Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai TP Yên Bái triển khai vận hành CSDL đất đai và phần mềm VBDLIS

Kết quả đến 30/6/2023, Sở Tài nguyên và Môi trường Yên Bái đã hoàn thành việc xây dựng CSDL đất đai và đưa vào vận hành, khai thác phục vụ mục tiêu quản lý và giải quyết các thủ tục hành chính về đất đai trên môi trường điện tử. (về CSDL địa chính đã số hóa và đưa vào hệ thống được 1.254.830 thửa đất tại 173/173 đơn vị hành chính cấp xã, trong đó huyện Yên Bình 353.896 thửa; huyện Lục Yên 363.237 thửa; huyện Văn Yên 73.898 thửa; huyện Trấn Yên 241.924 thửa; huyện Văn Chấn 14.921 thửa. Huyện Mù Cang Chải 8.227 thửa; huyện Trạm Tấu 36.611 thửa; thành phố Yên Bái 112.237 thửa; thị xã Nghĩa Lộ 49.879 thửa.

Song song với việc xây dựng CSDL đất đai thì Dự án VILG đã trang bị cho Hệ thống Văn phòng Đăng ký đất đai đầy đủ hạ tầng công nghệ thông tin, máy móc trang thiết bị như Hệ thống xếp hàng, lấy số tự động (tại bộ phận 1 cửa hành chính công cấp huyện), hệ thống máy tính, máy in, máy quét (scan), máy phô tô tại Văn phòng Đăng ký đất đai cấp tỉnh, cấp huyện và đặc biệt là 173/173 xã đều được trang bị máy tính và máy in (A4)... Bên cạnh đó là việc Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel đã đưa vào ứng dụng phần mềm VBDLIS để vận hành, khai thác CSDL địa chính đồng bộ, thống nhất trên phạm vi 28/63 tỉnh (để tiến tới xây dựng mô hình Hệ thống Thông tin đất đai một cách Tập trung, thống nhất, đồng bộ, đa mục tiêu và kết nối liên thông trên địa bàn 63/63 tỉnh thành trong cả Nước).

Về kết quả ứng dụng phần mềm VBDLIS để giải quyết các thủ tục hành chính về đất đai tại Văn phòng Đăng ký đất đai. Đã thực hiện kết nối liên thông điện tử giữa phần mềm VBDLIS với phần mềm cơ quan thuế đầy đủ 9/9 huyện thị xã, thành phố. Trên cơ sở của việc kết nối, tính đến ngày 10/7/2023, tại 9/9 chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai cấp huyện đã thực hiện gửi phiếu chuyển thông tin thuế theo hình thức điện tử 100% với 3.936 phiếu chuyển điện tử trao đổi thông tin với cơ quan thuế Trong đó: TP Yên Bái 1359 phiếu; Lục Yên 655 phiếu; Trấn Yên 532 phiếu; Yên Bình 1.013 phiếu; Văn Chấn 183 phiếu; Nghĩa Lộ 86 phiếu; Văn Yên 62 phiếu; Trạm tấu 43 phiếu và Mù Cang Chải 3 phiếu.

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Văn Chấn triển khai vận hành CSDL đất đai và phần mềm VBDLIS

Đã thực hiện việc kết nối liên thông phần mềm VBDLIS với Phần mềm giải quyết thủ tục hành chính công tại thành phố Yên Bái (các huyện còn lại sẽ hoàn thành kết nối liên thông trong quý II năm 2023), Trên cơ sở của việc kết nối liên thông, tính đến ngày 10/7/2023, đã tiếp nhận 8.234 hồ sơ (trong đó: 3.184 tiếp nhận và liên thông từ phần mềm Hành chính công; 5.059 hồ sơ tiếp nhận trên phần mềm VBDLIS).

Đối với việc kết nối liên thông giữa cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đối với 02 thủ tục DVC thiết yếu trên hành chính công: (Trường hợp đăng ký biến động do thay đổi thông tin về người được cấp Giấy chứng nhận và Trường hợp đăng ký biến động do thay đổi về nghĩa vụ tài chính). Đã thực hiện liên thông tại thành phố Yên Bái. Trên cơ sở kết nối liên thông, đã thực hiện giải quyết được 102 hồ sơ.

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Lục Yên triển khai vận hành CSDL đất đai và phần mềm VBDLIS

Việc thực hiện Dự án VILG bước đầu đã tích hợp cơ sở dữ liệu đất đai của tỉnh lên cơ sở dữ liệu đất đai quốc gia và vận hành theo mô hình tập trung, thống nhất, đồng bộ trên phần mềm VBDLIS. Việc ứng dụng phần mềm VBDLIS vào khai thác, vận hành để thực hiện các nghiệp vụ, thủ tục hành chính về đất đai đã đem lại hiệu quả rõ rệt, cho phép các chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai cấp huyện hỗ trợ lẫn nhau về nghiệp vụ mà không bị hạn chế nhân sự và không gian địa lý, việc luân chuyển hồ sơ giữa bộ phận Một cửa hành chính công, cơ quan đăng ký đất đai và cơ quan thuế không bị hạn chế bởi không gian và thời gian... người dân không phải tiếp xúc nhiều với cán bộ viên chức xử lý hồ sơ nên giảm được chi phí và tránh phiền hà...  

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Văn Yên triển khai vận hành CSDL đất đai và phần mềm VBDLIS

Tuy nhiên, do lịch sử để lại, việc quản lý hồ sơ địa chính qua các thời kỳ còn nhiều tồn tại, tính chất nhạy cảm phức tạp, việc kết nối CSDL đất đai với CSDL quốc gia về dân cư và các CSDL quốc gia khác cần có thời gian và lộ trình để cập nhật, làm giầu, làm sạch dữ liệu, vận hành (đảm bảo dữ liệu sống) và kết nối liên thông với các cơ quan hữu quan góp phần đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số của địa phương, từng bước chuyển đổi dịch vụ công đất đai từ trực tiếp sang trực tuyến, giúp cắt giảm triệt để các thủ tục hành chính cả vể trình tự thủ tục, thành phần hồ sơ, thời gian giải quyết và kinh phí... nhằm phục vụ người dân, tổ chức và doanh nghiệp một cách hiệu quả.

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Trạm Tấu triển khai vận hành CSDL đất đai và phần mềm VBDLIS

Để đảm bảo xây dựng thành công và vận hành tốt Hệ thống thông tin đất đai một cách “tập trung, thống nhất, đồng bộ, đa mục tiêu và kết nối liên thông” theo đúng chỉ đạo của Chính phủ. Ngành Tài nguyên và Môi trường Yên Bái xác định đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm và cần tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu các đơn vị liên quan đến công tác xây dựng và vận hành CSDL đất đai để chỉ đạo quyết liệt. Tiếp tục phối hợp với bộ phận Một cửa Hành chính công, Công an tỉnh và Cục Thuế trong việc kết nối liên thông, chia sẻ dữ liệu và khai thác sử dụng các CSDL dùng chung theo mục tiêu Chính phủ số, kinh tế số và xã hội số. Bên cạnh đó là việc bổ sung, kiện toàn bộ máy, đào tạo lại cán bộ viên chức về nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số. Mặt khác ngành cũng đang tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh đẩy nhanh tiến độ đo đạc bản đồ địa chính đối với các huyện chưa được đo đạc bản đồ chính quy để đảm bảo cơ sở cho việc xây dựng CSDL đất đai một cách đầy đủ. 

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai TX Nghĩa Lộ triển khai vận hành CSDL đất đai và phần mềm VBDLIS