Mô hình Cuối tuần cùng dân theo Đề án 06/CP tại Thị trấn Mậu A – huyện Văn Yên.

Kết quả đã đưa 1.333.790 thửa đất dạng số vào CSDL đất đai để quản lý, khai thác sử dụng trên địa bàn 173/173 đơn vị hành chính cấp xã (trong đó: Thửa đất loại A 258.072 thửa; loại B: 307 thửa; loại C: 201.012 thửa; loại E là 806.809 thửa; chưa phân loại 67.590 thửa).

Để vận hành, khai thác Hệ thống cơ sở dữ liệu đất đai, theo chỉ đạo của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Yên Bái đã tiếp nhận và sử dụng phần mềm VBDLIS phục vụ hoạt động nghiệp vụ về đăng ký đất đai trong toàn hệ thống từ cấp huyện, cấp tỉnh, cấp Trung ương theo ngành dọc và đã kết nối liên thông với cơ quan thuế để luân chuyển hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính (NVTC) của người sử dụng đất sang Cơ quan thuế bằng phương thức liên thông điện tử. Kết quả đến 15/12/2023, đã tiếp nhận 16.833 hồ sơ (trong đó: 7.169 tiếp nhận và liên thông từ phần mềm Hành chính công; 9.664 hồ sơ tiếp nhận trên phần mềm VBDLIS) và 9/9 Chi nhánh cấp huyện đã thực hiện gửi phiếu chuyển thông tin thuế theo hình thức điện tử với 9.386 phiếu chuyển điện tử.

Về kết nối cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đối với 02 thủ tục DVC thiết yếu trên hành chính công: (Trường hợp đăng ký biến động do thay đổi thông tin về người được cấp Giấy chứng nhận Trường hợp đăng ký biến động do thay đổi về nghĩa vụ tài chính). Tổng số hồ sơ tiếp nhận 5.513 hồ sơ. (tiếp nhận trực tuyến 1.512 hồ sơ; tiếp nhận trực tiếp 4.001 hồ sơ).

Mô hình Cuối tuần cùng dân theo Đề án 06/CP tại xã Trung Tâm – huyện Lục Yên.

Đã thực hiện kết nối liên thông với phần mềm Một cửa Hành chính công tại Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố Yên Bái và thực hiện liên thông luân chuyển hồ sơ thành công từ phần mềm Hành chính công tỉnh sang Phần mềm VBDLIS, theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông (đã tiếp nhận và liên thông 7.169 hồ sơ từ phần mềm Hành chính công tỉnh sang phần mềm VBDLIS để thực hiện các nghiệp vụ về đăng ký biến động đất đai trực tiếp trên môi trường mạng). Theo lộ trình sẽ tiếp tục kết nối liên thông 8/9 huyện, và thị xã Nghĩa Lộ trong năm 2024 để triển khai đồng bộ trên địa bàn toàn tỉnh.

Tính đến ngày 30/11/2023, toàn bộ các Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai cấp huyện đã tiếp nhận và giải quyết được 47.025 hồ sơ đăng ký đất đai cơ bản trên môi trường mạng, trong đó 32.718 hồ sơ đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và 14.307 hồ sơ đăng ký giao dịch bảo đảm cho đối tượng là hộ gia đình, cá nhân. (Cấp GCN lần đầu: 2.383 giấy; Cấp đổi, cấp lại GCN: 361 giấy; Đăng ký biến động đất đai mà phải cấp mới GCN: 6.223 giấy; Đăng ký biến động đất đai mà không phải cấp mới GCN (chỉnh lý trên trang 4 GCN đã cấp: 23.751 giấy).

Về triển khai thực hiện kế hoạch đăng ký đất đai năm 2024, Văn phòng Đăng ký đất đai tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, trong đó trọng tâm là kết nối cơ sở dữ liệu đất đai với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Phối hợp triển khai các nhiệm vụ thuộc Đề án 06 của Chinh phủ phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 – 2025 (Đề án 06/CP), tầm nhìn đến năm 2030 để tăng cường cung cấp dịch vụ công trực tuyến theo hướng toàn trình và đơn giản hoá TTHC, nâng cao Chỉ số cải cách hành chính; chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.