• Loading...
 

Hỏi đáp

Thư viện hình ảnh

      

Thư viện Video

In Đọc bài
Yêu cầu các doanh nghiệp thăm dò, khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh thực hiện các quy định về thăm dò, khai thác khoáng sản
Ngày xuất bản: 02/11/2023 7:57:00 SA
Lượt đọc: 1205

Sở Tài nguyên và Môi trường vừa ký ban hành Công văn số 2464/STNMT-KS ngày 31/10/2023 về việc yêu cầu các doanh nghiệp thăm dò, khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh thực hiện các quy định về thăm dò, khai thác khoáng sản.

Thực hiện Công văn số 8488/BTNMT-KSVN ngày 04 tháng 10 năm 2023 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc phối hợp trong công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực khoáng sản; Công văn số 3454/UBND-TNMT ngày 16 tháng 10 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước về khoáng sản, kiểm tra, xử lý vi phạm trong hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh. Theo chức năng, nhiệm vụ được giao về lĩnh vực khoáng sản, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Yên Bái yêu cầu các doanh nghiệp thăm dò, khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Yên Bái thực hiện nghiêm các nội dung sau:

1. Về thăm dò khoáng sản

a) Thực hiện thăm dò khoáng sản theo đúng nội dung Giấy phép thăm dò được cấp; Đề án thăm dò khoáng sản đã được cấp thẩm quyền phê duyệt; Báo cáo kết quả hoạt động thăm dò khoáng sản theo quy định của Luật Khoáng sản, Nghị định số 158/2016/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khoáng sản và quy định của pháp luật khác có liên quan. Không được phép: (1) Thăm dò khoáng sản khi chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép. (2) Lợi dụng thăm dò để khai thác khoáng sản, khai thác khoáng sản trái phép.

b) Thực hiện lập và nộp đầy đủ các hồ sơ, thủ tục Đề án thăm dò khoáng sản, Báo cáo kết quả hoạt động thăm dò khoáng sản và các biểu mẫu báo cáo liên quan (cả Giấy phép thăm dò của Bộ và của Tỉnh) theo quy định tại Thông tư số 45/2016/TT-BTNMT ngày 26 tháng 12 năm 2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về đề án thăm dò khoáng sản, đóng cửa mỏ khoáng sản và mẫu báo cáo kết quả hoạt động khoáng sản, mẫu văn bản trong hồ sơ cấp phép hoạt động khoáng sản, hồ sơ phê duyệt trữ lượng khoáng sản, trình tự, thủ tục đóng cửa mỏ khoáng sản (được sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 51/2017/TT-BTNMT ngày 30 tháng 11 năm 2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường)... và các hồ sơ, thủ tục khác liên quan đến hoạt động thăm dò khoáng sản về Sở Tài nguyên và Môi trường để theo dõi, nắm bắt.

2. Về khai thác khoáng sản

a) Thực hiện khai thác khoáng sản theo đúng nội dung Giấy phép khai thác được cấp. Không được phép khai thác khoáng sản khi chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép (khai thác khoáng sản khi chưa được cấp phép, khai thác khoáng sản vượt ra ngoài phạm vi, ranh giới, diện tích được cấp phép, khai thác khoáng sản vượt độ sâu được cấp phép khai thác, khai thác khoáng sản vượt công suất được phép khai thác...).

b) Thực hiện và nộp đầy đủ các hồ sơ, thủ tục liên quan đến khai thác khoáng sản về Sở Tài nguyên và Môi trường theo quy định của Luật Khoáng sản tại Nghị định số 158/2016/NĐ-CP và Thông tư số 17/2020/TT-BTNMT để theo dõi, nắm bắt, gồm: (1) Hồ sơ thiết kế mỏ đã được thẩm định, phê duyệt. (2) Chôn mốc giới mỏ và quản lý mốc giới mỏ theo quy định và được Sở Tài nguyên và Môi trường bàn giao mốc các điểm mốc giới mỏ khu vực khai thác khoáng sản. (3) Đăng ký/Thông báo ngày xây dựng cơ bản, khai thác khoáng sản. (4) Bổ nhiệm giám đốc điều hành mỏ và thông báo về việc bổ nhiệm giám đốc điều hành mỏ theo quy định. (4) Lập và nộp Báo cáo định kỳ, báo cáo thống kê, kiểm kê trữ lượng khoáng sản, cập nhật đo đạc bản đồ hiện trạng mỏ, mặt cắt hiện trạng mỏ. (5) Lắp đặt trạm cân camera giám sát tại mỏ để kiểm soát sản lượng khai thác khoáng sản. (6) Thực hiện quy trình, phương pháp xác định sản lượng khoáng sản khai thác thực tế quy định tại Điều 41, Điều 42 và Điều 43 Nghị định số 158/2016/NĐ-CP và Thông tư số 17/2020/TT-BTNMT… và các hồ sơ, thủ tục khác liên quan đến hoạt động khai thác khoáng sản.

3. Nội dung liên quan

Thường xuyên cập nhật, nghiên cứu các quy định của pháp luật liên quan đến hoạt động thăm dò, khai thác khoáng sản từ các văn bản quy phạm pháp luật và qua nội dung tuyên truyền pháp luật hàng năm của Sở Tài nguyên và Môi trường và trên các phương tiện thông tin, truyền thông (cổng thông tin điện tử của tỉnh, báo, tạp trí, phát thanh, truyền hình…) để thực hiện đảm bảo đúng theo quy định của pháp luật trong hoạt động thăm dò, khai thác khoáng sản.

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Yên Bái yêu cầu các doanh nghiệp thăm dò, khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh nghiêm túc thực hiện./.  

Toàn văn nội dung Công văn số 2464/STNMT-KS

BBT