• Loading...
 

Hỏi đáp

Thư viện hình ảnh

      

Thư viện Video

Triển khai thực hiện Chỉ thị số 23 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh Chương trình tổng thể cải cách hành chính giai đoạn 2021-2030
Ngày xuất bản: 05/11/2021 7:43:00 SA
Lượt đọc: 1551

Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành công văn số 3863 yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; các cơ quan trung ương đóng trên địa bàn tỉnh triển khai thực hiện Chỉ thị số 23 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh Chương trình tổng thể cải cách hành chính giai đoạn 2021-2030.

 Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và đề nghị các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh ngoài việc tổ chức triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ theo nội dung Kế hoạch số 206/KH-UBND ngày 01/9/2021 của UBND tỉnh cần tổ chức quán triệt, chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc, kịp thời Chỉ thị số 23/CT-TTg của Thủ tướng Chính phú gắn với các nội dung tại Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ và Kế hoạch số 206/KH-UBND ngày 01/9/2021 của UBND tỉnh Yên Bái.

Tăng cường công tác tự kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính  của cơ quan, đơn vị; siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính trong thực thi công vụ nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thuộc quyền quản lý - xác định rõ trách nhiệm của cá nhân, tổ chức trong công tác tham mưu, tố chức triển khai thực hiện từng nhiệm vụ, lĩnh vực cải cách hành chính; người đứng đầu các cơ quan đơn vị địa phương chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh về kết quả, tiến độ thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính được giao.

Các cơ quan, đơn vị, địa phương có trách nhiệm tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ được phân công; phối hợp chặt chẽ, đúng thẩm quyền, trách nhiệm giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương trong triển khai các nội dung cải cách hành chính để bảo đảm Chương trình tổng thể của Trung ương, Kế hoạch của tỉnh được triển khai đồng bộ, thống nhất theo lộ trình và mục tiêu đã đề ra.

Tập trung triển khai có hiệu quả và hoàn thành 06 nội dung cua Nghị quyểt số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ đề ra, gồm: cải cách thể chế; cải cách thủ tục hành chính; cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; cải cách chế độ công vụ; cải cách tài chính công và xây dựng, phát triển Chính phủ điện tử Chính phủ số. Triển khai thực hiện Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính theo Quyết đinh số 468/QĐ-CP ngày 27/3/2021 của Chính phủ.

Các sở, ban, ngành, địa phương, các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh bám sát chương trình, kế hoạch của Trung ương, của tỉnh Yên Bái và của ngành, xây dựng Kế hoạch cải cách hành chính, giai đoạn 2021-2025 hoặc cả giai đoạn 2021­ - 2030, trong đó xác định rõ thời gian thực hiện và hoàn thành, phân công trách nhiệm cụ thể cho từng tập thể, cá nhân liên quan để tổ chức triển khai có hiệu quả công tác cải cách hành chính.

Cổng TTĐT