• Loading...
 

Hỏi đáp

Thư viện hình ảnh

      

Thư viện Video

 • Thông tin công khai >>Thông tin đấu thầu, mua sắm tài sản

 • Nội dung tìm kiếm:

  SỐ KÝ HIỆU NGÀY PHÁT HÀNH TRÍCH YẾU TẢI VỀ
  Thông báo số 43/TB-STNMT 21/05/2021 THÔNG BÁO: Mời tham gia thực hiện gói thầu số 09: Thẩm định giá vật tư thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình Xử lý triệt để ô nhiễm và đóng cửa bãi rác thải tại xã Nghĩa Phúc, thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái
  Thông báo số 42/TB-STNMT 21/05/2021 THÔNG BÁO: Mời tham gia thực hiện gói thầu số 11: Tư vấn lập hồ sơ cấp giấy phép xả thải vào nguồn nước thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình Xử lý triệt để ô nhiễm và đóng cửa bãi rác thải tại xã Nghĩa Phúc, thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái
  Thông báo số 41/TB-STNMT 21/05/2021 THÔNG BÁO: Mời tham gia thực hiện gói thầu số 10: Tư vấn lập hồ sơ đánh giá tác động môi trường thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình Xử lý triệt để ô nhiễm và đóng cửa bãi rác thải tại xã Nghĩa Phúc, thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái
  Thông báo số 40/TB-STNMT 21/05/02021 THÔNG BÁO: Mời tham gia thực hiện gói thầu số 06: Tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu các gói thầu: Thi công xây dựng; tư vấn giám sát thi công xây dựng thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình Xử lý triệt để ô nhiễm và đóng cửa bãi rác thải tại xã Nghĩa Phúc, thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái
  127/TB-STNMT 26/12/2019 Thông báo kết quả trúng đấu giá tại các khu vực khoáng sản theo Kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản năm 2019
  50/TB-VPĐK 25/4/2019 Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản để thực hiện cuộc bán đấu giá tài sản (tài sản là vật liệu xây dựng tận thu sau khi phá dỡ tài sản trên đất thu hồi của Công ty Cổ phần Vận tải thủy bộ Yên Bái) tại Tổ 6, phường Trung Tâm, thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái
  149/TB-STNMT 03/12/2018 Mời tham gia thực hiện lập điều chỉnh, bổ sung dự án điều chỉnh bổ sung dự án Đầu tư trang thiết bị quan trắc môi trường tỉnh Yên Bái
  148/TB-STNMT 03/12/2018 Mời tham gia thực hiện lập Đề cương, dự toán dự án Xây dựng kế hoạch hành động ứng phó với Biến đổi khí hậu tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến 2050; đánh giá khí hậu tỉnh Yên Bái
  Thông báo mời thầu: Gói thầu số 01: Thực hiện dự án Hiện đại hóa hệ thống lưu trữ và nâng cấp trang thông tin điện tử
  11/TB-STNMT 21/02/2017 Thông báo 11/TB-STNMT ngày 21/02/2017 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc mời đặt hàng thực hiện nhiệm vụ: Điều chỉnh Thiết kế - Dự toán Dự án đo đạc lập bản đồ địa chính, lập hồ sơ cấp GCNQSD đất tại huyện Trấn Yên; Thi công; giáp sát, kiểm tra nghiệm thu các công trình đo đạc lập bản đồ địa chính, lập hồ sơ cấp GCNQSD đất tại 4 xã trọng điểm huyện Trấn Yên thuộc Dự án xây dựng hệ thống Hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai tỉnh Yên Bái
  Thông báo thông tin kết quả lựa chọn nhà thầu
  số 28/TB-STNMT 17/3/2016 Thông báo số 28/TB-STNMT ngày 17/3/2016 của Sở Tài nguyên và Môi trường Yên Bái về việc mời đặt hàng thực hiện nhiệm vụ: Dự án khảo sát đánh giá hiện trạng mức độ bồi lấp của hồ Thác Bà, tỉnh Yên Bái
  số 19/TB-STNMT 26/02/2016 Thông báo số 19/TB-STNMT ngày 26/02/2016 của Sở TN&MT Yên Bái về việc mời đặt hàng thực hiện nhiệm vụ: Lập Đề cương dự toán Dự án điều tra tỷ lệ diện tích đất được bảo vệ, duy trì đa dạng sinh học trên địa bàn tỉnh Yên Bái
  số 3474/QĐ-UBND 12/12/2016 Quyết định số 3474/QĐ-UBND ngày 12/12/2016 của UBND tỉnh Yên Bái về việc Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung chỉ tiêu kế hoạch vốn thực hiện các nhiệm vụ, dự án quy hoạch năm 2016-Nguồn vốn sự nghiệp kinh tế
  số 3453/QĐ-UBND 09/12/2016 Quyết định số 3453/QĐ-UBND ngày 09/12/2016 của UBND tỉnh Yên Bái về việc phê duyệt đặt hàng các đơn vị thực hiện nhiệm vụ: Điều chỉnh Thiết kế kỹ thuật-Dự toán; thi công; giám sát, kiểm tra nghiệm thu Dự án đo đạc, lập bản đồ địa chính; lập hồ sơ địa chính, lập hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu tại huyện Yên Bình
  số 342/QĐ-STNMT 16/12/2016 Quyết định số 342/QĐ-STNMT ngày 16/12/2016 của Sở Tài nguyên và Môi trường Yên Bái về việc phê duyệt kết quả đấu thầu gói thầu số 01: Mua sắm phần mềm phục vụ quản lý cơ sở dữ liệu tại Văn phòng đăng ký đất đai và Phát triển Quỹ đất tỉnh Yên Bái
  số 3324/QĐ-UBND 07/12/2016 Quyết định số 3324/QĐ-UBND ngày 07/12/2016 của UBND tỉnh Yên Bái Phê duyệt Đề cương, nhiệm vụ-dự toán Dự án điều tra tỷ lệ diện tích đất được bảo vệ, duy trì đa dạng sinh học trên địa bàn tỉnh Yên Bái
  số 28/TB-STNMT 17/3/2016 Thông báo số 28/TB-STNMT ngày 17/3/2016 của Sở Tài nguyên và Môi trường Yên Bái về việc mời đặt hàng thực hiện nhiệm vụ: Dự án khảo sát đánh giá hiện trạng mức độ bồi lấp của hồ Thác Bà, tỉnh Yên Bái
  số 19/TB-STNMT 26/02/2016 Thông báo số 19/TB-STNMT ngày 26/02/2016 của Sở TN&MT Yên Bái về việc mời đặt hàng thực hiện nhiệm vụ: Lập Đề cương dự toán Dự án điều tra tỷ lệ diện tích đất được bảo vệ, duy trì đa dạng sinh học trên địa bàn tỉnh Yên Bái
  số 18/TB-STNMT 02/12/2017 Thông báo số 18/TB-STNMT ngày 26/02/2016 của Sở TN&MT Yên Bái về việc mời đặt hàng thực hiện nhiệm vụ: Lập Thiết kế kỹ thuật - Dự toán Dự án đo đạc lập bản đồ địa chính cắm mốc ranh giới Sử dụng đất và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của công ty nông, lâm nghiệp tại tỉnh Yên Bái.
  số 17/TB-STNMT 26/02/2016 Thông báo số 17/TB-STNMT ngày 26/02/2016 của Sở TN&MT Yên Bái về việc mời đặt hàng thực hiện nhiệm vụ: Lập Đề cương dự toán Dự án điều tra diện tích đất bị thoái hóa trên địa bàn tỉnh Yên Bái
  38/TB-STNMT 10/7/2015 Thông báo 38/TB-STNMT ngày 10/7/2015 Về kết quả lựa chọn tổ chức để cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản tại khu vực quặng sắt Phương Đạo - Khe Đao, xã Lương Thịnh, xã Hưng Khánh và xã Hồng Ca, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái
  267/TCQLĐĐ-CĐKTK Thông báo kết quả thẩm định, đánh giá năng lực xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai 3 xã huyện Lục Yên, 2 xã huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên bái của Công ty Địa chính Tư vấn và Dịch vụ Đất đai - Tổng Công ty Tài nguyên và Môi trường Việt Nam
  936/QĐ-UBND 24/6/2014 Quyết định 936/QĐ-UBND ngày 24/6/2014 về việc phê duyệt đặt hàng đơn vị thực hiện nhiệm vụ: kiểm tra nghiệm thu khối lượng, chất lượng sản phẩm xây dựng CSDL quản lý đất đai tại 23 xã, 1 thị trấn và sản phẩm xây dựng CSDL ...
  678/QĐ-UBND 13/5/2014 Quyết định 678/QĐ-UBND ngày 13/5/2014 về việc phê duyệt danh sách đơn vị đặt hàng thực hiện: Thi công xây dựng CSDL quản lý đất đai chung cho toàn bộ huyện Trạm Tấu, TP Yên Bái ...
  648/QĐ-STNMT 7/5/2014 Quyết định 648/QĐ-STNMT ngày 7/5/2014 về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung danh sách đặt hàng thực hiện nhiệm vụ xây dựng CSDL quản lý đất đai phường Yên Ninh, TP Yên Bái ...
  718/TB-STNMT Thông báo 718/TB-STNMT mời đặt hàng thực hiện nhiệm vụ: Kiểm tra, nghiệm thu khối lượng, chất lượng sản phẩm xây dựng CSDL quản lý đất đai tại 24 xã, thị trấn và xây dựng CSDL ...
  258/TB-STNMT Thông báo 258/TB-STNMT mời đặt hàng giao nhiệm vụ thực hiện xây dựng CSDL quản lý đất đai chung cho toàn bộ huyện Tram Tấu ...
  Thông báo Về việc tiếp nhận hồ sơ cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản tại khu vực Kim Bình xã Hưng Thịnh, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái
  718/TB-STNMT Thông báo 718/TB-STNMT mời đặt hàng thực hiện nhiệm vụ: Kiểm tra nghiệm thu khối lượng, chất lượng sản phẩm xây dựng CSDL quản lý đất đai tại 24 xã...