• Loading...
 

Hỏi đáp

Thư viện hình ảnh

      

Thư viện Video

 • Xin ý kiến tham gia vào Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối 2016-2020 tỉnh Yên Bái
 • Dự thảo HƯỚNG DẪNTrình tự, thủ tục thực hiện thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng; thực hiện một số nội dung khi Chủ đầu tư sử dụng đất thông qua hình thức mua tài sản gắn liền với đất, nhận chuyển nhượng, thuê quyền sử dụng đất, nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư mà không thuộc trường hợp Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Yên Bái.
 • Dự thảo QUYẾT ĐỊNH Sửa đổi, bổ sung một số điều, khoản của Quy định chi tiết một số điều, khoản của Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013 và Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất ban hành kèm theo Quyết định số 17/2014/QĐ-UBND ngày 17 tháng 9 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái.
 • Dự thảo QUYẾT ĐỊNH Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều, khoản của Quy định chi tiết thi hành một số điều, khoản của Luật Đất đai và Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai ban hành kèm theo Quyết định số 16/2014/QĐ-UBND ngày 17 tháng 9 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái
 • Dự thảo Hướng dẫn trình tự, thủ tục thực hiện thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư
 • dự thảo QUYẾT ĐỊNH Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều, khoản của bản Quy định chi tiết một số điều, khoản của Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013 và Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất ban hành kèm theo Quyết định số 17/2014/QĐ-UBND ngày 17 tháng 9 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái.
 • Dự thảo QĐ Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của bản Quy định chi tiết thi hành một số điều, khoản của Luật Đất đai và Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai ban hành kèm theo Quyết định số 16/2014/QĐ-UBND ngày 17 tháng 9 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái
 • Dự thảo Quyết định của Uỷ ban nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành bộ đơn giá đo đạc địa chính, đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính trên địa bàn tỉnh Yên Bái (dự thảo lần 2)
 • Tham gia ý kiến xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017 và Kế hoạc Đầu tư công năm 2017
 • Về việc tham gia ý kiến góp ý dự thảo Nghị định thay thế Nghị định 15/2012/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật Khoáng sản
 • 51-60 of 84<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  >
  Học Web Chuẩn

  Click tại đây để tham gia ý kiến dự thảo văn bản.