• Loading...
 

Hỏi đáp

Thư viện hình ảnh

      

Thư viện Video

 • Hệ thống văn bản QPPL >> Văn bản mới

 • Nội dung tìm kiếm:

  501-550 of 1275<  ...  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  ...  >
  SỐ KÝ HIỆU NGÀY PHÁT HÀNH TRÍCH YẾU TẢI VỀ
  số 02/2014/TT-BTNMT Thông tư số 02/2014/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường : Quy định Chế độ báo cáo thống kê ngành tài nguyên và môi trường
  số 41/2013/TT-BTNMT Thông tư số 41/2013/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường: Quy định trình tự, thủ tục, chứng nhận nhãn sinh thái cho sản phẩm thân thiện với môi trường
  số 48/2013/TT-BTNMT Thông tư số 48/2013/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường: Ban hành Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế - xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ tỉnh Yên Bái
  số 50/2013/TT-BTNMT hông tư số 50/2013/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường: Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật đo đạc địa chính, đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, lập hồ sơ địa chính, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ...
  số 57/2013/TT-BTNMT Thông tư số 57/2013/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường: Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường
  số 01/2014/TT-BTNMT Thông tư số 01/2014/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường: Quy định về trang phục, phù hiệu, cấp hiệu, biển hiệu của thanh tra viên, cán bộ, công chức thuộc cơ quan thanh tra nhà nước về Tài nguyên và Môi trường
  số 55/2013/TT-BTNMT Thông tư số 55/2013/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường: Quy định về thành lập bản đồ địa chính
  số 53/2013/TT-BTNMT Thông tư số 53/2013/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường: Quy định tổ chức và hoạt động của Hội đồng thẩm định đề án thăm dò khoáng sản
  số 43/2013/TT-BTNMT Thông tư số 43/2013/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường: Quy định Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường
  số 27/2013/TTLT-BTNMT-BNNPTNT Thông tư liên tịch số 27/2013/TTLT-BTNMT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn-Bộ Tài nguyên và Môi trường : Quy định tiêu chí xác định loài ngoại lai xâm hại và ban hành danh mục loài ngoại lai xâm hại
  số 24/2013/TT-BTNMT Thông tư số 24/2013/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường : Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật đo trọng lực chi tiết
  số 17/2013/TT-BTNMT Thông tư số 17/2013/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường : Quy định kỹ thuật lập bản đồ tài nguyên nước dưới đất tỷ lệ 1:200.000
  số 15/2013/TT-BTNMT Thông tư số 15/2013/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường : Quy định kỹ thuật lập bản đồ tài nguyên nước dưới đất tỷ lệ 1:50.000
  số 16/2013/TT-BTNMT Thông tư số 16/2013/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường : Quy định kỹ thuật lập bản đồ tài nguyên nước dưới đất tỷ lệ 1:100.000
  số 11/2013/TT-BTNMT Thông tư số 11/2013/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường : Ban hành Quy định thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu chuyên ngành tài nguyên và môi trường
  số 30/2013/TT-BTNMT Thông tư số 30/2013/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường : Quy định thực hiện lồng ghép việc đo đạc lập hoặc chỉnh lý bản đồ địa chính và đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, xây dựng hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu địa chính
  số 06/2013/TT-BTNMT Thông tư số 06/2013/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường : Ban hành Danh mục lĩnh vực, ngành sản xuất, chế biến có nước thải chứa kim loại nặng phục vụ tính phí bảo vệ môi trường đối với nước thải
  02/2013/TT-BTNMT 01/3/2013 Thông tư 02/2013/TT-BTNMT ngày 01 tháng 3 năm 2013 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định việc lập bản đồ hiện trạng bản vẽ mặt cắt hiện trạng khu vực được phép khai thác khoáng sản; thống kê, kiểm kê trữ lượng khoáng sản.
  01/2013/TT-BTNMT 28/01/2013 Thông tư 01/2013/TT-BTNMT ngày 28 tháng 01 năm 2013 quy định về phế liệu được phép nhập khẩu để làm nguyên liệu
  số 32/2013/TT-BTNMT Thông tư số 32/2013/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường : Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường
  số 34/2013/TT-BTNMT Thông tư số 34/2013/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường : Quy định về giao nộp, thu nhận, lưu trữ, bảo quản và cung cấp dữ liệu môi trường
  số 39/2013/TT-BTNMT Thông tư số 39/2013/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường : Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật công tác tư liệu khí tượng thủy văn
  số 47/2013/TT-BNNPTNT Thông tư số 47/2013/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn : Hướng dẫn việc chuyển đổi từ trồng lúa sang trồng cây hàng năm, kết hợp nuôi trồng thủy sản trên đất trồng lúa
  số 31/2013/TT-BTNMT Thông tư số 31/2013/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường : Ban hành Quy trình nghiệp vụ lưu trữ tài liệu đất đai
  18/2013/TT-BTNMT Thông tư 18/2013/TT-BTNMT ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính
  29/2013/TT-BCA Thông tư 29/2013/TT-BCA quy định danh mục bí mật nhà nước độ mật trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường
  05/2013/TT-TTCP Thông tư 05/2013/TT-TTCP quy định thẩm quyền, nội dung thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về tố cáo
  04/2013/TT-TTCP Thông tư 04/2013/TT-TTCP quy định thẩm quyền, nội dung thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về khiếu nại
  02/2012/TT-TTCP Thông tư 02/2012/TT-TTCP quy định chi tiết và hướng dẫn thẩm quyền, nội dung thanh tra trách nhiệm thực hiện các Quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng
  03/2008/TT-BTP Thông tư 03/2008/TT-BTP hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 79/2007/NĐ-CP ngày 18 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký
  04/2006/TTLT/BTP-BTNMT Thông tư liên tịch 04/2006/TTLT/BTP-BTNMT hướng dẫn việc công chứng, chứng thực hợp đồng, văn bản thực hiện quyền của người sử dụng đất
  09/2013/TT-BTP Thông tư 09/2013/TT-BTP quy định chi tiết thi hành nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về rà soát, hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật.
  số 19/2013/TT-BTNMT Thông tư số 19/2013/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường : Quy định kỹ thuật quan trắc tài nguyên nước dưới đất
  số 04/2013/TT-BTNMT 24/4/2013 Thông tư số 04/2013/TT-BTNMT ngày 24 tháng 04 năm 2013 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về Xây dựng CSDL đất đai
  02 /2013/TT-BTNMT Thông tư 02 /2013/TT-BTNMT quy định việc lập bản đồ hiện trạng, bản vẽ mặt cắt hiện trạng khu vực được phép khai thác khoáng sản; thống kê, kiểm kê trữ lượng khoáng sản
  92/2012/TT-BTC Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 110/2008/TT-BTC ngày 21/11/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác và sử dụng tư liệu đo đạc - bản đồ
  01/2012/TT-BTNMT Thông tư 01/2012/TT-BTNMT về lập, thẩm định, phê duyệt và kiểm tra, xác nhận việc thực hiện đề án bảo vệ môi trường chi tiết;lập và đăng ký đề án bảo vệ môi trường đơn giản
  21/2011/TT-BTNMT Thông tư 21/2011/TT-BTNMT sửa đổi, bổ sung một số nọi dung của Quy phạm thành lập bản đồ địa chính .......
  106/2010/TT-BTC Thông tư 106/2010/TT-BTC hướng dẫn lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất
  57/2010/TT-BTC Thông tư 57/2010/TT-BTC quy định việc lập dự toán, sử dụng và quyết toán kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất
  17/2009/TT-BTNMT Thông tư 17/2009/TT-BTNMT quy định về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất
  07 /2009/TT-BTNMT Quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 102/2008/NĐ-CP ngày 15 tháng 9 năm 2008 của Chính phủ về việc thu thập, quản lý, khai thác và sử dụng dữ liệu về tài nguyên và môi trường
  05/2009/TT-BTNMT Thông tư 05/2009/TT-BTNMT hướng dẫn kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu công trình sản phẩm địa chính
  05/2008/TT-BTNMT Thông tư 05/2008/TT-BTNMT Hướng dẫn về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và cam kết bảo vệ môi trường
  99/2006/TT-BNN Hướng dẫn thực hiện một số điều của Quy chế quản lý rừng ban hành kèm theo Quyết định số 186/2006/QĐ-TTg, ngày 14/8/2006 của Thủ tướng Chính phủ
  09/2006/TT - BTNMT Hướng dẫn việc chuyển hợp đồng thuê đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất khi chuyển công ty Nhà nước thành công tư cổ phần
  08/2006/TT-BTNMT Hướng dẫn về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và cam kết bảo vệ môi trường
  69/2006/TT-BTC Thông tư 69/2006/TT-BTC về sửa đổi Thông tư số 116/2004/TT-BTC ngày 7/12/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 3/12/2004 của Chính phủ về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.
  69/2006/TT-BTC Bộ Tài chính hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Thông tư số 116/2004/TT-BTC ngày 07 tháng 12 năm 2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất
  61/2006/TT-BTC Thông tư 61/2006/TT-BTC hướng dẫn chính sách thuế đối với hàng nông sản chưa qua chế biến do phía Việt Nam hỗ trợ đầu tư, trồng tại Campuchia nhập khẩu về nước