Hội nghị được nghe ông Hà Mạnh Cường - Phó Giám đốc Sở thông qua Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ của năm 2022.

Năm 2021 trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 có nhiều diễn biến phức tạp, gây ảnh hưởng không nhỏ tới nền kinh tế, đời sống, xã hội trên địa bàn tỉnh; tuy nhiên ngay từ đầu năm Sở TN&MT đã chủ động tập trung, chỉ đạo quyết liệt đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp trên cơ sở bám sát các chủ trương, đường lối của Đảng các cấp, chỉ đạo của UBND tỉnh, Bộ Tài nguyên và Môi trường đồng thời với sự nỗ lực cố gắng của toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động, Sở TN&MT đã hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ trên các lĩnh vực quản lý:

- Trong lĩnh vực đất đai đo đạc bản đồ: Hoàn thành công tác thẩm định, trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất cấp huyện thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của cấp huyện. Đăng ký nhu cầu sử dụng đất giai đoạn 2021-2025 và đến 2030. Trình UBND tỉnh quyết định giao đất, thuê đất cho 136 tổ chức với tổng diện tích trên 2.418.447,6 m2 đất. Thẩm định 121 lượt hồ sơ thẩm định nhu cầu sử dụng đất, thẩm định điều kiện thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất; 172 hồ sơ đăng ký cấp GCN; 134 hồ sơ giá đất cụ thể; Ký hợp đồng, phụ lục hợp đồng thuê đất với 135 tổ chức với 135 hợp đồng thuê  đất…

- Lĩnh vực bảo vệ môi trường: Trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt 18 báo cáo ĐTM. Xác nhận 06 kế hoạch BVMT, 02 cơ sở đã hoàn thành việc thực hiện các biện pháp xử lý ô nhiễm triệt để; 09 cơ sở xác nhận hoàn thành công trình BVMT phục vụ giai đoạn vận hành dự án; 14 thông báo đủ điều kiện vận hành thử nghiệm của dự án; cấp 05 sổ chủ nguồn thải chất thải nguy hại; 01 xác nhận báo cáo quản lý chất thải nguy hại lần đầu; Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bảo vệ môi trường cho hơn 400 dự án, cơ sở dưới hình thức thẩm định hồ sơ; văn bản hướng dẫn, đôn đốc, tham gia ý kiến; Tổ chức đào tạo nghiệp vụ về bảo vệ môi trường trong kinh doanh xăng dầu và khí dầu mỏ hóa lỏng cho 179 học viên là các cán bộ và nhân viên của Công ty xăng dầu Yên Bái. Tổ chức in 22.000 tờ rơi tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức về giảm thiểu, phân loại, thu gom, tái sử dụng, tái chế và xử lý chất thải nhựa trong sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Yên Bái để phát miễn phí cho người dân tại 09 huyện, thị xã, thành phố của tỉnh…

- Lĩnh vực hoạt động khoáng sản: Trình Ủy ban nhân dân tỉnh cấp, ban hành: 01 Giấy phép thăm dò; 04 Giấy phép khai thác khoáng sản; 02 Quyết định phê duyệt trữ lượng khoáng sản; 09 Quyết định phê duyệt Đề án đóng cửa mỏ; 07 Quyết định đóng cửa mỏ; 01 Giấy xác nhận đăng ký khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường trong diện tích dự án xây dựng công trình; 02 Văn bản chấp thuận khai thác khoáng sản đi kèm trong diện tích đã cấp Giy phép khai thác; 01 Quyết định thu hồi Giấy phép khai thác

- Lĩnh vực tài nguyên nước, khí tượng thuỷ văn và biến đổi khí hậu: Trình Uỷ ban nhân dân tỉnh cấp 42 giấy phép tài nguyên nước (03 giấy phép thăm dò nước dưới đất ; 11 giấy phép xả nước thải; 03 giấy phép khai thác nước dưới đất 25 giấy phép khai thác sử dụng nước mặt); ban hành 04 quyết định phê duyệt tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước; phê duyệt 02 phương án cắm mốc hành lang bảo vệ nguồn nước hồ chứa thủy điện; 01 phương án thu dọn lòng hồ thủy điện...

- Công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo: Đã triển khai 14 cuộc thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật về tài nguyên và môi trường đối với 73 tổ chức, đơn vị và 39 cá nhân; Tiến hành kiểm tra 17 mỏ thuộc trường hợp được Bộ Tài nguyên và Môi trường công bố là khu vực có khoáng sản phân tán, nhỏ lẻ... Qua thanh tra, kiểm tra đã lập biên bản vi phạm, trình Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh và ban hành 57 quyết định xử phạt vi phạm đối với 14 tổ chức và 43 cá nhân với số tiền xử phạm vi phạm hành chính là gần 2 tỷ đồng; xử phạt hình thức khác 49 triệu đồng. Đình chỉ hoạt động lĩnh vực khoáng sản và môi trường đối với 02 Công ty; buộc khắc phục hậu quả đối với 07 tổ chức.

Tiếp đó, Hội nghị đã nghe các đồng chí tham dự Hội nghị đóng góp ý kiến, những vướng mắc, kiến nghị; các ý kiến đóng góp đều được lãnh đạo Sở, các phòng chuyên môn và các đơn vị trực thuộc Sở trực tiếp giải đáp.

Phát biểu tại hội nghị, ông Hồ Đức Hợp - Giám đốc Sở TN&MT đánh giá: Năm 2021 là năm ngành tài nguyên môi trường tỉnh Yên Bái đã hoàn thành toàn diện các mục tiêu kế hoạch đã đề ra, đặc biệt công tác thu ngân sách từ đất vượt kế hoạch; các dự án, công trình trọng điểm của tỉnh được triển khai đúng tiến độ.

Tại Hội nghị, ông Hồ Đức Hợp đã thẳng thắn chỉ ra những tồn tại cần khắc phục như: Công tác phối hợp chưa thường xuyên, thông tin đôi khi chưa kịp thời, công tác thông tin tuyên truyền chưa tốt, công tác quản lý nhà nước vẫn còn có những bất cập.

Với kết quả đã thực hiện được trong năm 2021 và đtiếp tục hoàn thành kế hoạch năm 2022, ông Hồ Đức Hợp nhấn mạnh ngành tài nguyên và môi trường Yên Bái cần thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm sau:

- Tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong các thủ tục hành chính;

- Tăng cường công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực, cần có sự phối hợp tốt giữa Sở với địa phương;

- Thực hiện tốt các hoạt động dịch vụ phục vụ nhân dân và doanh nghiệp để thu hút đầu tư;

- Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền trên các lĩnh vực tài nguyên môi trường tới người dân, doanh nghiệp đầy đủ;

- Tăng cường các hoạt động số hóa về các thủ tục hành chính, đẩy nhanh tiến độ thực hiện Dự án xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai VLG;

- Chấn chỉnh tác phong lề lối làm việc để phục vụ tốt cho nhân dân và doanh nghiệp.

Với việc xác định rõ các nhiệm vụ trọng tâm năm 2022 và với sự quyết tâm toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Sở TN&MT sẽ đoàn kết, nỗ lực phấn đấu nâng cao vị thế ngành tài nguyên và môi trường, hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu kế hoạch được giao./.