Người dân thành phố Yên Bái luyện tập thể dục thể thao trong không gian xanh, trong lành.
Người dân thành phố Yên Bái luyện tập thể dục thể thao trong không gian xanh, trong lành.

 

P.VXin ông cho biết quan điểm của tỉnh Yên Bái trong công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực môi trường trong giai đoạn hiện nay?
 
Ông Hồ Đức Hợp: Nghị quyết Đại hội lần thứ XIX Đảng bộ tỉnh Yên Bái, nhiệm kỳ 2021-2025 đã đưa ra quan điểm phát triển "Xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc”. Định hướng phát triển hài hòa kinh tế - xã hội - môi trường đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững chính là để đạt được mục tiêu, quan điểm ấy.
 
Hiểu một cách chung nhất, phát triển kinh tế phải gắn chặt với quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường để sử dụng hợp lý, tiết kiệm, hiệu quả tài nguyên, giảm thiểu những tác động xấu từ phát triển kinh tế đến môi trường, giữ cho chất lượng môi trường sống của người dân luôn được đảm bảo; đồng thời, phát huy những thành quả mà phát triển kinh tế tạo ra, mang lại giá trị tích cực và tiến bộ cho xã hội; đáp ứng ngày càng cao nhu cầu vật chất, văn hóa, tinh thần, sức khỏe cho người dân. 
 
Để thực hiện theo định hướng đó cần nhiều yếu tố với sự tham gia nỗ lực của các cấp, các ngành, lĩnh vực, trong đó công tác quản lý nhà nước về tài nguyên và bảo vệ môi trường có vai trò rất quan trọng.
 
P.VXin ông cho biết rõ hơn về mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về môi trường theo định hướng đó?
 
Ông Hồ Đức Hợp: Mục tiêu, nhiệm vụ được Nghị quyết Đại hội lần thứ XIX Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2025 đặt ra là bảo vệ môi trường sinh thái, quản lý chặt chẽ và sử dụng hợp lý, hiệu quả tài nguyên, chủ động ứng phó và thích ứng với biến đổi khí hậu. 
 
Các mục tiêu chủ yếu đến năm 2025 là: tỷ lệ thu gom, xử lý chất thải rắn đô thị đạt trên 93%, nông thôn đạt trên 50%; tỷ lệ cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng được xử lý đạt 100%; tỷ lệ dân số đô thị được sử dụng nước sạch đạt trên 91%; tỷ lệ dân số nông thôn được sử dụng nguồn nước hợp vệ sinh đạt 98% và tỷ lệ che phủ rừng đạt 65%.


Ông Hồ Đức Hợp - Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường 
 
Sở Tài nguyên và Môi trường đã tập trung thực hiện và tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh ban hành đầy đủ, phù hợp với thực tiễn của địa phương các văn bản quy phạm pháp luật theo phân cấp được giao trong Luật Đất đai, Luật Khoáng sản, Luật Tài nguyên nước, Luật Đo đạc và Bản đồ, Luật Bảo vệ môi trường cũng như ban hành các nghị quyết chuyên đề, đề án, dự án... nhằm tăng cường công tác quản lý nhà nước và quản lý chặt chẽ, hợp lý, tiết kiệm và hiệu quả tài nguyên và môi trường; đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp, người dân, phục vụ cho phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn tỉnh với phương châm phát triển kinh tế phải hài hòa với thiên nhiên, không đánh đổi môi trường lấy tăng trưởng kinh tế; phát triển kinh tế tuần hoàn, kinh tế xanh, cac-bon thấp.
 
P.VNửa đầu nhiệm kỳ 2020 - 2025, Yên Bái đã đạt được kết quả cụ thể như thế nào trong quản lý nhà nước về môi trường, thưa ông?
 
Ông Hồ Đức Hợp: Trong thực hiện một số chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội lần thứ XIX Đảng bộ tỉnh Yên Bái, nhiệm kỳ 2021-2025, về lĩnh vực môi trường, tính đến hết năm 2022, tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt đô thị được thu gom, vận chuyển, xử lý là 88,8%, đạt 95,5% mục tiêu Nghị quyết Đại hội; tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt nông thôn được thu gom, vận chuyển, xử lý là 33,7%, đạt 67,4%; tỷ lệ cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng được xử lý là 50%, đạt 50%; tỷ lệ dân số đô thị được cung cấp nước sạch qua hệ thống cấp nước tập trung là 88%, đạt 96,7%; tỷ lệ dân số nông thôn được sử dụng nguồn nước hợp vệ sinh đạt 93%, đạt 94,89 %; tỷ lệ che phủ rừng duy trì 63%, đạt 96,9% mục tiêu Nghị quyết Đại hội. 
 
Theo đánh giá xếp hạng của Bộ Tài nguyên và Môi trường, công tác bảo vệ môi trường của tỉnh Yên Bái trong Bảng xếp hạng quốc gia đã được cải thiện từ loại trung bình năm 2020 lên loại khá năm 2021. Những kết quả này đã góp phần tích cực vào việc nâng cao sự hài lòng của người dân về môi trường sống, qua đó nâng cao chỉ số hạnh phúc của người dân Yên Bái.
 
P.V: Theo ông, trong thời gian tới, cần có các giải pháp gì để hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ mà tỉnh đã đề ra?
 
Ông Hồ Đức Hợp: Trên cơ sở kết quả và tồn tại, hạn chế trong công tác quản lý nhà nước về môi trường, để đến năm 2025 hoàn thành chỉ tiêu Đại hội đề ra, tỉnh Yên Bái cần quan tâm bố trí nguồn lực cũng như sự vào cuộc và giải pháp mạnh mẽ của các sở, ngành, địa phương. 
 
Trong đó, cần tiếp tục thực hiện hiệu quả các cơ chế, chính sách liên quan; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát; xử lý kịp thời, nghiêm minh các hành vi vi phạm pháp luật, nhất là đối với các cơ sở có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường; đẩy mạnh công tác giám sát môi trường thông qua chuyển đổi số, công nghệ thông tin; thẩm định chặt chẽ các dự án trước khi cấp chủ trương đầu tư; chỉ cấp chủ trương đầu tư đối với dự án đầu tư sử dụng công nghệ mới hiện đại, thân thiện với môi trường và có hiệu quả kinh tế; quan tâm bố trí nguồn lực đầu tư theo thứ tự ưu tiên, trước mắt từ nay đến năm 2025 thực hiện hoàn thành đầu tư 15 lò đốt chất thải rắn sinh hoạt theo quy hoạch, trong đó có 14 lò đốt từ ngân sách Nhà nước và 1 lò đốt bằng nguồn vốn xã hội hóa; hoàn thành đầu tư các trạm xử lý nước thải tập trung tại các khu, cụm công nghiệp theo yêu cầu bắt buộc của Luật Bảo vệ môi trường.
 
P.V: Trân trọng cảm ơn ông!