• Loading...
 

Hỏi đáp

Thư viện hình ảnh

      

Thư viện Video

In Đọc bài
Bộ TN&MT: Phê duyệt đề xuất cấp độ và phương án bảo đảm an toàn thông tin
Ngày xuất bản: 28/05/2021 7:51:00 SA
Lượt đọc: 1449

 ụ thể, các hệ  thống  thông tin thành phần bao gồm: Thư viện điện tử trung tâm là thông tin dữ liệu thư viện của toàn ngành  tài nguyên và môi trường do Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên môi  trường quản lý; Thư viện điện tử thành phần là thông tin dữ liệu thư viện đặc thù của từng  đơn vị do các đơn vị trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường tham gia dự án (Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam; Văn phòng Bộ; Cục Đo đạc, Bản đồ và  Thông tin địa lý Việt Nam; Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam; … ).

Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên môi trường là đơn vị vận hành hệ thống thông tin có trách  nhiệm bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo các quy định tại Điều 22 Nghị  định số 85/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ về bảo đảm an  toàn hệ thống thông tin theo cấp độ. Đồng thời, kiểm tra, giám sát thực hiện Quyết định số 1046 và báo cáo Bộ Tài nguyên vàMôi trường theo quy định của pháp luật. 

Đối với các đơn vị trực thuộc Bộ khi sử dụng Hệ thống thư viện điện tử tài  nguyên môi trường phải tuân thủ các quy định có liên quan được nêu trong phương  án bảo đảm an toàn cho Hệ thống thư viện điện tử tài nguyên môi trường đã được  phê duyệt. 

Theo đó, phương án bảo đảm an toàn thông tin trong thiết kế, quá trình vận hành  hệ thống thông tin tương ứng với cấp độ 3 phù hợp với quy định tại Thông tư  03/2017/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền  thông quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Nghị định số 85/2016/NĐCP và Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11930:2017. 

baotainguyenmoitruong.vn