• Loading...
 

Hỏi đáp

Thư viện hình ảnh

      

Thư viện Video

10 nhiệm vụ trọng tâm năm 2019 của ngành Tài nguyên và Môi trường Yên Bái
Ngày xuất bản: 26/02/2019 1:51:00 CH
Lượt đọc: 3591

Năm 2018 là năm kiểm điểm, đánh giá giữa nhiệm kỳ 2015 - 2020 thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, sự quan tâm chỉ đạo của Bộ Tài nguyên và Môi trường, sự phối hợp có hiệu quả của các cấp, các ngành trong tỉnh.

Đoàn công tác của Bộ Tài nguyên và Môi trường do Bộ trưởng Trần Hồng Hà dẫn đầu thăm, làm việc và chúc tết Sở Tài nguyên và Môi trường Yên Bái ngày 10/02/2019

Sở Tài nguyên và Môi trường đã chủ động tập trung, chỉ đạo quyết liệt đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp và hoàn thành 10 nhiệm vụ trọng tâm năm 2018 của Sở đã đề ra, trong đó, một số nhiệm vụ nổi bật là: Thực hiện việc sắp xếp tổ chức bộ máy của ngành tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban chấp hành Trung ương theo chỉ đạo của tỉnh. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính, cải thiện chỉ số cải cách hành chính của Sở; từng bước cung cấp dịch vụ công trực tuyến đạt mức độ 3, 4 theo lộ trình. Tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện nghiêm và có hiệu quả Chỉ thị số 01-CT/TTg ngày 03/01/2018 của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh, tăng cường công tác quản lý đất đai và xây dựng hệ thống thông tin đất đai trên địa bàn tỉnh; triển khai Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản tỉnh Yên Bái giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2030; phát triển quỹ đất thu ngân sách được 547,80 tỷ đồng, đạt 105,3,0% so với chỉ tiêu Tỉnh ủy giao; tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản nộp ngân sách được 58,922 tỷ đồng, đạt 131% dự toán Bộ Tài chính giao; tính tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước nộp ngân sách trên 784,44 triệu đồng; xác nhận và tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt 120 thủ tục hồ sơ về bảo vệ môi trường, ban hành Kế hoạch thực hiện Quyết định số 491/QĐ-TTg ngày 07/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt điều chỉnh Chiến lược quốc gia về quản lý tổng hợp chất thải rắn đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050; thường trực tiếp 159 lượt công dân, tiếp nhận 88 đơn, đã xử lý và tham mưu giải quyết 100% số đơn tiếp nhận, tổ chức 24 cuộc thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường đối với 140 tổ chức, cá nhân

Bên cạnh những thành tích đã đạt được thì ngành vẫn còn nhiều khó khăn, vướng mắc và bất cập cần tiếp tục khắc phục và tháo gỡ như:

- Cơ cấu tổ chức, bộ máy quản lý tài nguyên và môi trường còn có bất cập, Văn phòng Đăng ký đất đai và Phát triển quỹ đất một cấp còn chưa được thành lập theo đúng quy định pháp luật đất đai. Số biên chế quản lý nhà nước còn ít  so với yêu cầu nhiệm vụ được giao, nhất là trong lĩnh vực đất đai, môi trường...

- Công tác quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường còn bất cập so với yêu cầu, nhiệm vụ. Khiếu kiện về đất đai tuy có giảm nhưng vẫn là vấn đề phức tạp. Công tác bồi thường giải phóng mặt bằng một số dự án còn kéo dài dẫn đến tiến độ thực hiện các dự án chậm; một số dự án chậm đưa đất vào sử dụng.

- Việc chấp hành các quy định về bảo vệ môi trường của một số tổ chức, cá nhân trên địa bàn chưa đúng và đầy đủ, còn một số cơ sở chưa có thủ tục về môi trường.

- Trong quá trình hoạt động khai thác khoáng sản vẫn còn có những doanh nghiệp chưa tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật; vẫn còn hiện tượng khai thác khoáng sản trái phép tại các huyện Yên Bình, Lục Yên, Văn Yên và thành phố Yên Bái.

- Còn có một số cơ sở khai thác, sử dụng, xả thải ra nguồn nước chưa có giấy phép theo quy định; việc kiểm tra, giám sát, xử lý các hành vi vi phạm còn hạn chế...

Năm 2019, ngoài các nhiệm vụ thường xuyên, Đảng uỷ Sở Tài nguyên và Môi trường Yên Bái xác định 10 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ cụ thể như sau:

Một là: Tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy của ngành tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/ 2017 của Ban chấp hành Trung ương theo chỉ đạo của tỉnh; trình Đề án thành lập Văn phòng Đăng ký đất đai một cấp theo đúng quy định của pháp luật đất đai. Tiếp tục chấn chỉnh tác phong, lề lối làm việc của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong ngành khi thực hiện nhiệm vụ và giải quyết công việc đối với các tổ chức và cá nhân.

Hai là: Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính, cải thiện chỉ số cải cách hành chính của Sở, phấn đấu tăng 02 bậc so với năm 2018. Hoàn thành dự án Hiện đại hóa hệ thống lưu trữ và nâng cấp trang thông tin điện tử của Sở để thực hiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến đạt mức độ 3 đối với thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai.

Ba là: Chấn chỉnh công tác đo đạc lập bản đồ địa chính và lập, cập nhật, chỉnh lý hồ sơ địa chính trên địa bàn tỉnh.

Bốn là: Thực hiện việc rà soát, thống kê xây dựng bộ cơ sở dữ liệu về thực trạng quản lý, sử dụng đất của các tổ chức trên địa bàn tỉnh để tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh các biện pháp quản lý nhà nước trong lĩnh vực đất đai khắc phục tình trạng sử dụng đất lãng phí, không hiệu quả.

Năm là: Tổ chức thực hiện đề án phát triển quỹ đất giai đoạn 2018 – 2020 đã được điều chỉnh bổ sung; hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách tiền sử dụng đất theo kế hoạch được giao năm 2019.

Sáu là: Rà soát hoạt động của các đơn vị khai thác khoáng sản, đề xuất xử lý các vi phạm thu hồi Giấy phép khai thác đối với các dự án khai thác có vi phạm theo quy định của pháp luật; rà soát các trường hợp đã có văn bản thỏa thuận hoạt động khoáng sản của Ủy ban nhân dân tỉnh và đề xuất xử lý, giải quyết các bước tiếp theo.

Bảy là: Tiếp tục tập trung vào công tác phòng ngừa, kiểm soát ô nhiễm môi trường, không để xảy ra điểm nóng về môi trường trên địa bàn tỉnh.

Tám là: Tiếp tục tăng cường công tác quản lý việc khai thác sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước, tiến tới cơ bản chấm dứt tình trạng khai thác và xả nước thải vào nguồn nước không có giấy phép; tăng cường công tác quản lý nhà nước về khí tượng thủy văn, ứng phó với biến đổi khí hậu và phòng chống thiên tai trên địa bàn.

Chín là: Chủ động xây dựng các Chương trình, nhiệm vụ, dự án để tranh thủ các nguồn vồn đầu tư từ ngân sách nhà nước và các nguồn vốn hợp pháp khác để tổ chức triển khai thực hiện theo quy định của pháp luật.

Mười là: Tập trung tổ chức thực hiện các cuộc thanh tra, kiểm theo Kế hoạch đã được phê duyệt; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các kết luận, thanh tra, kiểm tra trước đây; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật tài nguyên và môi trường. Thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết 100% đơn thư khiếu nại, tố cáo, tranh chấp đất đai./.

 

Hồ - Lê