Trong thời gian vừa qua, Công đoàn bộ phận Văn phòng Đăng ký đất đai thường xuyên nhận được sự lãnh đạo, chỉ đạo của Công đoàn cơ sở Sở Tài nguyên và Môi trường; sự lãnh đạo, chỉ đạo của Chi ủy chi bộ nên Công đoàn bộ phận Văn phòng Đăng ký đất đai bám sát các nhiệm vụ chính trị đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ và định hướng nội dung hoạt động cho phù hợp với nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

Với vai trò và trách nhiệm của mình, Công đoàn bộ phận Văn phòng Đăng ký đất đai đã nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên công đoàn (ĐVCĐ) và tham gia tham mưu việc sắp xếp, bố trí công việc theo vị trí việc làm phù hợp với chuyên môn đã được đào tạo và năng lực của từng đoàn viên công đoàn trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của các phòng nghiệp vụ, các chi nhánh trong đơn vị; mọi ĐVCĐ đều có việc làm ổn định và thường xuyên, số lượng ĐVCĐ ở các phòng về cơ bản phù hợp với khối lượng công việc được giao.

Vì vậy, đoàn viên công đoàn luôn luôn yên tâm công tác theo vị trí việc làm đã được đơn vị bố trí sắp xếp, chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước; chủ động xây dựng mối đoàn kết nội bộ, xây dựng cơ quan văn hóa; chủ động học hỏi để nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ và hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao:

Đoàn viên công đoàn Bộ phận một cửa Chi nhánh huyện Yên Bình tiếp nhận hồ sơ.

Về nhiệm vụ chính trị

Từ ngày 01/01/2020, Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh đi vào hoạt động, Ban Chấp hành Công đoàn bộ phận đã phối hợp chặt chẽ với Ban Giám đốc để vận động, điều hành Văn phòng hoạt động từng bước đã thể hiện rõ hơn tính chuyên nghiệp trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ với bộ máy tổ chức được sắp xếp một cấp (huyện, tỉnh) theo các nhóm chuyên môn và theo từng vị trí công việc chuyên sâu; quy trình giải quyết công việc đã được thực hiện thống nhất. Hoạt động đăng ký đất đai đã có sự quản lý, điều hành tập trung, thống nhất, bảo đảm việc triển khai thực hiện đăng ký, cấp giấy chứng nhận của địa phương theo đúng kế hoạch, có trọng tâm, trọng điểm. Kết quả: Công tác Đăng ký và Cấp giấy chứng nhận (đất tổ chức) đã tiếp nhận, giải quyết 114 hồ sơ; Đăng ký và Cấp giấy chứng nhận (hộ gia đình, cá nhân tại chi nhánh các huyện,thị xã, thành phố) đã tiếp nhận, thực hiện giải quyết là 8.237 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (trong đó, thực hiện việc đăng ký cấp mới 1.413 giấy, cấp đổi cấp lại 260 giấy, đăng ký biến động đất đai khi thực hiện các quyền của người sử dụng đất mà phải cấp mới Giấy chứng nhận 1.956 giấy, thực hiện việc đăng ký biến động khi thực hiện các quyền của người sử dụng đất mà phải cấp mới Giấy chứng nhận 4.608 giấy). Công tác Đăng ký giao dịch bảo đảm đã tiếp nhận và giải quyết 6.815 giấy; Công tác đo đạc, lập bản đồ địa chính, lập hồ sơ địa chính, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đất lần đầu tại xã Minh Quân, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái cơ bản đã hoàn thành công tác ngoại nghiệp; Công tác lập, cập nhật, chỉnh lý hồ sơ địa chính của các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân khi có biến động được thực hiện kịp thời theo quy định; Công tác quản trị vận hành, duy trì hoạt động trang Thông tin điện tử, hệ thống Điều hành - Tác nghiệp và Hòm thư điện tử, đảm bảo thông suốt, kịp thời phục vụ việc cung cấp dịch vụ hành chính công trên mạng Internet thuộc phạm vi quản lý của Sở...

Đoàn viên công đoàn In Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất tại Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh.

Về các hoạt động, phong trào

- Bên cạnh việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, Ban Chấp hành công đoàn Bộ phận Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh còn chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, viên chức đoàn viên công đoàn: Các hoạt động xã hội trong việc chăm lo đến quyền lợi ích của đoàn viên công đoàn và các đối tượng chính sách, người lao động có hoàn cảnh khó khăn trong các ngày lễ, ngày kỷ niệm truyền thống đã được quan tâm. Cán bộ, viên chức đoàn viên công đoàn được xét nâng lương theo định kỳ, nâng lương trước thời hạn và phụ cấp thâm niên vượt khung theo đúng quy định; Đoàn viên công đoàn, người thân của đoàn viên công đoàn khi bị ốm đau được thăm hỏi, động viên kịp thời; đoàn viên công đoàn đượchỗ trợ tiền ăn trưa hàng tháng, tiền công tác phí khi đi cơ sở.

- Công tác vận động đoàn viên, người lao động tham gia ủng hộ các hoạt động xã hội từ thiện: Trong 6 tháng đầu năm 2020, Đoàn viên công đoàn đã nhiệt tình, tham gia ủng hộ bằng vật chất đối với quỹ hộ chống dịch COVID-19, quỹ vì người nghèo do công đoàn cấp trên phát động. Tổng số tiền tham gia ủng hộ là 30.495.000 đồng.

Về mục tiêu, nhiệm vụ trong thời gian tới:

Tiếp tục phát huy vài trò và trách nhiệm của công đoàn bộ phận là nhiệm vụ đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; cụ thể:

- Tăng cường công tác kiểm, giám sát việc thực hiện các chế độ, chính sách đối với đoàn viên công đoàn;

- Chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên công đoàn, đề xuất với chính quyền tiết kiệm các khoản chi khác để dành kinh phí chi thu nhập tăng thêm cho người lao động;

- Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục nâng cao nhận thức cho đoàn viên và người lao động; Tuyên tuyền, phổ biến đoàn viên công đoàn thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, của tỉnh và cơ quan cấp trên.

- Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, thực hiện tốt 4 tiêu chuẩn xây dựng người cán bộ CBVC "Trung thành - Sáng tạo - Tận tụy - Gương mẫu" để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của cơ quan năm 2020.

- Thực hiện tốt các hoạt động văn hóa, văn nghệ thể thao như tổ chức các hoạt động giao lưu văn nghệ, thể thao nhân các ngày lễ, ngày kỷ niệm truyền thống trọng đại của đất nước, của tỉnh; vận động đoàn viên công đoàn tích cực tham gia các giải thể thao do Công đoàn Sở tổ chức.

- Thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng và phát triển đoàn viên; cụ thể: Giới thiệu từ 01 đến 03 đoàn viên ưu tú cho Đảng để bồi dưỡng và kết nạp vào Đảng.

- Duy trì thực hiện việc kiểm, giám sát việc thực hiện các chế độ, chính sách đối với đoàn viên công đoàn; việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, quy chế làm việc của cơ quan. Kiểm tra, giám sát việc quản lý, sử dụng các nguồn kinh phí ở đơn vị.

- Tăng cường hoạt động của Ban nữ công, tạo mọi điều kiện để Nữ công triển khai các hoạt động phong trào của Nữ CBVCLĐ.

Với định hướng tập trung thực hiện tốt chức năng chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đội ngũ cán bộ, viên chức và người lao động... Đồng thời đẩy mạnh việc tổ chức các phong trào thi đua, các cuộc vận động theo hướng thiết thực gắn với nhiệm vụ chính trị của ngành và phù hợp với điều kiện cụ thể của đơn vị, toàn thể đoàn viên Công đoàn bộ phận Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Yên Bái sẽ quyết tâm phấn đấu thực hiện và hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao./.