• Loading...
 

Hỏi đáp

Thư viện hình ảnh

      

Thư viện Video

 • Thông tin công khai >>Quy định mức phí cho việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

 • Nội dung tìm kiếm:

  SỐ KÝ HIỆU NGÀY PHÁT HÀNH TRÍCH YẾU TẢI VỀ
  1101/STC-HCSN 09/12/2014 Thông báo dự toán chi Ngân sách nhà nước năm 2014
  866/STC-HCSN 10/10/2014 Thông báo thẩm định kinh phí thu NSNN năm 2014
  Số: 2463/QĐ-UBND 17/12/2014 Quyết định về việc điều chỉnh, bổ sung kinh phí thực hiện dự án đo đạc, lập cơ sở dữ liệu hồ sơ địa chính và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất năm 2014 tỉnh Yên Bái
  Số: 1408/QĐ-UBND 05/9/2014 Quyết định về việc cấp kinh phí thực hiện dự án đo đạc, lập cơ sở dữ liệu hồ sơ địa chính và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất năm 2014 tỉnh Yên Bái
  Số: 07/BC-UBND 24/01/2014 Báo cáo tình hình thực hiên và bố trí kinh phí đầu tư đo đạc, cấp giấy chứng nhận và cơ sở dữ liệu tính đến ngày 31/12/2013 trên địa bàn tỉnh Yên Bái
  1324/2007/QĐ-UBND 05/9/2007 Quyết định 1324/2007/QĐ-UBND về việc điều chỉnh, bổ sung, ban hành các loại phí và lệ phí
  08/2011/QĐ-UBND Quyết định 08/2011/QĐ-UBND về việc điều chỉnh, bổ sung và bãi bỏ một số khoản thu phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh Yên Bái
  Số: 02/2012/QĐ-UBND 20/2/2012 Quyết định 02/2012/QĐ-UBND về việc điều chỉnh, bổ sung một số khoản thu phí và lệ phí