• Loading...
 

Hỏi đáp

Thư viện hình ảnh

      

Thư viện Video

 • Hệ thống văn bản QPPL >> Văn bản mới

 • Nội dung tìm kiếm:

  501-550 of 1563<  ...  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  ...  >
  SỐ KÝ HIỆU NGÀY PHÁT HÀNH TRÍCH YẾU TẢI VỀ
  29/2018/TT-BTNMT 26/12/2018 Thông tư ban hành định mức kinh tết - kỹ thuật công tác thông tin, dữ liệu khí tượng thủy văn
  26/KH-UBND 30/01/2019 Kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan Nhà nước tỉnh Yên Bái năm 2019
  21/2018/TT-BTNMT 14/11/2018 Thông tư quy định về công tác thi đua khen thưởng ngành tài nguyên và môi trường
  06/QĐ-STNMT 05/01/2019 Quyết định về việc công khai dự toán năm 2019 của Văn phòng Sở và các đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Yên Bái
  30/2018/TT-BTNMT 26/12/2018 Thông tư quy định kỹ thuật về quan trắc và cung cấp thông tin, dữ liệu khí tượng thủy văn đối với trạm khí tượng thủy văn chuyên dùng
  34/2018/TT-BTNMT 26/12/2018 Thông tư quy định về phân loại và yêu cầu trong thực hiện điều tra, đánh giá tài nguyên nước dưới đất
  35/2018/TT-BTNMT 28/12/2018 Thông tư quy định tiêu chí xác định và ban hành Danh mục loài ngoại lai sâm hại
  11/CT-UBND 06/09/2018 Chỉ thị về chấn chỉnh, tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn tỉnh Yên Bái
  136/2018/NĐ-CP 05/10/2018 Nghị định sửa đổi một số điều của các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường
  3948/QĐ-BTNMT 28/12/2018 Quyết định về công bố 10 sự kiện ngành tài nguyên và môi trường năm 2018
  41/2018/QĐ-UBND 27/12/2018 Quyết định ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên năm 2019 tại tỉnh Yên Bái
  3873/QĐ-BTNMT 25/12/2018 Quyết định phê duyệt và công bố kết quả thống kê diện tích đất đai năm 2017
  2901/QĐ-UBND 28/12/2018 Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 3520/QĐ-UBND ngày 29/12/2017 của UBND tỉnh Yên Bái về việc phê duyệt Quy hoạch thăm dò, khai thác; sử dụng khoáng sản tỉnh Yên Bái giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến năm 2030.
  2893/QĐ-UBND 28/12/2018 Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ về tổ chức hoạt động và Quy chế quản lý, sử dụng quỹ phát triển đất của tỉnh Yên Bái ban hành kèm theo Quyết định số 124/QĐ-UBND ngày 17/02/2012 của UBND tỉnh Yên Bái
  31/2018/QĐ-UBND 04/12/2018 Quyết định về việc ban hành Bộ đơn giá: Đo đạc lập bản đồ địa chính; Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; Xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính tại tỉn Yên Bái.
  435/QĐ-STNMT 28/12/2018 Quyết định ban hành Quy chế cung cấp thông tin của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Yên Bái
  42/2018/NQ-HĐND 08/12/2018 Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Điều 2 nghị quyết số 51/2016/NQ-HĐND ngày 23/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái về ban hành một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Yên Bái thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh
  40/2018/NQ-HĐND 08/12/2018 Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Điều 1 của Nghị quyết số 15/2015/NQ-HĐND ngày 15/12/2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc ban hành chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông lâm nghiệp và thủy sản gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh Yên Bái giai đoạn 2016-2020
  2737/QĐ-UBND 20/12/2018 Quyết định ban hành Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước tỉnh Yên Bái năm 2019
  221/KH-UBND 20/12/2018 Kế hoạch tổ chức thực hiện công tác pháp chế năm 2019 trên địa bàn tỉnh Yên Bái
  220/KH-UBND 20/12/2018 Kế hoạch triển khai thực hiện công tác bồi thường nhà nước 2019 trên địa bàn tỉnh Yên Bái
  3023/HD-UBND 17/12/2018 Hướng dẫn một số nội dung thực hiện nghị quyết số 14/2018/NQ-HĐND ngày 02/8/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc Quy định một số chính sách thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Yên Bái đến năm 2020
  39/NQ-HĐND 08/12/2018 Nghị quyết thông qua danh mục dự án cần thu hồi đất, dự án cần chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ năm 2019 và sửa đổi một số nghị quyết của HĐND thỉnh thông qua danh mục dự án cần thu hồi đất, dự án cần chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng trồng phòng hộ, đất rừng đặc dụng
  34/2018/NQ-HĐND 08/12/2018 Nghị quyết quy định chế độ trợ cấp đặc thù đối với công chức, viên chức, người lao động làm việc tại có sở cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Yên Bái
  30/2018/NQ-HĐND 08/12/2018 Nghị quyết xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân bầu
  31/NQ-HĐND 08/12/2018 Nghị quyết về việc đặt tên các tuyến đường trên địa bàn thị trấn huyện Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái.
  2694/QĐ-UBND 17/12/2018 Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong các lĩnh vực: Môi trường; địa chất và khoáng sản; Tài nguyên nước; Khí tượng thủy văn thuộc phạm vi quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Yên Bái
  2706/QĐ-UBND 19/12/2018 Quyết định về việc kiện toàn, sắp xếp lại thôn, bản, tổ dân phố trên địa bàn huyện Văn Yên
  2703/QĐ-UBND 19/12/2018 Quyết định về việc kiện toàn, sắp xếp lại thôn, bản, tổ dân phố trên địa bàn thành phố Yên Bái
  2704/QĐ-UBND 19/12/2018 Quyết định về việc kiện toàn, sắp xếp lại thôn, bản, tổ dân phố trên địa bàn huyện Lục Yên
  2705/QĐ-UBND 19/12/2018 Quyết định về việc kiện toàn, sắp xếp lại thôn, bản, tổ dân phố trên địa bàn huyện Mù Cang Chải
  2708/QĐ-UBND 19/12/2018 Quyết định về việc kiện toàn, sắp xếp lại thôn, bản, tổ dân phố trên địa bàn huyện Trạm Tấu
  2707/QĐ-UBND 19/12/2018 Quyết định về việc kiện toàn, sắp xếp lại thôn, bản, tổ dân phố trên địa bàn huyện Văn Chấn
  2776/QĐ-UBND 24/12/2018 Quyết định về việc ban hành Quy chế phối hợp giải quyết thủ tục đầu tư đối với các dự án đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư năm 2014 trên địa bàn tỉnh Yên Bái
  43/KH-STNMT 30/11/2018 Kế hoạch cải cách hành chính của Sở Tài nguyên và Môi trường Yên Bái năm 2019
  149/TB-STNMT 03/12/2018 Mời tham gia thực hiện lập điều chỉnh, bổ sung dự án điều chỉnh bổ sung dự án Đầu tư trang thiết bị quan trắc môi trường tỉnh Yên Bái
  148/TB-STNMT 03/12/2018 Mời tham gia thực hiện lập Đề cương, dự toán dự án Xây dựng kế hoạch hành động ứng phó với Biến đổi khí hậu tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến 2050; đánh giá khí hậu tỉnh Yên Bái
  145/TB-STNMT 11/11/2018 Thông báo người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Sở Tài nguyên và Môi trường
  18/2018/TT-BTNMT 31/10/2018 Thông tư quy định Hội đồng quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường
  22/2018/TT-BTNMT 15/11/2018 Thông tư ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật đo vẽ bản đồ địa hình đáy biển tỷ lệ 1:5000
  143/TB-STNMT 11/11/2018 Thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tham mưu giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường
  132/NQ-CP 24/10/2018 Nghị quyết ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện NQ số 26-NQ/TW
  150/2018/NĐ-CP 07/11/2018 Nghị định sửa đổi một số nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh và thủ tục hành chính trong lĩnh vực thông tin và truyền thông
  149/2018/NĐ-CP 07/11/2018 Nghị định quy định chi tiết Khoản 3 Điều 63 của Bộ Luật lao động về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tai nơi làm việc
  2177/TB-STNMT 31/10/2018 Thông báo về việc hủy phôi Giấy chứng nhận quyền sở dụng đất
  130/TB-STNMT 14/11/2018 Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản để thực hiện việc đấu giá quyền khai thác khoáng sản cho các khu vực khoáng sản theo kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản năm 2018
  1892/STNMT-BĐHISO 16/10/2018 V/v ban hành và thực hiện Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008
  354/QĐ-STNMT 16/10/2018 Quyết định ban hành và thực hiện áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Yên Bái
  301/QĐ-STNMT 09/10/2018 Quyết định ban hành chức năng nhiệm vụ của các phòng chuyên môn thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Yên Bái
  09/2018/TT-BTNMT 14/09/2018 Thông tư ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường