Bỏ phiếu bầu Ban chấp hành Đảng bộ Sở nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đảng bộ Sở TN&MTvới chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái trong quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường trên các lĩnh vực: Tài nguyên đất đai, tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản, môi trường, khí tượng thủy văn, biến đổi khí hậu và đo đạc bản đồ.

Đảng bộ Sở có 111 đảng viên, trong đó có 104 đảng viên chính thức và 07 đảng viên dự bị sinh hoạt tại 05 chi bộ trực thuộc Đảng bộ Sở.

Trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức trên các lĩnh vực quản lý hết sức nhạy cảm và phức tạp, đặc biệt là diễn biến phức tạp của thời tiết và biến đổi khí hậu, song với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, sự chỉ đạo, hướng dẫn trực tiếp của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh (nay là Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh) cùng với sự nỗ lực cố gắng của toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động, Đảng bộ Sở TN&MT đã thực hiện và hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ chính trị và chuyên môn như:

Đảng bộ đã tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện tốt các nghị quyết, chủ trương của cấp trên đặc biệt là Nghị quyết số 04/NQ-TU về xây dựng, chỉnh đốn đảng gắn với thực hiện chỉ thị số 05/CT-TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đổi mới, tăng cường công tác kiểm tra giám sát; chú trọng công tác phát triển đảng và chất lượng đảng viên; tập trung tuyên truyền nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên về nâng cao cảnh giác, đấu tranh phản bác các luận điểm sai trái; chống âm mưu “diễn biến hòa bình”, chống các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ Đảng và sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống...

Củng cố, kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy của Sở, ngành tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo Nghị quyết 18-NQ/TW, Nghị quyết 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương; Kế hoạch số 43 và số 44/KH-UBND ngày 12/3/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái. Kết quả sau khi sắp xếp đã giảm được 02 phòng chuyên môn, 01 đơn vị sự nghiệp thuộc Sở, giảm 04 phòng thuộc chi cục và đơn vị thuộc Sở (01 Trưởng phòng thuộc Sở xuống làm Phó Chi cục thuộc Sở, 01 Trưởng phòng về nghỉ hưu, 01 Giám đốc Trung tâm xuống làm Phó Giám đốc đơn vị thuộc Sở, 01 Giám đốc xuống làm Phó Chánh Văn phòng Sở, 01 Phó Giám đốc trung tâm xuống làm Trưởng phòng thuộc Trung tâm, 02 Phó trưởng phòng thuộc Sở xuống làm chuyên viên, 01 Phó chi cục Trưởng xuống làm Trưởng phòng trong chi cục...)

Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ luôn coi trọng công tác nghiên cứu, cụ thể hóa các văn bản của các cơ quan đảng cấp trên, xác định công tác kiểm tra, giám sát là phương thức lãnh đạo của Đảng, có vị trí, vai trò quan trọng trong công tác xây dựng đảng.

Trong công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn đã chủ động tham mưu Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành các văn bản quy phạm pháp luật (đã ban hành 35 văn bản quy phạm pháp luật trong đó có 19 Nghị quyết và 21 Quyết định. Hoàn thành xây dựng, điểu chỉnh các quy hoạch thuộc lĩnh vực được phân công; xây dựng bảng giá đất; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; thống kê đất đai hàng năm và kiểm kê đất đai định kỳ; tạo quỹ đất sạch, tổ chức bán đấu giá, thu ngân sách từ tiền sử dụng đất, thuê đất nộp ngân sách cho tỉnh được 2.356 tỷ đồng.

Ban hành 3.364 văn bản quản lý khoáng sản, trình phê duyệt 124 khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản; tổ chức đấu giá thành công 16 khu vực khoán sản; trình UBND tỉnh phê duyệt 148 thủ tục, xác nhận 192 thủ tục về môi trường; cấp 85 giấy phép về tài nguyên nước, phê duyệt 10 phương án cắm mốc hành lang bảo vệ nguồn nước hồ chứa đối với 10 hồ chứa thủy điện thuộc diện phải lập hành lang bảo vệ nguồn nước…

Về mục tiêu, nhiệm trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ Sở TN&MT đã xác định 07 chỉ tiêu chủ yếu như sau:

1. Phấn đấu tỷ lệ 100% đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức được học tập, quán triệt chỉ thị, nghị quyết, chính sách pháp luật tài nguyên và môi trường.

2. Hàng năm, 100% đảng viên đăng ký và thực hiện tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

3. Phấn đấu trong cả nhiệm kỳ, hàng năm Đảng bộ đạt mức xếp loại chất lượng “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”. Từ 90 - 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 15% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

4. Kết nạp từ 15 - 20 đảng viên mới.

5. Thực hiện công tác kiểm tra, giám sát thường xuyên hàng năm, bảo đảm 05/05 chi bộ đều được kiểm tra, giám sát.

6. Lãnh đạo xây dựng cơ quan và các tổ chức đoàn thể vững mạnh. Đẩy mạnh các hoạt động văn nghệ, thể thao, 100% các cán bộ, công chức, viên chức tích cực tham gia các hoạt động nhân đạo, từ thiện do cấp trên phát động.

7. Lãnh đạo thực hiện và hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chuyên môn.

Đồng chí Hoàng Thị Chanh - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khổi các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Hoàng Thị Chanh đánh giá cao tính nghiêm túc, trách nhiệm của Ban Chấp hành đảng bộ Sở và các kết quả mà Đảng bộ Sở đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua về vai trò lãnh đạo của BCH Sở là hạt nhân chính trị của đơn vị; sự đoàn kết nhất trí cao của đội ngũ cán bộ đảng viên, công chức, viên chức và người lao động của Sở đã nắm vững chủ trương của đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tham mưu tích cực cho Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành nhiều chủ trương, cơ chế chính sách trên các lĩnh vực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao; công tác cải cách hành chính, kiện toàn sắp xếp tổ chức bộ máy được quan tâm thực hiện tốt. Công tác xây dựng đảng trong suốt nhiệm kỳ được triển khai bàn bản, nề nếp, đầy đủ, là một trong những điểm nhấn tích cực.

Ban Chấp hành khóa VIII ra mắt đại hội.

Đồng thời, đồng chí Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh đề nghị các đại biểu nêu cao tinh thần trách nhiệm, sáng suốt lựa chọn những đảng viên tiêu biểu, đủ tiêu chuẩn, phẩm chất, đạo đức, năng lực, trình độ và sự tín nhiệm để bầu vào BCH Đảng bộ nhiệm kỳ mới đủ về số lượng, đảm bảo chất lượng, có cơ cấu hợp lý, đủ khả năng thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ.

Kết quả đại hội đã bầu ra 11 đồng chí vào BCH Đảng bộ Sở Khóa VIII; với số phiếu tín nhiệm rất cao, đồng chí Hồ Đức Hợp đã được đại hội bầu chức vụ Bí thư Đảng ủy Sở nhiệm kỳ 2020-2025; 05 đồng chí được bầu đi dự  Đại hội Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh./.