh tra Chính phủ:Hướng dẫn thi hành các quy định về minh bạch tài sản, thu nhập
  số 10/2014/TT-TTCP 06/12/2017 Thông tư số 10/2014/TT-TTCP ngày 24/11/2014 của Thanh tra Chính phủ: Quy định chi tiết danh mục vị trí công tác thanh tra của công chức trong các cơ quan Thanh tra nhà nước phải định kỳ chuyển đổi
  số 04/2014/TT-TTCP 18/9/2014 Thông tư số 04/2014/TT-TTCP ngày 18/9/2014 của Thanh tra Chính phủ: Quy định về nhận định tình hình tham nhũng và đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng
  Số 35/2016/TT-BTNMT 28/11/2016 Thông tư Số 35/2016/TT-BTNMT 28/11/2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường: Quy định quy trình công bố siêu dữ liệu viễn thám quốc gia
  Số 52/2016/TT-BTNMT 30/12/2016 Thông tư Số 52/2016/TT-BTNMT 30/12/2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường: Quy định quy trình công nghệ và định mức kinh tế - kỹ thuật thu nhận và xử lý ảnh VNREDSat-1
  Số 48/2016/TT-BTNMT 28/12/2016 Thông tư Số 48/2016/TT-BTNMT ngày 28/12/2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường: Quy định kỹ thuật cơ sở dữ liệu địa lý tỷ lệ 1:250.000
  Số 47/2016/TT-BTNMT 28/12/2016 Thông tư Số 47/2016/TT-BTNMT ngày 28/12/2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường: Ban hành định mức kinh tế-kỹ thuật lưới trọng lực quốc gia
  Số 36/2016/TT-BTNMT 08/12/2016 Thông tư Số 36/2016/TT-BTNMT ngày 08/12/2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường:Ban hành định mức kinh tế-kỹ thuật hoạt động của mạng lưới trạm KTTV
  Số 38/2016/TT-BTNMT 15/12/2016 Thông tư Số 38/2016/TT-BTNMT ngày 15/12/2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường: Quy định kỹ thuật đánh giá chất lượng tài liệu thủy văn
  Số 37/2016/TT-BTNMT 15/12/2016 Thông tư Số 37/2016/TT-BTNMT ngày 15/12/2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường: Quy định kỹ thuật đánh giá chất lượng tài liệu khí tượng bề mặt
  Số 40/2016/TT-BTNMT 19/12/2016 Thông tư Số 40/2016/TT-BTNMT ngày 19/12/2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường: Quy định về quy trình kỹ thuật dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn trong điều kiện bình thường
  Số 39/2016/TT-BTNMT 19/12/2016 Thông tư Số 39/2016/TT-BTNMT ngày 19/12/2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường: Quy định kỹ thuật về quan trắc và điều tra khảo sát xâm nhập mặn
  Số 41/2016/TT-BTNMT 21/12/2016 Thông tư Số 41/2016/TT-BTNMT ngày 21/12/2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường: Quy định về Quy trình kỹ thuật dự báo, cảnh báo hiện tượng khí tượng thủy văn nguy hiểm
  Số 02/2017/TT-BTNMT 07/3/2017 Thông tư Số 02/2017/TT-BTNMT ngày 07/3/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường: Quy định kỹ thuật và định mức kinh tế - kỹ thuật lập báo cáo hiện trạng môi trường
  số 43/2016/TT-BTNMT 26/12/2016 Thông tư số 43/2016/TT-BTNMT ngày 26/12/2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường: Quy định kỹ thuật về thu thập, thành lập tài liệu nguyên thủy trong điều tra cơ bản về địa chất về khoáng sản và thăm dò khoáng sản
  số 42/2016/TT-BTNMT 26/12/2016 Thông tư số 42/2016/TT-BTNMT ngày 26/12/2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường: Quy định kỹ thuật về đánh giá tiềm năng khoáng sản rắn phần đất liền trong điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản