• Loading...
 

Hỏi đáp

Thư viện hình ảnh

      

Thư viện Video

 • Dự thảo Phương án Xây dựng định mức hỗ trợ chi phí đầu tư nâng cấp, duy tu, xây dựng hạ tầng kỹ thuật sử dụng trong khai thác khoáng sản và xây dựng công trình phúc lợi cho địa phương nơi có khoáng sản được khai thác
 • Dự thảo sửa đổi Quyết định số 17/2014/QĐ-UBND ngày 17/9/2014 của UBND tỉnh Yên Bái (lần 3)
 • Dự thảo Quyết định về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều khoản của Quy định Bảng giá đất năm 2015 tại tỉnh Yên Bái ban hành kèm theo Quyết định số 39/2014/QĐ-UBND ngày 31/12/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái (xin ý kiến lần 2)
 • Dự thảo Quyết định về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều khoản của Quy định Bảng giá đất năm 2015 tại tỉnh Yên Bái ban hành kèm theo Quyết định số 39/2014/QĐ-UBND ngày 31/12/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái.
 • Xin ý kiến Dự thảo “Quyết định ban hành quy định chi tiết thi hành một số điều, khoản của Luật Đất đai, Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 và Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai.”
 • Xin ý kiến vào Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản tỉnh Yên Bái giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2030
 • Xin ý kiến vào Dự thảo 2 Quyết định ban hành Quy định về quản lý hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Yên Bái
 • Đơn giá đo đạc địa chính, đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính trên địa bàn tỉnh Yên Bái (dự thảo lần 2)
 • Dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều, khoản của Quy định chi tiết một số điều, khoản quy định của Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013 và Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất ...
 • Công văn số 260/UBND-TNMT ngày 24/02/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc rà soát, tổng hợp và tham gia góp ý dự thảo Quy chế phối hợp trong công tác quản lý nhà nước đối với các dự án nạo vét luồng ĐTNĐ, vùng nước cảng, bến thủy nội địa kết hợp tận thu sản phẩm; các dự án khai thác mỏ khoáng sản trên các tuyến ĐTNĐ quốc gia
 • 41-50 of 84<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  >
  Học Web Chuẩn

  Click tại đây để tham gia ý kiến dự thảo văn bản.