Toàn cảnh Hội nghị

Đồng chí Lê Công Tiến-Phó Bí thư Đảng uỷ, Phó Giám đốc Sở thay mặt BCH Đảng ủy trình bày Báo cáo tổng kết thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2021, phương hướng nhiệm vụ năm 2022.

Báo cáo đã chỉ rõ: Năm 2021, trong điều kiện gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID–19 đã làm ảnh hưởng rất lớn  đến sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Song dưới sự lãnh đạo, điều hành của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, trong năm 2021, toàn Đảng bộ đã bám sát tình hình thực tiễn, chủ động đề xuất các giải pháp thuộc lĩnh vực quản lý của ngành góp phần tích cực vào kết quả thực hiện “nhiệm vụ kép” - Vừa phòng chống dịch, vừa phát triển kinh tế - xã hội.

Trong năm 2021, để thực hiện công tác chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết, chỉ thị, quyết định, kết luận của cấp trên, Đảng ủy sở đã ban hành tổng số 125 văn bản các loại, bao gồm: 04 quyết định; 15 kế hoạch; 08 nghị quyết; 15 kết luận; 03 tờ trình; 02 chương trình hành động; 24 báo cáo và 54 văn bản triển khai, đôn đốc thực hiện.

Đảng viên tham gia ý kiến trong phần thảo luận

Công tác chính trị, tư tưởng của đảng viên được quan tâm: Toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong Đảng bộ đều có lập trường, tư tưởng vững vàng, có bản lĩnh chính trị. Luôn viết, nói và làm theo nghị quyết, quan điểm, đường lối, chính sách của đảng, pháp luật của Nhà nước; duy trì tốt sự đoàn kết thống nhất trong đảng, cán bộ đảng viên yên tâm công tác. Công tác phát hiện, ngăn ngừa, đấu tranh với những biểu hiện về tư tưởng và hành vi trái với quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước được chú trọng. Đã triển khai học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng các cấp đến 100% cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức.

Chú trọng chấn chỉnh tác phong, lề lối làm việc của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong ngành khi thực hiện nhiệm vụ và giải quyết công việc đối với các tổ chức, đơn vị và công dân.

Công tác đào đào tạo, bồi dưỡng và phát triển nguồn nhân lực tiếp tục được đổi mới bám sát nhiệm vụ của ngành. Triển khai việc rà soát, bổ sung quy hoạch cấp uỷ, quy hoạch cán bộ lãnh đạo thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý nhiệm kỳ 2021-2026 và các nhiệm kỳ tiếp theo. Chỉ đạo xây dựng kế hoạch nhu cầu, cơ cấu, số lượng tuyển dụng công chức, viên chức.

Tại hội nghị, các đại biểu đã cùng nhau thảo luận, đóng góp ý kiến nhằm thực hiện hiệu quả công tác quản lý Nhà nước trong các lĩnh vực tài nguyên môi trường trên địa bàn tỉnh.

Phát biểu tại hội nghị đồng chí Hồ Đức Hợp - Tỉnh ủy viên, Bí thư đảng ủy, Giám đốc STài nguyên và Môi trường biểu dương những kết quả đạt được của ngành tài nguyên và môi trường trong năm 2021 đồng thời đưa ra 8 giải pháp thực hiện nhiệm vụ trong năm 2022 như sau:

1. Chấp hành tốt sự lãnh đạo của Tỉnh uỷ, UBND tỉnh và Đảng uỷ Khối cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh, cũng như tranh thủ sự quan tâm, giúp đỡ về chuyên môn nghiệp vụ của Bộ Tài nguyên và Môi trư­ờng để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ bằng Nghị quyết, Chương trình hành động, Kế hoạch phù hợp tình hình, điều kiện của Đảng bộ; trong đó, tập trung xây dựng kế hoạch để thực hiện hiệu quả Chương trình hành động số 56-CTr/TU ngày 01/11/2021 của Tỉnh ủy Yên Bái về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2022. Kiến nghị kịp thời lên cấp trên để xin ý kiến chỉ đạo về những nội dung công việc có liên quan tới hoạt động của ngành.

2. Tiếp tục quan tâm giáo dục chính trị tư tưởng đối với cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức; trong đó, tập trung chỉ đạo, có giải pháp quyết liệt để thay đổi tư duy tiếp cận trong xử lý công việc của toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong toàn ngành tài nguyên và môi trường, nhất là đối với viên chức Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai trong giải quyết thủ tục hành chính (xác định lấy người dân và doanh nghiệp là khách hàng quan trọng, là đối tượng để phục vụ). Quán triệt và thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên. Thực hiện nghiêm túc Quy định số 37-QĐ/TW ngày 25/10/2021 của Ban chấp hành Trung ương về “Những điều đảng viên không được làm”, phấn đấu 100%  cán bộ, đảng viên không vi phạm quy định.

3. Tăng cường thực hiện đấu tranh tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt tại chi bộ. Thường xuyên kiểm tra, hướng dẫn cơ sở; kiểm tra việc chấp hành công vụ của cán bộ đảng viên trong Đảng bộ, kiểm điểm rút kinh nghiệm trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05- CT/TW của Bộ chính trị về “Tiếp tục học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Gắn việc thực hiện Nghị quyết lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương đảng khoá XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến","tự chuyển hoá" trong nội bộ. Quan tâm giáo dục, rèn luyện cán bộ đảng viên thực hiện tốt chức trách nhiệm vụ được giao, giữ gìn phẩm chất đạo đức với trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt.

4. Làm tốt công tác quy hoạch, đào tạo cán bộ. Thực hiện nghiêm chế độ sinh hoạt đảng, xây dựng các buổi sinh hoạt theo chuyên đề, phát huy nguyên tắc tập trung dân chủ, tinh thần đấu tranh tự phê bình và phê bình. Làm tốt công tác phân tích đánh giá chất l­ượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên. Tiếp tục nghiên cứu và có biện pháp để nâng cao trình độ chuyên môn cho cán bộ công chức viên chức. Tiếp tục lãnh đạo thực hiện tốt chính sách tinh giản biên chế, những công chức, viên chức không khắc phục đ­ược những hạn chế, yếu kém trong chuyên môn mà đã được tập thể nhắc nhở nhưng không chuyển biến hoặc chuyển biến chậm phải tiếp tục xem xét, điều động, bố trí công việc mới phù hợp.

5. Quan tâm hoạt động của tổ chức đoàn thể; chăm lo tới đời sống vật chất, tinh thần của đoàn viên, hội viên, làm cho đoàn viên, hội viên gắn bó với tổ chức. Làm tốt công tác chuẩn bị để các tổ chức đoàn thể tổ chức thành công Đại hội Làm tốt công tác thi đua khen th­ưởng, có sơ kết, tổng kết, khen th­ưởng kịp thời. Xử lý nghiêm các tr­ường hợp vi phạm Điều lệ Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy chế của cơ quan.

6. Đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính, cải thiện chỉ số cải cách hành chính theo hướng công khai, minh bạch, kịp thời, gắn với đẩy mạnh cải cách hành chính; rà soát, đơn giản hóa, rút ngắn thời gian thực hiện các thủ tục hành chính, nhất là khâu luân chuyển hồ sơ giữa các cơ quan, đơn vị; không phát sinh thêm hồ sơ, các loại giấy tờ không đúng quy định, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp thực hiện thủ tục hành chính. Thực hiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến đạt mức độ 3, 4 đối với thủ tục hành chính đủ điều kiện trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường; duy trì hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015.

7. Tăng c­ường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng ủy và Uỷ ban kiểm tra Đảng ủy. Kiểm tra, giám sát việc sinh hoạt tổ đảng, chi bộ; tiếp tục quan tâm đổi mới nội dung sinh hoạt bảo đảm tính cụ thể, thiết thực, sát với nhiệm vụ chuyên môn trong từng thời gian, bảo đảm chất lượng. Tiếp tục thực hiện Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, Luật Phòng, chống tham nhũng.

8. Chú trọng tập huấn chuyên môn nghiệp vụ về quản lý tài chính, các lĩnh vực chuyên môn của ngành để nâng cao trình độ cho cán bộ, công chức, viên chức, đẩy mạnh công tác tuyên truyền pháp luật về tài nguyên và môi trường với hình thức phù hợp, nhất là đối với đồng bào dân tộc vùng sâu, vùng xa./.