• Loading...
 

Hỏi đáp

Thư viện hình ảnh

      

Thư viện Video

Yên Bái: Ban hành Bộ tiêu chí đánh giá, xác định Chỉ số CCHC năm 2021 của các sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh
Ngày xuất bản: 16/11/2021 7:46:00 SA
Lượt đọc: 1618

UBND tỉnh Yên Bái vừa ban hành Quyết định số 2494/QĐ-UBND ban hành Bộ tiêu chí đánh giá, xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2021 của các sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

 Bộ tiêu chí đánh giá xác định chỉ số cải cách hành chính (CCHC) đối với các sở, ban, ngành gồm các lĩnh vực: Công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính; Công tác tham mưu xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật (QPPL), thực hiện nhiệm vụ rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL; Cải cách thủ tục hành chính (TTHC); Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; Cải cách chế độ công vụ; Cải cách tài chính công; Hiện đại hóa hành chính nhà nước; Đánh giá tác động của cách cách hành chính (thông qua điều tra xã hội học).

Bộ tiêu chí đánh giá xác định chỉ số cải cách hành chính (CCHC) đối với UBND cấp huyện gồm các lĩnh vực: Công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính; Xây dựng, ban hành văn bản, rà soát văn bản QPPL; Cải cách TTHC; Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; Cải cách chế độ công vụ; Cải cách tài chính công; Hiện đại hóa hành chính nhà nước; Đánh giá tác động của cải cách hành chính (thông qua điều tra xã hội học).

Cổng TTĐT