• Loading...
 

Hỏi đáp

Thư viện hình ảnh

      

Thư viện Video

 • Thông tin công khai >>Các văn bản liên quan Luật phòng, chống tham nhũng

 • Nội dung tìm kiếm:

  SỐ KÝ HIỆU NGÀY PHÁT HÀNH TRÍCH YẾU TẢI VỀ
  03/CTr-STNMT 27/04/2020 Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020
  số 08/2013/TT-TTCP 31/10/2013 Thông tư số 08/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 của Thanh tra Chính phủ:Hướng dẫn thi hành các quy định về minh bạch tài sản, thu nhập
  số 59/2013/NĐ-CP 17/6/2013 Nghị định số 59/2013/NĐ-CP ngày 17/6/2013 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật phòng, chống tham nhũng
  số 27/2012/QH13 Luật số 27/2012/QH13: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật phòng, chống tham nhũng
  số 20/2007/CT-TTg 24/8/2007 Chỉ thị số 20/2007/CT-TTg ngày 24/8/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc trả lương qua tài khoản cho các đối tượng hưởng lương từ ngân sách nhà nước
  số 222/2013/NĐ-CP 31/12/2013 Nghị định số 222/2013/NĐ-CP ngày 31/12/2013 của Chính phủ về thanh toán bằng tiền mặt
  số 10/2014/TT-TTCP 24/11/2014 Thông tư số 10/2014/TT-TTCP ngày 24/11/2014 của Thanh tra Chính phủ: Quy định chi tiết danh mục vị trí công tác thanh tra của công chức trong các cơ quan Thanh tra nhà nước phải định kỳ chuyển đổi
  số 211/2013/NĐ-CP 19/12/2013 Nghị định số 211/2013/NĐ-CP ngày 19/12/2013 của Chính phủ: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 107/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ quy định xử lý trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị khi để xảy ra tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị do mình quản lý, phụ trách
  số 04/2014/TT-TTCP 18/9/2014 Thông tư số 04/2014/TT-TTCP ngày 18/9/2014 của Thanh tra Chính phủ: Quy định về nhận định tình hình tham nhũng và đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng
  số 55/2005/QH11 29/11/2005 Luật số 55/2005/QH11 ngày 29/11/2005: Quy định về phòng, chống tham nhũng