Trong 6 tháng đầu năm 2020, Văn phòng gặp rất nhiều khó khăn trong việc chia tách, sáp nhập, tiếp nhận nhân sự, cơ sở vật chất và công việc từ các chi nhánh văn phòng đất đai cấp huyện, đặc biệt là khối lượng hồ sơ đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCN) tồn đọng trong giai đoạn chuyển tiếp rất khó giải quyết dứt điểm...

Do có sự chỉ đạo giải quyết của Lãnh đạo Sở, sự phối hợp tốt của chính quyền địa phương và các ngành hữu quan nên qua 6 tháng đầu năm, Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Yên Bái đã hoạt động ổn định và đi vào nền nếp, việc đăng ký, cấp GCN đã được thống nhất quy trình từ tỉnh đến huyện và đã cơ bản xử lý dứt điểm khối lượng hồ sơ tồn đọng tại cấp huyện trong giai đoạn chuyển tiếp, một số công việc chuyên môn của Văn phòng trước đây bị chậm tiến độ hoặc chưa thực hiện nay đã được khởi động và tổ chức thực hiện,...

Ảnh: Viên chức của Văn phòng thẩm định hồ sơ và in Giấy chứng nhận QSD đất

Về hồ sơ đất tổ chức: Trong 6 tháng đầu năm 2020, trên cơ sở 48 hồ sơ được tiếp nhận, Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh đã giải quyết và trả kết quả 19 hồ sơ, từ chối giải quyết 17 hồ sơ chưa đủ điều kiện, doanh nghiệp rút 02 hồ sơ và đang tiếp tục giải quyết 10 hồ sơ.

Về công tác Đăng ký đất đai cấp tỉnh: Đã giải quyết và trả kết quả 28 hồ sơ, từ chối giải quyết 03 hồ sơ, yêu cầu bổ sung 01 hồ sơ và đang tiếp tục giải quyết 10 hồ sơ. Viết 100 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất cho các tổ chức theo đúng trình tự, thủ tục quy định.

Về công tác giao dịch bảo đảm: Đã giải quyết 21 hồ sơ, từ chối giải quyết 02 hồ sơ chưa đủ điều kiện; đang tiếp tục giải quyết 01 hồ sơ; tham mưu văn bản trả lời 01 doanh nghiệp để xử lý xác nhận hồ sơ trong thời gian ổn định cơ cấu tổ chức của Văn phòng Đăng ký đất đai một cấp.

Đã tiếp nhận và lập 44 phiếu chuyển thông tin địa chính cho người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản để xác định nghĩa vụ tài chính.

Về công tác Đăng ký và Cấp GCN tại các chi nhánh Văn phòng ở cấp huyện: Trong 6 tháng đầu năm 2020, các chi nhánh cấp huyện đã tiếp nhận và tiếp tục giải quyết là 8.237 giấy, trong đó: Tiếp nhận 1.413 GCN lần đầu, bao gồm: Thành phố Yên Bái 213 giấy, thị xã Nghĩa Lộ 119 giấy, huyện Trạm Tấu 45 giấy, huyện Lục Yên 317 giấy, huyện Mù Cang Chải 24giấy, huyện Trấn Yên 54 giấy, huyện Văn Yên 302 giấy, huyện Yên Bình 144 giấy và huyện Văn Chấn 195 giấy.

Đã hoàn thiện hồ sơ cấp Giấy chứng nhận QSD đất lần đầu cho 540 hồ sơ của 164 hộ gia đình trên địa bàn 02 xã Bạch Hà và Yên Bình, huyện Yên Bình (thuộc Dự án tổng thể).

Thực hiện đăng ký cấp đổi, cấp lại 260 GCN, Trong đó: thành phố Yên Bái 100 giấy; huyện Trạm Tấu 03 giấy, huyện Lục Yên 121giấy, huyện Mù Cang Chải 12 giấy, huyện Trấn Yên 06 giấy, huyện Văn Yên 02 giấy, huyện Yên Bình 14 giấy và huyện Văn Chấn 02 giấy.

Thực hiện đăng ký biến động đất đai khi thực hiện các quyền của người sử dụng đất mà phải cấp mới Giấy chứng nhận: 1.956 giấy, Trong đó thành phố Yên Bái 518 giấy, thị xã Nghĩa Lộ 136 giấy, huyện Lục Yên 203 giấy, huyện Trấn Yên 275 giấy, huyện Văn Yên 596 giấy, huyện Yên Bình 178 giấy, huyện Trạm Tấu 21 giấy, huyện Mù Cang Chải 19 giấy và huyện Văn Chấn 10 giấy.

Thực hiện việc đăng ký biến động khi thực hiện các quyền của người sử dụng đất mà phải cấp mới Giấy chứng nhận (chỉnh lý trên Giấy chứng nhận đã cấp): 4.608giấy, trong đó: Thành phố Yên Bái 1119 giấy, thị xã Nghĩa Lộ 112 giấy, huyện Yên Bình 486 giấy, huyện Văn Yên 455 giấy, huyện Trấn Yên 952 giấy, huyện Lục Yên 836 giấy, huyện Trạm Tấu 22 giấy, huyện Mù Cang Chải 36 giấy và huyện Văn Chấn 590 giấy.

Tiếp nhận và giải quyết 6.815giấy đăng ký giao dịch bảo đảm, Trong đó Thành phố Yên Bái 2.563 giấy, thị xã Nghĩa Lộ 861giấy, huyện Trạm Tấu 88 giấy, huyện Lục Yên 639 giấy, huyện Mù Cang Chải 108 giấy, huyện Trấn Yên 535 giấy, huyện Văn Yên 949 giấy, huyện Yên Bình 522 giấy và huyện Văn Chấn 550 giấy.

Về công tác đo đạc, lập bản đồ địa chính, lập hồ sơ địa chính, cấp GCN QSD đất lần đầu tại xã Minh Quân, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái: Cơ bản đã hoàn thành công tác ngoại nghiệp.

Về công tác kiểm tra, thẩm định bản đồ trích lục: Đã tiến hành kiểm tra, thẩm định bản đồ trích lục các công trình phục vụ công tác thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất cho 13 hồ sơ; đã tham mưu trình Ủy ban nhân dân tỉnh 05 hồ sơ giao đất, cho thuê đất.

Về công tác thu thập, quản lý, lưu trữ và cung cấp thông tin, dữ liệu về tài nguyên và môi trường: Đã tiếp nhận và rà soát 352 bộ hồ sơ năm 2019 từ Chi cục Quản lý đất đai; Hoàn thiện xong công tác lập danh mục đưa vào lưu trữ 325 bộ hồ sơ thẩm định nhu cầu năm 2018 và hồ sơ giao, thuê năm 2019 do Chi cục Quản lý đất đai bàn giao; cung cấp 103 lượt hồ sơ, bản đồ, thông tin cho các phòng chuyên môn khai thác sử dụng hồ sơ đất đai.

Về nhiệm vụ đăng ký, cấp GCN 6 tháng cuối năm 2020: Văn phòng sẽ tiếp tục tp trung xem xét, thm định, trình cp có thm quyn gii quyết các h sơ cp Giy chng nhn còn tn ti các chi nhánh. Tiếp tục hướng dẫn các Chi nhánh phối hợp với người sử dụng đất để giải quyết dứt điểm các hồ sơ tồn đọng.

Tiếp tục tổ chức thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên, như:Thẩm định cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; đăng ký biến động về sử dụng đất; chuyển thông tin xác định nghĩa vụ tài chính; đăng ký giao dịch bảo đảm...phấn đấu đảm bảo thời gian, trình tự, thủ tục quy định để phục vụ người dân và doanh nghiệp một cách nhanh chóng, hiệu quả./.