Đồng chí Ngô Hạnh Phúc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng hoa chúc mừng Sở Tài nguyên và Môi trường.

Diễn văn kỷ niệm do đồng chí Hồ Đức Hợp, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Yên Bái trình bầy tại buổi gặp mặt nêu rõ, ngày 28/8/2003, Uỷ ban nhân dân tỉnh đã ban hành quyết định số Quyết định số 356/2003/QĐ-UB về việc thành lập Sở Tài nguyên và Môi trường với nòng cốt là Sở Địa chính và hợp nhất các bộ phận thực hiện chức năng quản lý nhà nước về tài nguyên khoáng sản (thuộc Sở Công nghiệp), tài nguyên nước (thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn), môi trường (thuộc Sở Khoa học và Công nghệ). Sở Tài nguyên và Môi trường có chức năng tham mưu giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước trên 6 lĩnh vực: đất đai, tài nguyên khoáng sản, tài nguyên nước, môi trường, khí tượng thủy văn - biến đổi khí hậu và đo đạc bản đồ - viễn thám.

Khi mới thành lập, Sở Tài nguyên và Môi trường còn gặp nhiều khó khăn, thách thức, cơ sở vật chất, điều kiện làm việc còn nhiều hạn chế. Sở gồm 7 phòng, 2 đơn vị sự nghiệp với 76 cán bộ, công chức, viên chức. Sau nhiều lần kiện toàn sắp xếp lại tổ chức bộ máy thì đến nay toàn Sở có 09 đơn vị trực thuộc (gồm có: 04 phòng chuyên môn (Văn phòng sở, Thanh tra, Khoáng sản, Tài nguyên nước KTTV&BĐKH); 02 chi cục (Chi cục Quản lý đất đai, Chi cục Bảo vệ môi trường); 03 đơn vị sự nghiệp (Văn phòng Đăng ký đất đai một cấp, Trung tâm Phát triển quỹ đất, Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường) với đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức (chưa bao gồm đội ngũ người lao động) lên đến 243 người, tăng gấp ba lần so với năm 2003 khi mới thành lập.

Lãnh đạo UBND tỉnh chụp ảnh lưu niệm với lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường qua các thời kỳ

Các đồng chí nguyên Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường qua các thời kỳ chụp ảnh kỷ niệm

Được sự quan tâm chỉ đạo, hướng dẫn kịp thời của Bộ Tài nguyên và Môi trường; sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh; sự phối hợp của các cấp, các ngành cùng với sự cố gắng quyết tâm cao của các thế hệ cán bộ công chức, viên chức, người lao động toàn ngành, chặng đường 20 năm xây dựng và phát triển vừa qua, dù còn nhiều khó khăn, thách thức, song tập thể, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường luôn nêu cao tinh thần đoàn kết gắn bó, tranh thủ thời cơ, phát huy thuận lợi, khắc phục khó khăn, gian khổ để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Sở luôn kịp thời tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, xây dựng thể chế và ban hành nhiều văn bản quy phạm pháp luật, văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về tài nguyên và môi trường phù hợp quy định pháp luật, bảo đảm tính khả thi, đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước; xây dựng và triển khai có hiệu quả các quy hoạch của ngành; thẩm định, trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt, cấp phép nhiều hồ sơ thủ tục hành chính về tài nguyên và môi trường; khoanh định khu vực đề nghị cấm, tạm cấm hoạt động khoáng sản, khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản, khu vực có khoáng sản phân tán, nhỏ lẻ; thực hiện hoàn thành đo đạc lập bản đồ địa chính chính quy trên địa bàn 4 huyện (Lục Yên, Yên Bình, Trấn Yên, Trạm Tấu) và thành phố Yên Bái; thực hiện kiểm soát ô nhiễm môi trường, quản lý chất thải, xử lý triệt để cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng và không để phát sinh các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng mới; làm tốt công tác quản lý tài nguyên nước, khí tượng thuỷ văn và chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu; thực hiện kiểm soát thủ tục hành, trong đó chú trọng tập trung thực hiện tốt công tác chuyển đổi số, nhất là công tác xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai và lưu trữ tài liệu về tài nguyên và môi trường đã và đang đẩy mạnh hiện đại hóa, hướng đến xây dựng Chính phủ điện tử và chuyển đổi số. Đặc biệt trong những năm gần đây, đã đóng góp số thu ngân sách của ngành tài nguyên và môi trường vào phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, trong đó quyền sử dụng đất với thị trường bất động sản được phát triển mạnh có số thu từ đất chiếm tỷ trọng 37,7%, từ cấp quyền tài nguyên nước và phí bảo vệ môi trường, ký quỹ phục hồi môi trường chiếm trên 1%, từ hoạt động khoáng sản chiếm 9,7% trong tổng thu ngân sách nội địa trên địa bàn tỉnh.  

Với những thành tích nêu trên, Sở Tài nguyên và Môi trường đã được Đảng, Nhà nước, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Tỉnh uỷ, UBND tỉnh ghi nhận đánh giá cao: từ năm 2005 đến năm 2008, 2010 đến 2012 liên tục được Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Tài nguyên và Môi trường tặng Bằng khen hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác; năm 2012 Sở Tài nguyên và Môi trường được Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân tỉnh tặng Cờ “Đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua”; đặc biệt năm 2013 được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động Hạng Ba. Nhiều tập thể, cá nhân được tặng Bằng khen của Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Thủ tướng Chính phủ và Huân chương của Chủ tịch Nước; từ năm 2014 đến nay nhiều năm được Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Tài nguyên và Môi trường tặng Bằng khen hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ...

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ngô Hạnh Phúc đã biểu dương và nhiệt liệt chúc mừng thành tích toàn thể cán bộ, công chức, viên chức ngành Tài nguyên và Môi trường đã đạt được. Đồng chí nhấn mạnh trong 2 nhiệm kỳ vừa qua và hiện nay, Tỉnh đã xác định quản lý hiệu quả nguồn tài nguyên, bảo vệ môi trường, ứng phó với BĐKH là một nhiệm vụ hết sức cấp bách, quan trọng và trong thời gian tới cần phải tiếp tục triển khai thực hiện. Để đảm bảo quản lý khai thác, sử dụng tài nguyên tiết kiệm, có hiệu quả phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội bền vững của tỉnh; bên cạnh việc phát huy những thành tích đã đạt được, Sở Tài nguyên và Môi trường cần nghiêm túc, phân tích nguyên nhân có biện pháp khắc phục những tồn tại, nhất là những tồn tại chủ quan do yếu tố con người và trăn trở sâu sắc với thực trạng về đóng góp từ tài nguyên môi trường cho phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh. Cần có sự hợp sức cao hơn nữa của cả hệ thống bộ máy, đội ngũ, đặt nhiệm vụ ngành mình vào mối quan hệ biện chứng sinh động từ thực tiễn; xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể; đưa ra các giải pháp khả thi để thực hiện, trong đó cần tập trung triển khai tốt và đồng bộ các giải pháp và nhiệm vụ sau:

Một là: Tiếp tục đẩy mạnh công tác tham mưu ban hành các chủ trương, chính sách pháp luật, các văn bản hướng dẫn chuyên môn về tài nguyên và môi trường, đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh; kiện toàn tổ chức bộ máy phù hợp thực tiễn địa phương, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra ngăn chặn kịp thời và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật; làm tốt công tác giải quyết đơn thư, khiếu nại tố cáo.

Hai là: Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, phổ biến chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về tài nguyên và môi trường; truyền thông, nâng cao nhận thức của người dân về phòng chống thiên tai, nguy cơ của biến đổi khí hậu và những biện pháp thích ứng, giảm nhẹ biến đổi khí hậu; tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các chiến lược, chương trình, quy hoạch, kế hoạch quản lý, bảo vệ, khai thác, sử dụng tài nguyên đất, nước, khoáng sản, bảo vệ môi trường, đa dạng sinh học; tập trung triển khai thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước về lĩnh vực này; đặc biệt là Nghị quyết số 50-NQ/TU ngày 19 tháng 7 năm 2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường năng lực lãnh đạo của Đảng trong công tác quản lý tài nguyên đất đai, nước, khoáng sản trên địa bàn tỉnh Yên Bái, giai đoạn 2021-2025.

Ba là: Làm tốt công tác tham mưu quy hoạch của ngành, sát thực tế của địa phương cũng như nhu cầu phát triển của các ngành, lĩnh vực khác, có tính dự báo định hướng phát triển về lâu dài bền vững; làm tốt công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất để thực hiện các công trình, dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh. Chủ động tham mưu phối hợp triển khai thực hiện hiệu quả thu ngân sách từ phát triển quỹ đất, tài nguyên theo kế hoạch hàng năm đóng góp vào ngân sách của tỉnh để phát triển kinh tế - xã hội.

Bốn là: Tăng cường công tác quản lý, bảo vệ khoáng sản chưa khai thác; quản lý tốt hoạt động khai thác khoáng sản tại các khu vực đã được cấp giấy phép.

Năm là: Tăng cường triển khai thực hiện có hiệu quả các biện pháp quản lý, bảo vệ, khai thác, sử dụng hợp lý, tiết kiệm tài nguyên nước, bảo đảm an ninh nguồn nước. Tiếp tục thực hiện tốt chức năng là cơ quan đầu mối triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu.

Sáu là: Tăng cường quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường, tập trung phòng ngừa, kiểm soát ô nhiễm môi trường, thực hiện tốt các chương trình, đề án bảo vệ môi trường; hoàn thành việc xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, không để phát sinh mới cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng trên địa bàn, bảo đảm hài hòa mối quan hệ giữa phát triển kinh tế và bảo vệ môi trường.

Một số hình ảnh hoạt động văn nghệ, thể thao chào mừng kỷ niệm 20 năm thành lập Sở Tài nguyên và Môi trường: